Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис -извлечение от Протокол № 27/07.09.2017г. на заседание на ОбС

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони: 0707/ 2-23-65;  0888506822:

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/07.09.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА;

 

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №337

 

                                 

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за сключване на договори на основание чл. 27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТ с изпълнител без провеждането на открит конкурс с оглед овладяване на процеса на съхнене, вследствие от нападение на върхов корояд и предприемане на спешни действия за бързо усвояване на засегнатата дървесина, както и за подобряване на санитарното състояние на горите, собственост на Община Сапарева баня.

                 С единични цени за добив както следва:

-          25 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

-          25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

     Включително и направените разходи за ремонт и поддръжка на пътната мрежа до и в обекта.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/07.09.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №338

                                

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина от Общинска горска територия за санитарни и принудителни сечи по ценоразпис за физически лица утвърден с Решение № 75 с Протокол №9/28.04.2016 г.на заседание на Общинския съвет, за лесосечен фонд 2017 г.по отдели, както следва :

    -подотдел 24 „т" със стояща маса бял бор 70 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: дърва бял бор - 57 пл. куб.м;

    -подотдел 71 „х" със стояща маса бял бор 130 куб.м,  лежаща маса по сортиментен лист: дърва бял бор - 118 пл. куб.м;

   -подотдел 18 „б" със стояща маса бял бор  100 куб.м., лежаща маса по сортиментен лист: дърва бял бор - 87 пл. куб.м.;

  - подотдел 17 „а" със стояща маса бял бор 270 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: дърва бял бор 228 пл. куб.м;

   -подотдел 128 „н" със стояща маса бял бор 10 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: дърва бял бор 9 пл. куб.м;

 - подотдел 129 „ж" със стояща маса бял бор 30 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист:  дърва бял бор - 26 пл. куб.м;

- подотдел 138 „г" със стояща маса бял бор 160 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: дърва бял бор - 126 пл. куб.м;

- подотдел 165 „а" със стояща маса бял бор 60 куб.м, лежаща маса по сортимент лист: дърва бял бор - 51 пл. куб.м.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/07.09.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 2 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища на МС и чл.60, ал.1  от АПК

 

 

                                                                Общински съвет  Сапарева баня  взе

 

                                                                                   РЕШЕНИЕ №339


            1. Общински съвет Сапарева баня дава своето съгласие СУ "Христо Ботев"  гр. Сапарева баня, ул."Княз Борис"№3 да бъде включено в Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2017/2018 г.

         2. Общински съвет Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да внесе мотивирано предложение в изискуемия срок по чл.3, ал.2 от ПМС №128 от 29.06.2017г. до Министерство на образованието и науката за включване на СУ "Христо Ботев" гр. Сапарева баня, ул."Княз Борис" №3 в Списъка на Средищните училища в РБ за учебната 2017/2018 г.

            3.Общински съвет Сапарева баня допуска предварително изпълнение на настоящото  решение на основание чл.60, ал.1 от АПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/07.09.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №340

 

          1.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде изменен действащият Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен с Решение № 2, взето по Протокол № 25 от 24.02.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед № 233 от 31.05.2012 година и Заповед № 515 от 27.11.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - „За баня и поликлиника", кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.941 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с цел разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - „За баня и поликлиника", кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели с проектни номера IV - „За баня и поликлиника" и ХII - „За обществено обслужване", кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня;

 

       2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе всички необходими последващи действия съгласно действащото законодателство.

 

       3.    Решението на Общински съвет влиза в сила след получаване на съгласие от Министъра на здравеопазването, съгласно разпоредбите на чл.134, ал.8 във връзка с чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/07.09.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №341

 

 

          1.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде изменен действащият Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров изменен със Заповед № 264 от 1989 година, Заповед № 55 от 14.04.1997 година, Заповед 3 от 2001 година, Заповед № 311 от 2009 година и Заповед № РД - 08 - 08.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - За стадион, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.874 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 08 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, който е публична общинска собственост, съгласно Акт 73 от 23.07.2012 година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 30, том 8, вх.р-р № 2026 от 25.07.2012 година, с цел както следва:

            - Изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - За стадион и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II - 2538 , кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с   идентификатор № 65365.601.874 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

            - Разделяне на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - За стадион, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня на три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели, както следва:

  • урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер I - За стадион, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.601.1071 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с площ от 16 465 кв.м;
  • урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер V - „За обществено обслужване и спортни дейности", кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.601.1069 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с площ от 2759 кв.м;
  • урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер VI - „За обществено обслужване и спортни дейности", кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.601.1070 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с площ от 3404 кв.м;

 

       2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе всички необходими последващи действия съгласно действащото законодателство.

