Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис извлечение от Протокол № 24/31.05.2017г. на заседание на ОбС

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони: 0707/ 2-23-65;  0888506822:

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.79 от АПК и чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №298

 

 

 1. Общински съвет Сапарева баня отменя Наредба за пожарна безопасност на територията на община Сапарева баня, приета с Решение № 9 от Протокол  №11 от 05.09.2012 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня

 

2. Общински съвет Сапарева баня приема нова Наредба за пожарната и     аварийната безопасност  на територията на община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

                                                                                                          

РЕШЕНИЕ №299

 

 

1.    Общински съвет Сапарева баня дава съгласие община Сапарева баня да бъде съорганизатор   по провеждането на първи кръг от Националния шампионат по Дрифт.

2.    Общински съвет Сапарева баня дава съгласие мероприятието да се проведе на 9,10 и 11 юни 2017г. в местността Пистата, ПИ с идентификатор 65365.57.2 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, без да се дължи наемна цена.

3.    Общински съвет Сапарева баня определя депозит в размер на 600,00 лв., като гаранция за спазване на условията по провеждане на състезанието от страна на Българската Федерация по Автомобилен Спорт, който да бъде внесен предварително по сметка на община Сапарева баня и да бъде възстановен след почистване на терена и прилежащите му части.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №300

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Костадин Илиев Раков следните  поземлени  имоти :  

1.    Имот № 014317 с площ 1.412 дка. в местността „Фудиня" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект  № Ф31477 / 02.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 014227 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

2.    Имот № 019006 с площ  1,449 дка. в местността „Горица" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф31476 / 02.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който съответства на поземлен имот № 019006 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

3.     Имот с проектен № 021088 с площ  0,400 дка. в местността „През реката" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф31475 / 02.05.2017 г.,издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 021084 /обр. от № 021009/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

4.    имот с проектен № 021090 с площ  0,400 дка. в местността „През реката" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф31474 / 02.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 021034 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

5.    имот с проектен № 021091 с площ  1,500 дка. в местността „През реката" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф31473 / 02.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 021034 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

          Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №301

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Тиме Георгиев Евтимов следните  поземлени  имоти :  

  • имот с площ 739 кв.м. с проектен идентификатор № 65365.42.37 в местността „Таушан дере" по Кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № 15-132332-24.03.2017 г., който е образуван от 726 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 65365.42.35 и 13 кв.м. от поземлен имот с идентификатор №65365.42.36, -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
  • имот с площ 1941 кв.м. с проектен идентификатор № 65365.42.38 в местността „Таушан дере" по Кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № 15-132358-24.03.2017 г., който е образуван от 1871 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 65365.42.35 и 70 кв.м. от поземлен имот с идентификатор №65365.42.36 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
  • имот с площ 644 кв.м. с проектен идентификатор № 65365.42.39 в местността „Таушан дере"  по Кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № 15-132380-24.03.2017 г., които е образуван от 539 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 65365.42.35 и 105 кв.м. от поземлен имот с идентификатор №65365.42.36 -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и чл.14 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №302

 

    І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2017 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

- поземлен  имот № 062003, местност „Банско ливаге" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 551 / 01.06.2010 г./, с площ от 27,873 дка, начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00        лв. /дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал. 2 и във връзка с чл.59 и чл.61 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗФУКПС и в съответствие с изискванията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС), Приоритетна ос 2 „Отпадъци", процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци"

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №303

 

 

            Общински съвет гр.Сапарева  баня дава съгласие община Сапарева баня да сключи споразумение за партньорство с общините Дупница  и Бобов дол за целите на кандидатстване по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 „Отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020" BG16M1OP002-2.002, представляващо неразделна част от настоящето решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4, и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.51 от Закона за Общинската собственост; чл.3 ал.1, т. 3  и  ал.4;  чл.7 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня  върху общинската част от капитала  и чл.45, ал.9 от ЗМСМА.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №304

 

 

                 1.Отменя Решение №277  взето по Протокол №23/27.04.2017. на Общински съвет Сапарева баня, върнато от Областния управител на област Кюстендил със Заповед №РД-30-140/18.05.2017г.,поради незаконосъобразност.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №305

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина  по ценоразпис за физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Сапарева баня утвърден с Решение № 75 от протокол № 9/28.04.2016 г. на заседание на  общински съвет гр. Сапарева баня от отдел с проектирана отгледна сеч /прореждане/ във високостъблени гори с възраст до 60 год., съгласно Горскостопански план 2017 г. за горите собственост на община Сапарева баня и одобрено План-извлечение № 534/23.03.2017 г., одобрено от РДГ гр. Кюстендил,  както следва:

                    -отдел 124 „в" със стояща маса бреза 30 куб.м, стояща маса ива 40 куб.м, стояща маса бял бор 10 куб.м, стояща маса бук 10 куб.м, стояща маса смърч 10 куб.м, стояща маса ела 310 куб.м

лежаща  маса по сортиментен лист:  дърва бреза - 22 пл. куб.м; дърва ива - 33 куб.м; средна строителна дървесина бял бор - 5 куб.м, дребна строителна дървесина бял бор - 1 куб.м; дърва бук - 3 пл. куб.м; едра строителна дървесина смърч - 1 куб.м, средна строителна дървесина смърч - 1 куб.м, дърва смърч - 3 пл. куб.м; едра строителна дървесина ела - 61 куб.м, средна строителна дървесина ела - 136 куб.м, дребна строителна дървесина ела - 16 куб.м, дърва ела -  64 пл. куб.м.

 

Заинтересованите лица да представят документи, доказващи необходимостта от строителна дървесина при заявено количество над два куб.м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №306

                                   

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2017 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 68 „а", с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 68 „а" със стояща маса бял бор 180 куб.м, смърч 2710 куб.м, бук 70 куб.м; ела 540 куб.м, бреза 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2017 г.  за търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост.

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

 

            ОбС гр.Сапарева баня да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ№307

                                   

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2017 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 68 „п", 68 „у" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 68 „п" със стояща маса бял бор 100 куб.м, смърч 2800 куб.м, бук 70 куб.м; ела 760 куб.м;

подотдел 68 „у" със стояща маса бял бор 170 куб.м, смърч 1720 куб.м, бреза 10 куб.м, бук 90 куб.м, ела 350 куб.м;

 

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2017 г.  за търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост.

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 и чл.44,ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №308

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

В раздел VІ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред" се  добавя №183

- № 183 -  част от имот публична общинска собственост - помещение №3 с площ 24 кв.м, находящо се на 2-ри етаж в сградата на кметство с.Овчарци, изградена в урегулиран поземлен имот представляващ парцел І - за кметство, кв.44 по ЗРП на с.Овчарци, при съседи - кабинет №2-секретар и №4-антре съгласно приложената схема и удостоверение от Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня.

ІІ. 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 24 / 09.02.2006 год./ - помещение №3 с площ 24 кв.м, находящо се на 2-ри етаж в сградата на кметство с.Овчарци, изградена в урегулиран поземлен имот представляващ парцел І - за кметство, кв.44 по ЗРП на с.Овчарци  при съседи - кабинет №2-секретар и №4-антре  за срок от две  години.

       2. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от ЗОбС  определя начална тръжна цена за отдаване под наем на помещение №3 с площ 24 кв.м , находящо се на 2-ри етаж в сградата на кметство с.Овчарци, изградена в урегулиран поземлен имот представляващ парцел І - за кметство, кв.44 по ЗРП на с.Овчарци  при съседи - кабинет №2-секретар и №4-антре    в размер на 2,00 лв./кв.м. на месец.

   3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия, определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество и сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №309

 

            I.Общински съвет гр.Сапарева баня  дава съгласието си  да бъде измемена границата между поземлени имоти, както следва :

  • ПИ №65365.26.122, местност „Ридо". по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, целият с площ от 5440 кв.м., вид територия - -земеделска, нтп -полски път и

 

  • ПИ №65365.26.83, местност „Ридо" по КК на гр.Сапарева баня, с площ от 969 кв.м. , вид територия - земеделска, нтп - нива,

 

 като площта на поземлни имоти с идентификатори №№65365.26.122 и 65365..26.83 след промяната е съгласно приложената скица - проект за отстраняване на непълноти и грешки в поземлени имоти от Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            III.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да  извърши необходимите правни действия във връзка с разделянето на имота, описан в т.II от Решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

      Правно основание: На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4, и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.114, ал.3, във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ чл.51, ал.1, от Закона за Общинската собственост; чл.3 ал.1, т. 1;  чл.7 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня  върху общинската част от капитала на търговските дружества.

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

Решение №310

 

     I.Общински съвет Сапарева баня УЧРЕДЯВА еднолично  дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала  Община Сапарева баня, ЕИК000261616, с:

 

    -Наименование:  „НОВ ПРОЕКТ - САПАРЕВА БАНЯ" ЕООД, със седалище и адрес на управление - общ. Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. "Германея"  №1

      -Предмет на дейност - производство, продажба и търговия с женшен и арония,      консултантска дейност в областта на земеделието, както и всяка друга незабранена от    закона дейност.

 

            II.Капиталът е в размер на  4000 /четири хиляди/ лева,разпределени на 40/четиридесет/ дяла,равни по размер,всеки на стойност 100 /сто/ лева.

 

            III. Общински съвет Сапарева баня избира   за управител на новоучреденото дружество - Любен Кръстев, като определя възнаграждение на управителя в размер на 1 200,00лева. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за възлагане на управлението с избрания управител, при условията на настоящото решение.

 

            IV.Общински съвет Сапарева баня приема  Учредителен акт  на "НОВ ПРОЕКТ - САПАРЕВА БАНЯ" ЕООД със седалище и адрес на управление- общ.Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул."Германея"  №1.

 

V. Общински съвет Сапарева баня упълномощава новоизбрания управител да  извърши всички необходими действия във връзка с вписването и регистрацията в Търговски Регистър на „НОВ ПРОЕКТ - САПАРЕВА БАНЯ" ЕООД, по смисъла на Търговския закон, като на Председателя на Общински съвет-Сапарева баня възлага да подпише приетия Учредителен акт на дружеството.

 

        VI.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие сумата в размер на 4000 /четири хиляди/ лв., представляваща 100% от капитала на дружеството да бъде осигурен от §  70-00 -придобиване на дялове, акции и съучастия /-/  от бюджета на Община Сапарева баня за 2017г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 24/31.05.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и  местната администрация  и  чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №311

 

 

1.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да замени        82.64 куб.м. тополови трупи със средна дължина 2.20м. и среден диаметър 19см., клас II, на стойност 4132.00лв, собственост на Общината с 114.78куб.м. иглолистни дърва за огрев, на стойност 4132.00лв,  собственост на „Рила Форест"ЕООД.

2.Общински съвет Сапарева баня приема доклада за експертна оценка,  изготвен от сертифициран оценител Татяна Б.Нанева, притежаващ сертификат Рег.№ 500100383/14.12.2009г.

3.Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да  сключи договор за замяна на движими вещи с „Рила  Форест" ЕООД при условията на настоящото решение като в договора  се включи задължение  на „Рила  Форест" ЕООД  да достави дървата на посочен от Общината адрес

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /