НовиниПринтирай

Заповед № РД-08-50 /06.02.2018г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на места за палене на огън в горските територии, собственост на община Сапарева баня


ЗАПОВЕД

№РД-08-50/06.02.2018г.


На основание чл.26, ал.1 от Наредба № 8/11.05.2012г. издадена от МЗХ и МВР и т.8 от Годишния план за защита на ОГТ от пожари на територията на ОП,,Общинско лесничейство" гр.Сапарева баня

 

НАРЕЖДАМ


Определям следните места за палене на огън в Горските територии собственост на община Сапарева баня, обезопасени съгласно изискванията в чл.26,ал.3,т.1,2 и 3 от Наредба № 8/11.05.2012г. на МЗХ и МВР както следва :

В зоните на активен туризъм:
1. Ресиловски манастир „Покров Богородичен" - в отдел 164 огнището непосредствено до чешмата.
2. манастира „Свети Стефан" - камината в двора на манастира
3. м."Дяк" - огнището между беседката и чешмата в двора
4. м."Обесен камък" - огнището в двора на овчарника
5. м."Искровски рид" отдел 32 - старото огнище до чешмата
6. м."Жълтия гьол" - до барата - старото огнище
7. "Светата вода" с.Овчарци - огнището до чешмата
8. параклис „свети Петър и Павел" /р.Джерман/ - срещу входа на параклиса
9. параклис „свети Архангел Михаил" - в двора до камбанарията
10. параклис „света Троица" - камината на поляната до чешмата
11. параклис „свети Илия" - камината до чешмата
12.Ловен дом м."Маглище" - камината на поляната
13.Екопътека "Валявица"- камината до реката
14.м. „Езерището" - до барата - старото огнище
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на ОП,,Общинско лесничейство" за сведение, изпълнение и контрол по изискванията на чл.26,ал.3,т.1.2 и 3 от Наредба № 8/11.05.2012г.
Срок : постоянен

 

 

              
Съгласували: .......................................                                 Кмет:.........................................
/юрисконсулт - И. Базиргянова/                                               / Калин Гелев /

 

 

............................................
/инж. А. Алащинов- Директор/