Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 26/27.07.2017г. на заседание на ОбС

 

                        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони: 0707/ 2-23-65;  0888506822:

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл.27, ал.6 от ЗМСМА,

 

 

Общински съвет - Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ №323

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет - Сапарева баня приема Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от м. януари  2017г. до м.юни  2017г. включително.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.  140, ал.5 от Закона за публичните финанси чл.9 ал.1, ал.2 и 3 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните  дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №324

 

          1. Приема отчета, доклада за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за 2016 год. както следва:

 

          1.1. По прихода    5 267 490 лв. съгласно приложение  №1

          1.2. По разхода     5 267 490 лв.съгласно приложение № 1

          1.3. Преходен остатък в размер на 270 286 лв.

          2. Прима отчета за капиталовите разходи, съгласно приложение №2

          3. Приема отчета за средствата от ЕС, в т.ч.

 

          3.1. Отчет за средствата от ЕС, предоставени по ОП - код 98 /KSF/ - Приложение № 3

         3.2.  Отчет за средствата от РА, фонд "Земеделие"- код 42 /RA/- Приложение № 4

        4. Приема отчета за чуждите средства код 33 - Приложение № 9

        5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно  Приложение № 15.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

   

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.12 и т.23, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №325

 

Общински съвет Сапарева баня, на основание чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня.                                                                                                           

 

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №326

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Иван Василев Стойков следният  поземлен  имот:  

  • Имот с проектен № 018318 с площ 1.264 дка. в местността „Дабевица" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31498 / 26.06.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 018097 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 и чл.14 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе:

 

РЕШЕНИЕ №327

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавя № 186

-         №186 – поземлен  имот – частна общинска собственост № 011087, местност „Манафица” в землище на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 798 / 04.06.2013 г./, с площ от 15,434 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2017 година, следният недвижим имот – частна общинска собственост:

-         поземлен  имот № 011087, местност „Манафица” в землище на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 798 / 04.06.2013 г./ с площ от 15,434 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.134 ал.1, т.2  и ал.2, т.6  от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/    

 

Общински съвет грСапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №328

 

            Общински съвет - гр.Сапарева баня допуска изменение в   точка 1 от Решение № 250 от Протокол № 20/  28.02.2017г.  на ОбС Сапарева баня,   която след редакцията придобива  следното съдържание:

 

1.    Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изменен Подробен устройствен план - план за  регулация одобрен със Заповед №1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ИК на  ОбНС гр.Сапарева баня в обхвата на улица с осови точки 175 - 174 - 172 - 171 - 170  по плана на гр.Сапарева баня,  съгласно изготвено  предложение за промяна  на Проект за изменение на ПУП - ПР.

Настоящето Решение  е неразделна част от Решение №250, взето по Протокол №20/28.02.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №329

 

 І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

В раздел VІ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред" се  добавя №187

- № 1871 кв.м. закрита площ находящ се на партерен етаж - коридор от сграда с идентификатор № 65365.602.1154.1 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед КД 14-10-363 / 19.09.2013 г. на Началник на СГКК -Кюстендил със застроена площ 254 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Административна, делова сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - за културен дом, административна сграда, МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по КК гр.Сапарева баня.

 

ІІ. 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 121 / 12.11.2013 год./. - 1 кв.м. закрита площ находящ се на партерен етаж - коридор от сграда с идентификатор № 65365.602.1154.1 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед КД 14-10-363 / 19.09.2013 г. на Началник на СГКК - Кюстендил със застроена площ 254 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Административна, делова сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - за културен дом, административна сграда, МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по КК гр.Сапарева баня за срок от пет  години.

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество .

 3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имота в размер на  60,00 лв./кв.м. на месец без ДДС. 

4. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Общината да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е №330

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня определя маломерните имоти с площ до 10 дка от общински поземлен фонд да бъдат да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок до 1 стопанска година, считано от 01.10.2017 година .

2. Общински съвет гр.Сапарева баня определя наемна цена на имотите в размер на 20,00 лв./дка. годишно за землищата на цялата територия на Община Сапарева баня.

3. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня, при наличие на повече от едно заявление за конкретен маломерен имот да се внесе докладна записка за отдаване под наем по общия ред.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня  възлага на кмета да сключи договорите за наем на имотите по т.1 от решението.

 

 

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.6, чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №331

 

  Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде изработен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински Съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот представляващ парцел II, кв.11 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, който е частна общинска собственост, съгласно Акт № 638 от 27.06.2011 година за частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница Акт № 183, том №7 вх.р-р № 1970 от 28.06.2011 година, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот представляващ парцел II, кв.11 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва:

-          урегулиран поземлен имот представляващ парцел II, кв.11 по регулационния план на с.Паничище, с площ 8 485 кв.м;

-          урегулиран поземлен имот представляващ парцел III, кв.11 по регулационния план на с.Паничище, с площ 1000 кв.м.

