Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 07.09.2017г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

   ПОКАНА

                  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС  на 07.09.2017г. от 10:15ч. /четвъртък/, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

   СВИКВАМ:

               Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!

Дневен ред:


 

1.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с изх. № Д-104/07.08.2017г.

ОТНОСНО:Вземане на решение за сключване на договори с изпълнител без провеждане на открит конкурс с оглед овладяване на процеса на съхнене в насажденията, вследствие от нападение на върхов корояд и предприемане на спешни действия за бързо усвояване на засегнатата дървесина, както и за подобряване на санитарното състояние на горите, собственост на Община Сапарева баня.

 

2.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с изх. № Д-105/07.08.2017г.

ОТНОСНО:Ползването на дървесина по ценоразпис от Общинска горска територия в отдели със суха  и паднала дървесина в резултат на биотични и абиотични въздействия.

 

3.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с изх. № Д-106/25.08.2017г.

ОТНОСНО:Предложение за включване на СУ"Христо Ботев" гр.Сапарева баня,ул."Княз Борис"№3 в Списъка на средищните училища през новата 2017/2018 учебна година

 

4.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с изх. № Д-107/30.08.2017г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031 от 16.07.1982г. на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров, изменен с Решение №2, взето по Протокол №25 от 24.02.2006 година на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №233 от 31.05.2012г. и Заповед №515 от 27.11.2012 година на Кмета на община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - „За баня и поликлиника", кв. 126 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.941 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

5.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с изх. № Д-109/31.08.2017г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031 от 16.07.1982г. на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров, изменен със Заповед №264 от 1989г.,  Заповед №55 от 14.04.1997г., Заповед №3 от 2001г., Заповед №311 ОТ 2009Г. И Заповед №РД-08-/08.10.2015г. на Кмета на община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - За стадион,  кв. 95 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.874  по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-08-15 от 19.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър-София.

6.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с изх. № Д-110/01.09.2017г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

7.Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня с изх.№ Д-111/01.09.2017г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост на собствениците на законно построените в него сгради

8.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с изх. № Д-112/01.09.2017г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

9.Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с изх. № Д-113/01.09.2017г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

10. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с изх. № Д-114/01.09.2017г.

ОТНОСНО:Изменение на кадастралната карта на гр.Сапарева баня

11.Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с изх. № Д-115/01.09.2017г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична  общинска собственост.

12.Други

 

 

Председател:....................

Иван Куйов