НовиниПринтирай

Обява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №123/22.11.2006г. и АЧОС №936/16.01.2014г./, представляващ незастроен УПИ /парцел/ VI, кв.6 по плана на с. Паничище

 

OБЯВА

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №123/22.11.2006г. и АЧОС №936/16.01.2014г./, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот/парцел/ VI, кв.6 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня с площ:321кв.м.»

 

       На основание: Решение №342 от Протокол №27/07.09.2017г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-456/16.10.2017г.  на кмета на Община Сапарева баня за откриване на публичен търг и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

1. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 лв(осемдесет  лева) без ДДС или 96 лв(деветдесет и шест лева) с ДДС. Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

2. Начална тръжна цена  - 120,00лв./кв.м. без ДДС.

3. Депозит за участие -10% от начална тръжна цена, изчислен на база общата площ на целия имот. Плащане на депозита в български лева в размер на изчислената сума без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                              

4. Краен срок за внасяне на депозита -   06.11.2017г. -  17:00 часа.   

5. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 13.11.2017г. - 17:00 часа.

   6. Дата, място и час на провеждане на публичен търг - 07.11.2017г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   7. Краен срок за приемане на предложенията за участие-  06.11.2017г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

  8. Срок за закупуване на тръжни документи -   06.11.2017г.  - 17:00 часа.      

 9. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 06.11.2017г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

10. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 14.11.2017г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

 11. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  13.11.2017г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

 12. Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг 13.11.2017г.  -  17.00 часа.                                    

13. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - от 08.11.2017г. до 13.11.2017г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

                                       

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480