 

Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички необходими законосъобразни последващи действия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 НА ОСНОВАНИЕ: чл.44, ал.1, т.1, чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ГР.САПАРЕВА  БАНЯ взе

 

РЕШЕНИЕ №332

 

  На основание: чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройствона територията /ЗУТ/ и Решение № І - 1, взето  по  Протокол № 2 / 02.05.2017 година на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня,

 

О Д О Б Р Я В А:

 

Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ със следния  териториален обхват – поземлени имоти 65365.24.622 и 65365.24.19 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия – външно електрозахранване ниско напрежение за захранване на обект „Сграда за обществено обслужване” намиращи се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.12, местност „Сиракова круша” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно графичната част на приложения към това Решение проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ с Възложител „ВН – сервиз” ЕООД

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №333

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя за неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.32.51, местност "Шишкова кория", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 

            2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.51, местност "Шишкова кория", по Кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна  височина и плътност - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 12,5 м. /1 - 4/

           Плътност  на  застрояване - Ппл - 50 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,6

            Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на една малкоетажна жилищна сграда.

 

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както и на други подходящи  места  в  съответната територия- предмет  на  плана, и  да  се публикува на интернет страницата на общината  и  в  един  местен  весник.

7.Екземпляр от решението да се връчи на  заявителя след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева баня.

 8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

  9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

  

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21,  ал. 1, т. 8 и т. 12 във връзка с чл. 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал.4, чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 43, ал. 1 и ал. 3, т.2 от Закона за горите.

 

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

         РЕШЕНИЕ №334

 

І. ОбС гр. Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2017 г. приета с решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:

В раздел VІ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред” се добавя № 185

-          185 - терените обособени за разполагане на преместваеми обекти от № 1 до № 12, съгласно схема приложение към решението, разположени върху имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастрална карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

ІІ. Общински съвет - гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, всеки от терените обособени за разполагане на преместваеми търговски обекти от № 1 до № 12, съгласно схема приложение към решението, разположени върху имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастрална карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК за срок от 5 години.

1.Общински съвет – гр.Сапарева баня приема изготвената пазарна оценка от правоспособен оценител – инж. Веселин Здравков Каров, притежаващ Сертификат рег. № 820100078 от 11 октомври 2011 година, в размер на 23.04 лв /двадесет и три лева и 4 стотинки/ за срок от една година или 69.12 /шестдесет и девет лева и 12 стотинки/ за срок от  три години за всеки един от терените обособени за разполагане на преместваеми търговски обекти от № 1 до № 12, съгласно схема приложение към решението, разположени върху имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастрална карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

2.Общински съвет определя начална тръжна цена на месец в размер на 150,00 лв. без ДДС за всеки един от терените с площ от 12 кв. м. обособени за разполагане на преместваеми търговски обекти от № 1 до № 12, съгласно схема приложение към решението, разположени върху имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастрална карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.  

3. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и да проведе публичен търг с тайно наддаване по ред и условия, определени в Закона за горите.

4. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договорите за наем с участниците спечелили търга, считано от 01.10.2017 г. при условията на т. ІІ от настоящото решение.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

           На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА

 

       ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №335

                                   

           Общински съвет - Община Сапарева баня приема ценоразпис за продажба на дървесина от склад за юридически лица и еднолични търговци.

 

                

КАТЕГОРИЯ/СОРТИМЕНТ

ЦЕНА ЗА 1 ПЛЪТЕН КУБ.М БЕЗ ДДС

 

 

ИГЛОЛИСТНИ

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ НАД 50 СМ.

 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

ЕЛА - Іа КЛАС

117.00 лв.

СМЪРЧ - Іа КЛАС

117,00 лв.

БЯЛ БОР- Іа КЛАС

107,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - Іа КЛАС

101,00 лв.

БЯЛА МУРА - Іа КЛАС

117,00 лв.

в т.ч. ДРУГИ - Іа КЛАС

106,00 лв. 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 30 ДО 49 СМ.

 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

ЕЛА - І КЛАС

112,00лв.

СМЪРЧ - І КЛАС

112,00 лв.

БЯЛ БОР- І КЛАС

99,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - І КЛАС

91,00 лв.

БЯЛА МУРА - І КЛАС

112,00 лв.

 в т.ч.ДРУГИ - І КЛАС

79.00 лв. 

 

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 18 ДО 29 СМ.

 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

ЕЛА - ІІ КЛАС

101,00 лв.

СМЪРЧ - ІІ КЛАС

101,00 лв.

БЯЛ БОР- ІІ КЛАС

85,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - ІІ КЛАС

66,00 лв.

