НовиниПринтирай

Покана за обществено обсъждане на изработения проект на горскостопански план за горските територии - общинска собственост на част от територията на ТП „ДГС Дупница”, Община Сапарева баня

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

 изработения проект на горскостопански план за горските територии - общинска собственост на част от територията  на ТП „ДГС Дупница",  Община Сапарева баня.

 

 

Регионална дирекция по горите - Кюстендил и Община Сапарева баня, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че е извършена  инвентаризация на горските територии  и са изработени горскостопански карти и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - общинска собственост на Община Сапарева баня в района на дейност на ТП "Държавно горско стопанство - Дупница". Горскостопанския план е с период на действие  десет години (или до 31.12.2027 г.) и влиза в сила след утвърждаване от директора на регионална дирекция по горите гр.Кюстендил.

 

На основание чл. 37, ал.4 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 30.10.2017 г. (понеделник) от 10:00 часа в малкия салон на читалище „Просветен лъч" с адрес гр. Сапарева баня , ул. "Германея" №1  ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии - общинска собственост в района на дейност на ТП "Държавно горско стопанство - Дупница".

Материалите от извършената инвентаризация и изработените горскостопански карти и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, и горскостопанския план за горските територии - общинска собственост са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:

 

1. Oбяснителната записка за горскостопанския план  e публикувана на интернет страницата на Община гр.Сапарева баня.

 

2. Запознаване на място с проекта на горскостопанския план с всички приложения и карти в ОП " Общинско лесничейство" с адрес гр. Сапарева баня , ул. "Германея" № 1, всеки работен ден от 8:15 до 12:00 и от 12:45 до 17:00 часа, лице за контакт инж.Александър Алащинов.

                       

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане:

-            писмено в ОП " Общинско лесничейство" с адрес гр. Сапарева баня , ул. "Германея" № 1

-            на е-mail: saparevales@abv.bg

 

За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и на заинтересованите лица и органи относно развитието на горските територии-общинска собственост на Община Сапарева баня през следващите 10 години.