Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 30/30.11.2017г. на заседание на ОбС

 

Взети  Решения от заседание на ОбС от Протокол  № 30/30.11.2017г.

                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германeя" №1, телефони: 0707/ 2-23-65;  0888506822:

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 26 а, ал. 2 от Закона за Народните читалища, чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА.

 

                                                            Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

                                                                                  РЕШЕНИЕ№360


 

  ОбС гр. Сапарева баня приема предложенията за дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня през 2018 г., както следва:

 

1.     Предложения за дейността на НЧ "Просветен лъч-1905" - гр. Сапарева баня

2.    Предложения за дейността на НЧ "От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

3.    Предложения за дейността на НЧ "Народни будители-1926" - с. Сапарево

4.    Предложения за дейността на НЧ "Пробуда-1923" - с. Овчарци

5.    Предложения за дейността на НЧ "Нов живот - 1928" - с. Ресилово

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /                   

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.18 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

                                                                 Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

                                                                                   Р Е Ш Е Н И Е №361

 

 

1.Общински съвет Сапарева баня именува следната улица от регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен с Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменена със Заповед № РД - 08 - 203 от 13.05.2016 година на  Кмета на Община Сапарева баня, както следва:

         - улица с осеви точки 415 - 415а по регулационния план на гр.Сапарева баня да се именува „Полковник Борис Дрангов". 

 2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия за създаване на локализационна единица /улица/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, обн.в ДВ бр.62 от 10.08.2010 и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18ж, ал.4, т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе 

РЕШЕНИЕ №362

 

 

Общински съвет Сапарева баня дава съгласие за изменение на Решение №17 от Протокол №13/17.09.2014г.  на Общински съвет Сапарева баня, като площта на поземлен имот с №016145, съгласно скица проект № Ф31299/27.06.2014г., издадена от Общинска служба земеделие - гр.Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местност „Мерата" ,  вместо 3 796 кв.м. се изменя на 3 769 кв.м.

 Настоящото Решение е неразделна част от Решение №17 от Протокол №13/17.09.2014г. на Общински съвет Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

      Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

                РЕШЕНИЕ №363

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Ангел Николов Йовичин следните  поземлени  имоти:  

 • Имот с № 018320 с площ 2.180 дка. в местността „Мерата" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31505 / 12.09.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 018304 (образуван от имот № 018272) - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с № 018321 с площ 2.352 дка. в местността „Мерата" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31506 / 12.09.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 018304 (образуван от имот № 018272) - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

     ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

           Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

                  РЕШЕНИЕ №364

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Иван и Илия Стоименови Лесичкови следните  поземлени  имоти:  

 • Имот с проектен № 041047 с площ 3.526 дка. в местността „Дабето" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31510 / 25.09.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 041044 (образуван от имот № 041037) - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с № 013132 с площ 1,223 дка. в местността „Смръдльо" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № Ф 31509 / 25.09.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 013130 (образуван от имот № 013011) - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с № 016074 с площ 1,735 дка. в местността „Дръндарица" /„Мерата"/ в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № Ф 31507 / 25.09.2017 г., - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • имот с № 021015 с площ 2,558 дка. в местността „През реката" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № Ф 31508 / 25.09.2017 г., - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

           Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №365

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Иван Станкев Хаджииванов следните  поземлени  имоти:  

 • Имот с проектен № 031072 с площ 3.000 дка. в местността „Прогоно" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31907 / 10.10.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 031071 (образуван от имот № 031024) - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с проектен № 031073 с площ 0.500 дка. в местността „Прогоно" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31908 / 10.10.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 031071 (образуван от имот № 031024) - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

            Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

           РЕШЕНИЕ №366

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Илия Николов Кьосев следният  поземлен  имот:  

 • Имот с проектен № 063025 с площ 2.499 дка. в местността „Дърляница" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31909 / 02.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 063001 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

  

          Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

           РЕШЕНИЕ 367

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Илия и Атанас Колеви Воденичарски следният  поземлен  имот:  