 

      3.   Решението на Общински съвет влиза в сила след получаване на съгласие от Министъра на младежта и спорта, съгласно разпоредбите на чл.134, ал.8 във връзка с чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/07.09.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

         ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

                     

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №342

 

  1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 123 / 22.11.2006 г. и АЧОС № 936 / 16.01.2014 г./, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ, кв.6 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ: 321 кв.м, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 100 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 120,00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/07.09.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

         ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

                     

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №343

 

  1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 474 / 20.05.2009 г./, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІІ - за обществено обслужване, кв.5 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ: 997 кв.м, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 100лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

   3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 120,00  лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

  4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/07.09.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

         ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

                     

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №344

 

  1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 1893 / 30.08.2017 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ, кв.11 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня, изменен със Заповед № РД-08-371/23.08.2017 г. на Кмета на Община Сапарева баня с площ 1000 кв.м, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 100лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 130,00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/07.09.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

  Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ № 345

 

 I.Общински съвет гр.Сапарева баня  дава съгласието си от имот с идентификатор :

  • ПИ №65365.29.53 по Кадастралната карта на гр.Сапарева, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.Кюстендил , целият с площ от 20 206,00 кв.м.., вид територия - земеделска,  нтп - дере да бъдат  обособени   нови  поземлен имоти, както следва:

1.    Имот с проектен идентификатор №65365.29.132 по КК на гр.Сапарева баня, с площ от 9 299  кв.м. , вид територия - земеделска, нтп -  дере,

2. Имот с проектен идентификатор №65365.29.133 по КК на гр.Сапарева баня, с площ от  206  кв.м. , вид територия - земеделска, нтп -  дере;

3.Имот с проектен идентификатор №65365.29.134 по КК на гр.Сапарева баня, с площ от 10 701 кв.м. , вид територия - земеделска, нтп -  дере,като площта на поземелни имоти с идентификатори №№65365.29.132, 65365.29.133, 65365.29.134  след промяната е съгласно приложената скица - проект за изменение на  КККР за поземлен имот  с  идентификатор № 65365.29.53.

II.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да  извърши необходимите правни действия във връзка с разделянето на имота, описан в т.I   от Решението.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/07.09.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №346

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

В раздел VІ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред" се  добавят от  №188 до №190, както следва:

- № 188 -  част от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./,  с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява обект № 1 с площ 70 кв.м.,

- № 189 -  част от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./,  с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява обект № 2 с площ 70 кв.м.,

- № 190 -  част от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./,  с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява обект № 3 с площ 70 кв.м.,

 

ІІ. 1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване части от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./,  с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, които части представляват обект № 1 с площ 70 кв.м., обект №2 с площ 70 кв.м. и №3 с площ 70 кв.м., съгласно схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваеми търговски обекти  атракциони, за срок от 3 години.

  2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество .

 3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имотите, както следва:

- за обект № 1 с площ 70 кв.м.,  в размер на 7,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;

- за обект № 2 с площ 70 кв.м.,  в размер на 7,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;

- за обект № 3 с площ  70кв.м.,  в размер на  7,00 лв./кв.м. на месец без ДДС,

съгласно схема одобрена от гл.архитект на община Сапарева баня, част от недвижим имот - публична общинска собственост с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня. 

3.    Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Общината да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/07.09.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

Правно  основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, §133, ал.7, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а" от Закона за водите и чл.10, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

             

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №347

 

  

 1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства на политиката и  плана за развитие на Общината.  

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане на  ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, с административен адрес: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул."Германея"№1, представлявана от Кмет  - Калин Георгиев Гелев, ЕИК  BG000261616 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 18 години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за   геотермално отопление на сгради публична общинска собственост, както следва: СУ „Христо Ботев" , Плувен басейн,  Общинска администраиця и пристройка към нея, Читалище „Просветен лъч",  ДГ „Света Анна", Поликлиника, Стадион, Сграда за експониране на етнографското наследство и Художествена галерия, разположени в поземлени имоти - публична общинска собственост - Пи с идентификатор № 65365.602.404 по КК на гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор № 65365.602.1154 по КК на грСапарева баня и ПИ с идентификатор № 65365.602.323 по КК на гр.Сапарева баня, при следните  показатели на исканите водни количества, както следва

  • Върхов дебит за периода - 01.10. до 01.04. - 1,8 л/сек.
  • Средноденонощен дебит за перида от 02.04. - 30.09. -1,0 л/сек
  • Средноденонощен дебит за период от 365 дни - 1,4 л/сек.

3. За разрешеното ползване Община Сапарева баня да бъде освободена от заплащане на такса,    съгласно приетата с Решение № 3   взето по Протокол №5 от 16.03.2012 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите за  водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, област Кюстендил.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 27/07.09.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Общински съвет  Сапарева баня   взе

 

       РЕШЕНИЕ №348

 

            На основание чл.20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет Сапарева баня  не приема Решение по Докладна записка с изх. №Д-117/05.09.2017г. от Кмета на Община Сапарева баня относно: Даване на съгласие за съществуване на маломерни яслени групи в с. Ресилово  и с.Овчарци към ДГ "Св.Анна" гр.Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /