НовиниПринтирай

Обява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №1057/14.10.2014г./, представляващ поземлен имот с индентификатор № 65365.601.94 по кадастралната карта на град Сапарева баня с площ: 92 кв.м.

ОБЯВА

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1057/14.10.2014г./, представляващ поземлен имот с индентификатор № 65365.601.94 по кадастралната карта на град Сапарева баня, одобрена със Заповед РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, изменена със Заповед №18-2285-07.03.2014г. на Началника на СГКК гр. Кюстендил с площ: 92 кв.м; Трайно предназначение на територията: урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи

 

   На основание: Решение №295 от Протокол №23/27.04.2017г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-238/31.05.2017г.  на кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева) без ДДС. Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  - 100лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие 10% от начална тръжна цена на целия имот. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                               

     Условия за оглед на терена  - до 20.06.2017г.  всеки работен ден  от 08:00 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

   Срок за закупуване на тръжни документи -  20.06.2017г. -  17:00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -  20.06.2017г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  21.06.2017г. от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  28.06.2017г. от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг27.06.2017г. -  17:00 часа.

   Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  27.06.2017г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен публичен търг - от 22.06.2017г. до 27.06.2017г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

                                       

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480