НовиниПринтирай

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС /АПОС №121 /12.11.2013г./ - 1 кв.м. закрита площ, находящ се на партерен етаж – коридор от сграда с идент. №65365.602.1154, гр. Сапарева баня

 ОБЯВА

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС,  чл, 84, ал.1, т.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 329 от Протокол №26/27.07.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня                                                       и Заповед № РД-08-394/08.09.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

              1. Описание и местонахождение на обекта на търга:

               Част от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №121 /12.11.2013г./ -       1 кв.м. закрита площ, находящ се на партерен етаж - коридор от сграда с идентификатор №65365.602.1154.1 по кадастралната карта /КК/ на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/ 19.02.2008г. на ИД на АГКК, изменена със заповед КД 14-10-363/ 19.09.2013г. на Началника на СГКК - Кюстендил със застроена площ 254 кв. м., брой етажи 3, предназначение: Административна, делова сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - за културен дом, административна сграда, МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв. 74 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор №65365.602.1154 по КК гр. Сапарева баня за срок от пет години.

            Начална тръжна цена - 60.00лв./кв.м. (шестдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС.

           2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/  години, считано от датата на подписване на договор.

 

           3. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена  на  имота , внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

            Краен срок за внасяне на депозита -   02.10.2017г. -  17:00 часа.   

            Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 09.10.2017г. - 17:00 часа.

 

           4. Срок за закупуване на тръжна документация -  02.10.2017г., 17:00 часа.

                  Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на община Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

            5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 02.10.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота - до 02.10.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на частта от имота само организира извършването му и е за негова сметка.

           7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на търга следва да внесе преди сключване на договора на наемодателя първата наемна месечна вноска, определена пропорционално на времето от сключване на договора до края на първя календарен месец, както и наемната вноска за месеца, следващ сключването на договора.Останалите наемни месечни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота.

           8. Място, ден и час на провеждане на търга: 03.10.2017г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 10.10.2017г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 09.10.2017г., 17:00 часа.                         

       11. Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота в случай на повторен търг - до 09.10.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на частта от имота само организира извършването му и е за негова сметка.

          12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  09.10.2017г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480