Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.12.2017г. / петък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

                                                                                              ПОКАНА

 

                  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.12.2017г. от 10:15ч. / петък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

       СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

 

                                                                                            Проект!                                         

                                                                                           Дневен ред:1.    Докладна записка от г-н Иван Куйов  -  Председател Общински съвет гр.   Сапарева баня  с  изх. № ДЗ- 86/16.11.2017г.

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

2.    Докладна записка от г-н Иван Куйов  -  Председател Общински съвет гр.   Сапарева баня  с  изх. № ДЗ- 87/16.11.2017г.

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  организация на движението   на територията на Община Сапарева баня.

3.    Докладна записка от г-н Иван Куйов  -  Председател Общински съвет гр.   Сапарева баня  с  изх. № ДЗ- 88/16.11.2017г.

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня.

4.    Докладна записка от г-н Иван Куйов  -  Председател Общински съвет гр.   Сапарева баня  с  изх. № ДЗ-2404-1/18.12.2017г.

ОТНОСНО:  Определяне на представител за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.

5.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-138/22.12.2017г.

ОТНОСНО: Актуализиране на бюджет 2017 г. на Община Сапарева баня.

6.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-2097-1/18.12.2017г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие за подписване на нотариално заверена декларация.

7.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-137/18.12.2017г.

ОТНОСНО: Разглеждане и приемане на Общински план за противодействие на тероризма в Община Сапарева баня.

8.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-521-9/21.12.2017г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие на Общински съвет за обявяване на обект „Спортен комплекс", предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор №65365.24.25, местност „Физолница" по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня за обект от първостепенно значение, който е публична общинска собственост съгласно Акт №141 от 17.10.2014година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница №112, том 20, вх. р-р №4860 от 20.10.2014 година и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, прието с Решение №223, взето по Протокол №19 от 25.01.2017година.

9.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-523-19/21.12.2017г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие на Общински съвет за обявяване на обект „Спортен комплекс", предвиден за изграждане в поземлен имот с  номер 027014, местност „Над селото" по Картата  на възстановената собственост на землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, за обект от първостепенно значение, който е публична общинска собственост съгласно Акт №127 от 27.03.2014година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница №159, том 5, вх. р-р №1225 от 28.03.2014 година и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, прието с Решение №223, взето по Протокол №19 от 25.01.2017година.

10. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-2415-1/22.12.2017г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

11.  Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /