Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис - извлечение от Протокол №31/29.12.2017г. на заседание на ОбС

 

Взети  Решения от заседание на ОбС от Протокол  № 31/29.12.2017г.

                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германeя" №1, телефони: 0707/ 2-23-65;  0888506822:

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/29.12.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.2 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 от ЗНА

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №375

 

1.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня както следва:

§1. Изменя чл.86, ал.1 както следва „Актове за установяване на нарушения на Наредбата се съставят от длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Сапарева баня, а наказателните постановления се издават от Кмета на Община Сапарева баня или негов заместник".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/29.12.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.2 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 от ЗНА

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №376

 

 

1.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за   организация на движението на територията на Община Сапарева баня както следва:

§1. Изменя чл.39, ал.3 както следва „Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Сапарева баня или негов заместник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/29.12.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.2 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 от ЗНА

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №377

 

 

1.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня както следва:

§1. Изменя чл.35, ал.2 както следва „Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Сапарева баня или негов заместник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/29.12.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.27, ал.5 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ№378

 

Общински съвет Сапарева баня определя Мариана Георгиева Адвукатска за свой представител в Комисията за изготвяне на Областна здравна карта.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/29.12.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

          НА ОСНОВАНИЕ:  чл.52, ал. 1 и чл.21 ал.1, т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3, и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и  във връзка с Наредбата и реда  за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне приемане, изпълнение и отчитане на общинския  бюджет

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е №379

 

 

                    1. Приема актуализация на бюджета на община Сапарева баня за 2017 година,както следва:

                    1.1 По приходната част намаление  в размер на - 488 000,00 лв съгласно Приложение № 1, в т.ч.

                    1.1.1 Приходи за местни дейности  в размер на 488 000,00 лв. в.т.ч. имуществени данъци и неданъчни приходи в размер на 488 000,00 лв.

                  1.2. По разходите в размер на  488 000,00 лв., разпределени по функции дейности и параграфи съгласно приложение № 1

                  1.2.1 За местни дейности в размер на 488 000.00 лв.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/29.12.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

          НА ОСНОВАНИЕ:  чл.52, ал. 1 и чл.21 ал.1, т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3, и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и  във връзка с Наредбата и реда  за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне приемане, изпълнение и отчитане на общинския  бюджет

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е №379

 

 

                    1. Приема актуализация на бюджета на община Сапарева баня за 2017 година,както следва:

                    1.1 По приходната част намаление  в размер на - 488 000,00 лв съгласно Приложение № 1, в т.ч.

                    1.1.1 Приходи за местни дейности  в размер на 488 000,00 лв. в.т.ч. имуществени данъци и неданъчни приходи в размер на 488 000,00 лв.

                1.2. По разходите в размер на  488 000,00 лв., разпределени по функции дейности и параграфи съгласно приложение № 1

                     1.2.1 За местни дейности в размер на 488 000.00 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/29.12.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8  и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.6,т.2 от Закона за водите и Писмо Вх.№ П-2097 от 26.10.2017 година от „Адиум" ЕООД гр.София

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №380

  

            Общински съвет гр.Сапарева  баня дава   съгласие  Кмета на Община Сапарева баня  баня   да подпише  нотариално заверено съгласие под формата на нотариално  заверена декларация по реда на чл.60, ал.6, т.2 от Закона за водите, удостоверяваща, че   общината в качеството и на собственик на ПИ с идентификатори №№№65365.210.1010, 65365.36.273, 65365.36.274 и 65365.32.72,   по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня  е запозната с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл.135, ал.1, т.6, които попадат в проектните санитарно - охранителни зони при водовземане предназначено за  самостоятелно - питейно битово водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.338, местност „Водни дол" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня - собственост на „Адиум" ЕООД гр.София, чрез изграждане на  проектен тръбен кладенец в поземления имот.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/29.12.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.21 ал.2 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

 

  

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №381

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня приема Общински план за противодействие на тероризма в Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/29.12.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС, §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и §6а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №382

 

I.Общински съвет гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, прието с Решение № 223, взето по Протокол № 19 от 25.01.2017 година.

В Раздел Х Обекти от първостепенно значение, в колона „№" по ред се добавя № 3, а именно:

-          №3 - „Спортен комплекс", предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор №65365.24.25, местност „Физолница", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с площ на имота 18010 кв.м, с начин на „Трайно ползване" - „Ливада" и предназначение на територията „Земеделска". Допустима застроена площ 5 403 кв.м, допустима разгъната застроена площ на новопредвидените сгради 27 015 кв.м и максимална етажност 3 етажа

 II. Общински съвет Сапарева баня обявява обекта, подробно описан в т.I за обект от първостепенно значение.

 

Приложение:

1.    Акт № 141 от 17.10.2014 година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 112, том 20, вх.р-р № 4860 от 20.10.2014 година..

2.     Скица № 15 - 440955 от 12.09.2017 година, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/29.12.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС, §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и §6а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи

 

           

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №383

 

I.Общински съвет гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, прието с Решение № 223, взето по Протокол № 19 от 25.01.2017 година.

В Раздел Х Обекти от първостепенно значение, в колона „№" по ред се добавя № 2, а именно:

-   №2 - „Спортен комплекс", предвиден за изграждане в поземлен имот номер 027014, по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, с площ на имота 15 005 кв.м, с начин на „Трайно ползване" - „Използваема ливада" и предназначение на територията „Земеделска". Допустима застроена площ 4 501 кв.м, допустима разгъната застроена площ на новопредвидените сгради 22 507 кв.м и максимална етажност 3 етажа

 II. Общински съвет Сапарева баня обявява обекта, подробно описан в т.I за обект от първостепенно значение.

 

 Приложение:

1.    Акт № 127 от 27.03.2014 година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 159, том 5, вх.р-р № 1225 от 28.03.2014 година.

2.    Скица № К 01211 от 11.07.2017 година, издадена от Общинска служба по „Земеделие" Дупница, офис Сапарева баня

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/29.12.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №384

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Яне Георгиев Мантарков следният  поземлен  имот:  

  • Имот с № 004003 с площ 1.827 дка. в местността „Колнико"/„Хадживаница"/ в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31370 / 08.01.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /