Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 23.06.2017г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Сапарева баня, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Сапарева баня с адрес: гр. Сапарева баня,  ул."Германея" № 1. Телефон, факс, електронна поща: 0701 25619, sap_oba@abv.bg, Лице за контакти: арх. Даниела Владимирова

Общият устройствен план се разработва на основание на чл. 105 на ЗУТ и §123, ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г. и по възлагане от Община Сапарева баня със Заповед № 262 от 21.05.2014г. на Кмета на общината

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Сапарева баня.  

ОУП се финансира от Общинския бюджет с финансовата подкрепа на МРРБ, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.

Главната цел на Общия устройствен план е да създаде те­ри­­ториална планова ос­но­ва за нейното дългосрочно устойчиво ус­тройствено развитие в съ­от­ветствие с це­ли­те на социално-икономическото й развитие и със специфичните местни при­родни, културно-исто­рически, туристически и други ресурси.

 

Целите, чието изпълнение предпоставя постигането на главната цел и се съ­обра­зяват с прин­ци­пи­те на устойчивото разви­тие за баланс между екологи­чно рав­но­весие, иконо­ми­чески рас­теж и социален просперитет, при песте­ли­во из­полз­ва­не на при­родните ре­сурси са:

- регулиране в устройствено отношение про­це­­сите на по-нататъшната ур­ба­ни­зация на терито­ри­ята на общината в граници и структурни форми, ко­ито да не накърняват качествените характеристики, цялостността и стабил­ност­та на природ­ната й среда;

- създаване на необходимите устройствени ус­ловия за реализиране през следващите планови периоди на стратеги­ческите и програмните документи по Закона за реги­онал­но развитие;

- по-нататъшно изграж­дане и техни­ческо съ­оръжаване на жиз­нената среда в насе­ле­ни­те места и останалите оби­тавани те­ритории в съ­от­ветствие със съвременните евро­пей­ски кри­те­рии и стандарти, при осигуряване на баланс между общностния и част­ни­те интереси;

- съхра­ня­ване и едновременно с това пълно­цен­­но включване в жизнен оборот на из­клю­чителното при­род­­но и на кул­­тур­ното наследство на общината, с оглед ус­той­чи­вост и взаимно стимули­ра­не при развитието на всич­ки системи.

 

Основните задачи на плана про­­изтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 за съ­държанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото състояние на общинската територия, нейната структура, фун­к­ции и начини на земе­пол­зване, селищна мре­жа, транспортна и инфра­струк­турна съоръже­ност и действащи охранни режими по спе­ци­ал­ни закони и са както следва:

- определяне на общата структура на терито­рията и прео­бладаващото предназ­начение на състав­ни­те и струк­турните й части, местоположението и границите на урбани­зира­ните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение.

- регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по пред­ход­ната точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие като се извършва устройствено зониране и се съ­блю­­дават режимите, установени със специални закони.

- усъвършенстване на  мрежата на социалната инфраструктура с отчитане на новите курортно-туристически формации и други селищни образувания.

- обосноваване по-нататъшното развитие на мрежите и съоръженията на комуни­ка­ци­он­но-транспорт­ната инфра­струк­ту­ра на об­щи­ната.

- обосноваване по-нататъшното развитие и разположение на новите мрежи и съо­ръ­же­ния на системите на тех­ни­чес­ката инфраструктура на об­щи­ната, както и връзки­те им с териториите на съседните общини.

- идентифициране на териториите с вероятно раз­простра­нение на предвидими природ­ни бедствия и регла­мен­тиране на необходимите превантивни мерки и начини на ус­трой­­­ство и защита.

- ре­гламен­ти­ране на допустимото нато­вар­ване на естес­т­венит­е рекреа­ционни и други ресурси на територията на об­щи­ната с оглед опазването на природната й среда.

- осигуряване на условия за опазване и социализация на обек­тите на кул­турно-исто­ри­чес­ко­то наследство и при­родните забеле­жител­ности.

- определяне на мероприятия за възстановяване на нарушени територии, както и на евен­туално необходими ландшафтно-устройствени мероприятия.

 

В обхвата на ОУП попадат части от три защитени зони от Натура 2000 - BG0000425 „Рила" за опазване на дивите птици, BG0000425 „Рила" за опазване на природните местообитания и BG0000308 „Верила" за опазване на природните местообитания поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.   

 

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ като то ще се проведе на 31.07.2017 г. от 14.00 часа в малкия салон на читалище „Просветен лъч".  

 

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация, гр. Сапарева баня,  ул."Германея" № 1, ново крило дирекция „БУТОСДЕМППОД" (ТСУ), всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: www.saparevabanwa.bg

 

Становища и мнения по ПП на ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Сапарева баня, ново крило дирекция „БУТОСДЕМППОД" (ТСУ), на факс  0701/ 4 -79 -18  или на електронна поща: sap_oba@abv.bg  

 

Лице за връзка по провеждане на консултациите: т-к Елена Джоргова, тел. 0882 929 077

 

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 24.07.2017г.

 

 

***   ***   ***