БЯЛА МУРА - ІІ КЛАС

101,00 лв.

в т.ч. ДРУГИ - ІІ КЛАС

69.00 лв. 

 

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 15 ДО17 СМ.

 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

ЕЛА - ІІІ КЛАС

56,00 лв.

СМЪРЧ - ІІІ КЛАС

56,00 лв.

БЯЛ БОР- ІІІ КЛАС

56,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - ІІІ КЛАС

51,00 лв.

БЯЛА МУРА - ІІІ КЛАС

61,00 лв.

в т.ч. ДРУГИ - ІІІ КЛАС

55.00 лв.

 

 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

ЕЛА - ІV и V КЛАС

51,00 лв.

СМЪРЧ - ІV и V КЛАС

51,00 лв.

БЯЛ БОР-ІV и V КЛАС

51,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - ІV и V КЛАС

46,00 лв.

БЯЛА МУРА - ІV и V КЛАС

51,00 лв.

 ТЕХН. ДЪРВЕСИНА - СРЕДНА

43.00 лв. 

ОБЛИ ГРЕДИ /ОТ 11 ДО14 СМ/ ІV КЛАС

51.00 лв. 

 в т.ч. ДРУГИ - ІV КЛАС и V КЛАС

49.00 лв. 

 

 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 VІ КЛАС - ОТ 3 ДО 7 СМ

46.00 лв. 

Игл. ритловици

46,00 лв.

Техн. дървесина - дребна

40.00 лв. 

 

 

ОЗМ

 

в т.ч. над 25 см.

65,00 лв.

в т.ч.под 25 см.

50,00 лв.

 

 

дърва иглолистни

38,00 лв./пл. куб.м

 Технологична дървесина/дърва

40.00 лв/пл. куб.м 

 

 

ШИРОКОЛИСТНИ

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ НАД 50 СМ.

 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

БУК - Іа КЛАС

104,00 лв.

ДЪБ - Іа КЛАС

106,00 лв.

ТОПОЛА - Іа КЛАС

70,00 лв

 

 

 

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ от 30 до 49 СМ.

 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

БУК - І КЛАС

104,00 лв.

ДЪБ - І КЛАС

106,00 лв.

ТОПОЛА - І КЛАС

66,00 лв

в т.ч.ДРУГИ - І КЛАС

77.00 лв.

 

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 18 ДО 29 СМ.

 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

БУК - ІІ КЛАС

94,00 лв.

ДЪБ - ІІ КЛАС

96,00 лв.

ТОПОЛА - ІІ КЛАС

61,00 лв.

ЛИПА - ІІ КЛАС

79,00 лв.

в т.ч. ДРУГИ - ІІ КЛАС

67.00 лв.

 

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 15 ДО17 СМ.

 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

БУК - ІІІ КЛАС

76,00 лв.

ДЪБ - ІІІ КЛАС

71,00 лв.

ТОПОЛА - ІІІ КЛАС

50,00 лв.

в т.ч.ДРУГИ - ІІІ КЛАС

51.00 лв.

 

 

технологична дървесина-средна

 

в т.ч бук

67,00 лв

в т.ч дъб

72,00 лв.

в т.ч топола

40,00 лв.

 в т.ч.други

44.00 лв.

 

 

Дребна шир. строителна дървесина

55.00 лв.

 

 

дърва широколистни

 

в т.ч. твърди дърв. видове

70,00 лв./пл.куб.м

в т.ч. меки дърв. видове

45,00 лв/пл.куб.м

 

 

 

 

ОЗМ над 25 см

 

в т.ч.бук

72,00 лв.

в т.ч.топола

45,00 лв.

в.т.ч. други

45.00 лв.

 

 

Вършина

25.00 лв.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА и чл.16, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №336

 

 

1.Общински съвет Сапарева баня променя състава и ръководството на Постоянната комисия   по „Бюджет, финанси и евроинтеграция" като на мястото на досегашния председател Любен Кръстев  избира за председател на същата общинския съветник при Общински съвет Сапарева баня Христо Милтенов и за член на същата избира Йордан Камджилов.

2. Общински съвет Сапарева баня  променя състава и ръководството на Постоянната комисията по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси" като на мястото досегашния председател Любен Кръстев избира за председател на същата общинския съветник  при Общински съвет Сапарева баня  Христо Милтенов.

3.Общински съвет Сапарева баня  променя състава на Постоянната комисията по „Транспорт, безопасност на движението и обществен ред" при Общински съвет Сапарева баня  като на мястото на досегашния член на комисията Любен Кръстев   избира Йордан Камджилов.

4. Общински съвет Сапарева баня  освобождава  Христо Милтенов - член на комисията по „Териториално селищно устройство" като на негово място избира Йордан Камджилов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /