НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-31/20.09.2001

В Община Сапарева баня е постъпило Заявление вх.№ З - 837/21.09.2011 година от Иван Костадинов Николов с постоянен адрес: гр.Сапарева баня, ул."Чавдар Войвода" №1 за допускане на изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІХ -1331,VІІІ - 1330, ХІV -1114, ХV - 1115, ХVІ - 1116 и ХVІІ - 1117, кв.29 по плана на гр.Сапарева баня по плана на гр.Сапарева баня,общ.Сапарева баня одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров. Искането е направено от собственика на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІХ - 1331, кв.29 и VІІІ - 1330, кв.29 по плана на гр.Сапарева баня и е представено мотивирано предложение за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР). Заявителят е пожелал, също така, да му бъде разрешено да възложи за негова сметка изработването на проекта за изменение на подробния устройствен план. Направеното предложение е целесъобразно, налице са законовите основания за допускането му по чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2, § 8,ал.2,т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,/Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г./. , и не предвижда изразходване на бюджетни средства от Община Сапарева баня.
С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2, §8,ал.2,т.3 от ЗУТ, чл.135, ал.5 и ал. 6 от ЗУТ и чл.44, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


Д О П У С К А М


1. Да се изработи Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в следния териториален обхват:
- Урегулирани поземлени имоти представляващи парцели, представляващи парцели ІХ -1131,VІІІ -1130, ХІV -1114, ХV - 1115, ХVІ - 1116 и ХVІІ - 1117, кв.29 по плана на гр.Сапарева баня,общ.Сапарева баня
Третиращ: поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии по съществуващите имотни граници на поземлен имоти, с идентификатор 65365.602.286, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър - София.


ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ:

а) Дирекция „Архитектура , градоустройство и контрол по строителството":
-Проекта да бъде съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57 /2001 год./ и се представи в общината за провеждане на процедури по чл.128 и сл. от ЗУТ.
-Проекта да се представи в два еднообразни екземпляра, съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
-Възложителят да съгласува Проекта за Подробен устройствен план с ВиК и Електроразпределение по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. Разрешавам молителят Иван Костадинов НИколов да възложи за своя сметка изработването на изменението на подробния устройствен план в обхвата и при спазване на изискванията по т. 1.
3. Определям срок от шест месеца от датата на съобщаването на заявителя на настоящата заповед за внасяне в Дирекция „Архитектура , градоустройство и контрол по строителството" на проекта за изменение на действащия подробен устройствен план в обхвата и при спазване на изискванията по т. 1. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителите и за трети лица се прекратяват.
4. Настоящата заповед спира прилагането на действащия подробен устройствен план в териториалния обхват на допуснатото изменение по т. 1.
5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж.Евелина Нешева - директор Дирекция „Архитектура , градоустройство и контрол по строителството".
6. Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
7. Заповедта да се съобщи чрез поставяне на определените за това места в сградата на общината или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия, предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на община Сапарева баня, а на заявителя - по реда на АПК.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА
САПАРЕВА БАНЯ: инж. САШО ИВАНОВ

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

 

Прикачени файлове

Заповед (2.87 MB)