 • Имот с № 017055 с площ 1.386 дка. в местността „Селище" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31513 / 02.11.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

  Правно основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Общински съвет Сапарева баня  взе:

РЕШЕНИЕ №368

 

 

Общински съвет Сапарева баня изменя Решение №341 от протокол №27 от 07.09.2017г. на Общински съвет Сапарева баня в точка 1, тире първо, като от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II - 2538, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня да се чете урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-2538, кв.99 по регулационния плана на гр.Сапарева баня

 

Настоящото Решение е неразделна част от Решение №341 от протокол №27 от 07.09.2017г.. Общински съвет Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /                  

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1,  т.11, ал. 2 и чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.127, ал. 6, във връзка чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

     

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е №369

 

 

1.ОДОБРЯВА  Общ устройствен план на Община Сапарева баня, по Доклад на Кмета на Община Сапарева баня, представляваща неразделна част от настоящето решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8  и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.36, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността , чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

              

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е №370

 

 

 І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. приета с Решение №223 от Протокол №19/25.01.2017 година, както следва:

       В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя №155    

- №155 -  440/530 кв.м. идеални части от УПИ ХІХ - „За общински нужди", кв.41 по плана на с.Сапарево, целия с площ 530 кв.м.

   ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Николай Георгиев Грахльов чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот- частна общинска собственост /АЧОС № 541/04.03.2010 г./  - 440/530 кв.м. идеални части от УПИ ХІХ - „За общински нужди", кв.41 по плана на с.Сапарево, целия с площ 530 кв.м., включващ поземлен имот пл.№2677 с площ 90 кв.м. - собственост на Николай Георгиев Грахльов, съгласно Нот.акт №198, т.ІІІ, рег.№5933, дело №539/10.12.2008 г. - за 1/2 ид.ч.;  Нот.акт №42, т.І, рег.№780, дело №37/24.03.2009 г.- за 1/4 ид.ч.; Нот.акт №136, т.І, рег.№2239, дело №107/18.06.2013 г. - за 1/4 ид.ч.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз № Лиценз №100100888 от 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината, в размер на 32 лв за 1 кв.м. без ДДС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 35,00 лв. за 1 кв.м. без ДДС за продажба на - 440/530 кв.м. идеални части от УПИ ХІХ - „За общински нужди", кв.41 по плана на с.Сапарево, целия с площ 530 кв.м.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.45, ал.1, т.4 .от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , чл. 64 от Закона за енертетиката /ЗЕ/, чл.61 и чл.62 от Закона за горите.

             

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №371

 

 

  I.Общински съвет гр.Сапарева баня  дава съгласието си да бъде   учередно безсрочно възмездно  ограничено  вещно право - сервитут, върху  поземлени  имоти - частна общинска собственост, както следва:

 • 0,109 дка. от поземлен имот с №000054 /АЧОС №1065/27.11.2014 година/ вид територия - горска територия, начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 25л по Картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня, целият с площ от 0,109 дка .
 • 0,231 дка. от поземлен имот с №000055 /АЧОС №1066/27.11.2014 година/ вид територия - горска територия, начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 25л и 25д по Картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня, целият с площ от 0,231  дка.
 • 4,538 дка. от поземлен имот с №000909 /АЧОС №1961/21.11.2017 година/ вид територия - горска територия, начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 25в, 25г и 25д по Картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня, целият с площ от 4,538  дка.
 • 5,690 дка. от поземлен имот с №000910 /АЧОС №1962/21.11.2017 година/ вид територия - горска територия, начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 25в  и 25д по Картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня, целият с площ от 5,690  дка.
 • 0,586 дка. от поземлен имот с №000911 /АЧОС №1663/13.09.2016 година/ вид територия - горска територия, начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 25д по Картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня, целият с площ от 0,586  дка.
 • 0,864 дка. от поземлен имот с №000912 /АЧОС №1664/13.09.2016 година/ вид територия - горска територия, начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 25/2, 25л и 25м по Картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня, целият с площ от 0,864  дка.
 • 1,792 дка. от поземлен имот с №000914 /АЧОС №1665/13.09.2016 година/ вид територия - горска територия, начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 25д и 25л по Картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня, целият с площ от 1,792  дка.

в полза на  „ЕСО"ЕАД гр.София, с цел разширяване на утвърдения вече  сервитут на обект: „ВЛ 110 kv п/ст Марек - п/ст Самоков", съгласно одобрено със Заповед № РД-02-15-106/15.07.2015 година на МРРБ  изменение на ПУП - ПП за разширение на сервитутната зона на обект: „ВЛ 110 kv  п/ст. Марек - п/ст. Самоков" в участъка от стълб №65 до стълб  №114  при цена, съгласно Доклади за оценка на поземлени имоти в горски територии от Милена Минкова Нанова - независим оценител, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 820100241/19.03.2014 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България.

II.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да сключи договор за учредяване на бесрочно възмездно ограничено вещно право - сервитут върху имотите посочени в т.1 от настоящата докладна записка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /           

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: Чл.21, ал.1,т.6, т.8 и  т.23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5  и чл.21, ал.2 от ЗМСМА предлагам Общински съвет Сапарева баня. 

 

                                   Общински съвет гр.Сапарева баня  взе                                      

РЕШЕНИЕ №372

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с разработено  проектно предложение с   наименование:Подмяна на облицовката на фонтан и водна каскада, находяща се в УПИ, парцел І - за културен дом, МВР, административна сграда, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване кв. 74 по плана на гр. Сапарева баня, с нов идентификатор 65365.602.1154   по кадастралната карта на гр. Сапарева баня"  с   обща стойност на проектното предложение  в размер на  91 283,02лв. /  деветдесет и една хиляди двеста осемдесет и три лева и 0,02стотинки/ с ДДС по Проект „Красива България"- кампания 2018,  мярка М01 «Подобряване на обществената среда в населените места» към програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

2.  Общински съвет Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да осигури съфинансираща вноска в размер на  53 %  от общата стойност на проектното предложение, а именно сумата от  48 380 лв. /  четиридесет и осем хиляди триста и осемдесет лева/  с ДДС.

3.  Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава   Кмета на общината да извърши всички  необходими действия, съгласно изискванията на програмата,  по депозирането и реализирането на проектното предложение  по  проект „Красива България"  - 2018 г.,  мярка М01 «Подобряване на обществената среда в населените места» към програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: Чл. 21, ал. 1, т.6, т.8 и т.23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5  и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет - гр. Сапарева баня.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

      РЕШЕНИЕ №373

 

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с разработено  проектно предложение с наименование: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност за сграда с идентификатор 65365.601.941.10  по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с предназначение Поликлиника, находяща се в УПИ, парцел ІV - за баня и поликлиника, кв. 126 по регулационния план на гр. Сапарева баня с нов идентификатор 65365.601.941 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня" с   обща стойност на проектното предложение в размер на 170 843,00 лв. /сто и седемдесет хиляди осемстотин четиридесет и три лева и 00 стотинки/ с  ДДС по Проект „Красива България" - кампания 2018, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" към Програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да осигури съфинансираща вноска в размер на  53 %   от общата стойност на проектното предложение, а именно сума в размер на 90 546,79лв. /деветдесет хиляди петстотин четиридесет и шест лева и 0,79стотинки/ с ДДС.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава   Кмета на община Сапарева баня да извърши всички  необходими действия, съгласно изискванията на програмата,  по депозирането и  реализирането на проектното предложение  по  проект „Красива България"  - кампания 2018, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" към Програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и внесена   молба с вх.№ З-1844/ 20.11.2017г. от  Виктор Иванов Коляндов, жител на гр. Сапарева баня, ул. „Иван Вазов" №61.

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 РЕШЕНИЕ 374

 

 

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 400,00 лв.  на    Виктор Иванов Коляндов   по Молба с вх. №З-1844/20.11.2017г.

2.    Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /