Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 23/27.04.2017г. на заседание на ОбС

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.51 от Закона за Общинската собственост; чл.3, ал.1, т.3 и ал.4; чл.7 от Наредба за условията  и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ № 277

 

 

             I.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня, с адрес: гр.Сапарева баня, ул."Германея" №1, ЕИК 000261616, да участва в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование „НОВ ПРОЕКТ - САПАРЕВА БАНЯ" ООД, със седалище и адрес на управление - общ. Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. "Германея"  №1    и   предмет на дейност - производство, продажба и търговия с женшен и арония,      консултантска дейност в областта на земеделието, както и всяка друга незабранена от    закона дейност.

          II.Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 4 000 (четири хиляди) лева. Капиталът се разпределя на 40/четиридесет/дяла с номинална стойност 100/сто/лева всеки един.

           Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. Община Сапарева баня - 20 (двадесет) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки поотделно или общо в размер на 2 000 (две хиляди) лева, представляващи 50% от капитала.

2. Биюнг Чой - 20 (двадесет) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки поотделно или общо в размер на 2 000 (две хиляди) лева, представляващи 50% от капитала.

 

          III. Общински съвет Сапарева баня дава съгласие  за управители на новоучреденото дружество да бъдат  назначени  Биюнг Чой и Любен Кръстев.

 

          IV.Общински съвет Сапарева баня приема проект на  дружествен договор  на "НОВ ПРОЕКТ - САПАРЕВА БАНЯ"ООД със седалище и адрес на управление- общ.Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул."Германея"  №1.

 

          V.Общински съвет Сапарева баня упълномощава кмета на Община Сапарева баня - Калин Георгиев Гелев да присъства на учредителното събрание на "НОВ ПРОЕКТ- САПАРЕВА БАНЯ"ООД със седалище и адрес на управление- общ.Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул."Германея"  №1  и подпише всички необходими документи, свързани с регистрацията и вписване на дружеството в Търговския регистър.

 

          VI. Общински съвет Сапарева баня упълномощава кмета на Община Сапарева баня - Калин Георгиев Гелев да представлява Община Сапарева баня в Общото събрание на "НОВ ПРОЕКТ - САПАРЕВА БАНЯ" ООД със седалище и адрес на управление- общ.Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул."Германея"  №1.

 

          VII.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие сумата в размер на 2000.00 /две хиляди/ лв., представляваща 50% от капитала на дружеството да бъде осигурен от         §  70-00 -придобиване на дялове, акции и съучастия /-/  от бюджета на Община Сапарева баня за 2017г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27,ал.3 от ЗМСМА,  §.133, ал.7, т.1, буква „б" от ПЗР на ЗИД на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.), чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Сапарева баня;

           

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №278

 

Общински съвет - гр.Сапарева баня дава съгласие за ползване на минерална вода, след провеждане на процедура по реда на Закона за водите за предоставяне ползването на минерална вода от находище № 67 от приложение № 2 на Закона за водите „Сапарева баня", гр.Сапарева баня на „ЕС БИ ТЕРМЕ" ООД с ЕИК 204214142 за захранване на балнеолечебни и профилактични съоръжения и басейни за обществено ползване в имот УПИ III - 446, кв.61 по Плана на гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1 и чл.124а  от  ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №279

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.8, ал.1 от Закона за устройство на територията за установяване на предимно производствена устройствена зона - Пп, в следния териториален обхват - поземлен имот с номер 000553, местност "Реката", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня.

 

          2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер 000553, местност "Реката", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня, третиращ установяване на предимно производствена устройствена зона - Пп, съгласно разпоредбите на чл.25, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

Плътност  на  застрояване - Ппл - 80 %

          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 2,0

          Минимална  озеленена  площ - 20%

 

С цел изграждане на една малкоетажна сграда с преназначение  "Цех за производство на пелети".

 

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в  обхвата  и  при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

           5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

          6.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2  от ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за  това места в сградата на общината, района или  кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на  плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен  вестник.

          7.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

          8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

          9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2  от ЗМСМА; чл. 26a, ал. 4 и ал. 5  от Закона за Народните читалища.

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

 РЕШЕНИЕ №280

 

 

ОбС гр. Сапарева баня приема докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през  2016 г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година, както следва:

 

1.    Доклад и отчет на НЧ "Просветен лъч-1905" - гр. Сапарева баня

2.    Доклад и отчет на НЧ "От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

3.    Доклад и отчет на НЧ "Народни будители-1926" - с. Сапарево

4.    Доклад и отчет на НЧ "Пробуда-1923" - с. Овчарци

5.    Доклад и отчет на НЧ "Нов живот - 1928" - с. Ресилово

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

 РЕШЕНИЕ№281

 

1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема План за действие на Община Сапарева баня в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2017-2020 г.)

2. Приема отчет на План за действие на Община Сапарева баня в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2016 г.

Приложение:

1. План за действие на община Сапарева баня в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2017-2020 г.)

2. Таблица - План за действие на община Сапарева баня в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2017-2020 г.)

           3. Отчет на  План за действие на Община Сапарева баня в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2016 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

                    На основание: чл. 17, ал. 1, т.7 ; чл.21, ал.1, т.12 ; чл.27, ал.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от ЗСП и чл.36б, ал.4 от ППЗСП

 

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

 РЕШЕНИЕ№282

 

1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018г.  на община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 169 от Протокол № 14 / 27.09.2016 г. на ОбС гр.Сапарева баня;

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №283

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

 

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавят  № 176 и №177

-       №176 - поземлен  имот - частна общинска собственост № 015038, местност „Търнова могила" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1089 / 10.02.2015 г./, с площ от 1,331 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета;

-       №177 - поземлен  имот - частна общинска собственост № 015118, местност „Търнова могила" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1679 / 05.10.2016 г./, с площ от 0,600 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

 

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2017 година, следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

-       поземлен  имот № 015038, местност „Търнова могила" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1089 / 10.02.2015 г./, с площ от 1,331 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета;

-       поземлен  имот № 015084, местност „Търнова могила" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1090 / 10.02.2015 г./, с площ от 3,488 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 015116, местност „Търнова могила" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1091 / 10.02.2015 г./, с площ от 2,323 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 015118, местност „Търнова могила" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1679 / 05.10.2016 г./, с площ от 0,600 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 019008, местност „Търнова могила" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1125 / 11.02.2015 г./, с площ от 1,340 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета;

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имотите в размер на  22,00 лв. /дка. годишно.

 

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг с тайно наддаване и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 169 от Протокол № 14 / 27.09.2016 г. на ОбС гр.Сапарева баня;

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №284

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

 

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавят  № 178 и №179

-       №178 - поземлен  имот - частна общинска собственост № 010057, местност „Под малия друм" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1425 /  28.07.2015 г./, с площ от 0,395 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       №179 - поземлен  имот - частна общинска собственост № 023053, местност „Гръблите" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1428 / 28.07.2015 г./, с площ от 1,426 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез провеждането на търг с тайно наддаване за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2017 година, следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

-       поземлен  имот № 010044, местност „Под малия друм" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1084 / 10.02.2015 г./, с площ от 3,000 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 010057, местност „Под малия друм" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1425 / 28.07.2015 г./, с площ от 0,395 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 010063, местност „Под малия друм" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1085 / 10.02.2015 г./, с площ от 1,426 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот 023053, местност „Гръблите" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1428 / 28.07.2015 г./, с площ от 1,426 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 023100, местност „Гръблите" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1101 / 10.02.2015 г./, с площ от 0,477 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 023128, местност „Гръблите" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1102 / 10.02.2015 г./, с площ от 0,766 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 023191, местност „Гръблите" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1103 / 10.02.2015 г./, с площ от 1,427 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 023206, местност „Гръблите" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1104 / 10.02.2015 г./, с площ от 1,710 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 023207, местност „Гръблите" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1105 / 10.02.2015 г./, с площ от 0,478 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 023266, местност „Гръблите" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1107 / 10.02.2015 г./, с площ от 1,700 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имотите в размер на  22,00 лв. /дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг с тайно наддаване и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 169 от Протокол № 14 / 27.09.2016 г. на ОбС гр.Сапарева баня;

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №285

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

 

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавя  № 180

-       №180 - поземлен  имот - частна общинска собственост № 024141, местност „Реката" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1702 / 17.10.2016 г./, с площ от 0,669 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2017 година, следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

-       поземлен  имот № 016021 местност „Царевичарски път" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1092 / 10.02.2015 г./, с площ от 2,186 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 024021, местност „Реката" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1108 / 10.02.2015 г./, с площ от 0,856 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 024141, местност „Реката" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1702 / 17.10.2016 г./, с площ от 0,669 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот 024142, местност „Реката" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1110 / 10.02.2015 г./, с площ от 1,241 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 024144, местност „Реката" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1111 / 10.02.2015 г./, с площ от 7,229 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имотите в размер на  22,00 лв. /дка. годишно.

 

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг с тайно наддаване и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8  във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 169 от Протокол № 14 / 27.09.2016 г. на ОбС гр.Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №286

 

 

І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2017 година, следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

-       поземлен  имот № 018267, местност „Под бански път" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1095 / 10.02.2015 г./, с площ от 2,467 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 018269, местност „Под бански път" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1096 / 10.02.2015 г./, с площ от 0,732 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот № 020032, местност „Търнова могила" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1099 / 10.02.2015 г./, с площ от 3,898 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

-       поземлен  имот 020035, местност „Търнова могила" в землище на с.Сапарево, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1100 / 10.02.2015 г./, с площ от 0,667 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имотите в размер на 22,00 лв. /дка. годишно.

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг с тайно наддаване и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8  във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 169 от Протокол № 14 / 27.09.2016 г. на ОбС гр.Сапарева баня

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №287

 

І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2017 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-       поземлен  имот № 014018, местност „Ханчето" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1088 / 10.02.2015 г./, с площ от 0,761 дка, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: шеста;

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22,00 лв. /дка. годишно.

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг с тайно наддаване и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

                      На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и публикувана на страницата на МЗХ  - „Индикативна годишна работна програма" за 2017 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за прилагането на  Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"  от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ  взе

 

РЕШЕНИЕ № 288

 

1.Дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение  по Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от Мярка 08  „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите", от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

2. Дейностите по проектно предложение от Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития",  съответстват  на Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на терториалната достъпност и инфраструктура", Специфична цел 3. Подобряване качеството на живот чрез достъпна околна среда, Мярка 3. Запазване на биоразнообразието и природните ресурси от Общинския план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014-2020 г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да извърши всички необходими действия, съгласно изискванията на програмата за депозиране и реализиране на проектното предложение  по Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

                      На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и публикувана на страницата на МЗХ  - „Индикативна годишна работна програма" за 2017 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. за прилагането на  Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"  от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ  взе

 

РЕШЕНИЕ №289

 

 1. Дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение  по Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от Мярка 08  „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите", от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

 

2. Дейностите по проектно предложение от Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития",  съответстват  на Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на терториалната достъпност и инфраструктура", Специфична цел 3. Подобряване качеството на живот чрез достъпна околна среда, Мярка 3. Запазване на биоразнообразието и природните ресурси от Общинския план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014-2020 г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да извърши всички необходими действия, съгласно изискванията на програмата за депозиране и реализиране на проектното предложение  по Подмярка 8.4 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и публикувана на страницата на МЗХ  - „Индикативна годишна работна програма" за 2017 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за прилагането на  Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти"  от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ  взе

 

РЕШЕНИЕ №290

 

 1. Дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение  по Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" от Мярка 08  „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите", от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

2. Дейностите по проектно предложение от Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти",  съответстват на Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на терториалната достъпност и инфраструктура", Специфична цел 3. Подобряване качеството на живот чрез достъпна околна среда, Мярка 3. Запазване на биоразнообразието и природните ресурси от Общинския план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014-2020 г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да извърши всички необходими действия, съгласно изискванията на програмата за депозиране и реализиране на проектното предложение  по Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА , чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2  и чл.62 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество и чл.45, ал.9 от ЗМСМА.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №291

 

 

              1.Отменя Решение №261  взето по Протокол №21/29.03.2017. на Общински съвет гр. Сапарева баня, върнато от Областния управител на област Кюстендил,  поради незаконосъобразност, със Заповед №РД-30-110/18.04.2017г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 43, ал. 1 и ал. 3, т.2 от Закона за горите.

Чл.8, ал.4, чл.14, ал.1  във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.14, ал.1 от Наредба за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

 

            РЕШЕНИЕ №292

 

 

І.Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем без провеждане на търг или конкурс, терените обособени за разполагане на преместваеми обекти от №1 до №16, съгласно схема представляваща приложение към решението, разположени върху имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК 

2. Отдаването под наем на всеки от обособените обекти по т.1 от Решението да е със срок от 01.03.2017г. до 30.09.2017г.

3. Отдаването под наем да се извърши по цени, съгласно такси за административни и технически услуги, такси за ползване на недървесни горски продукти, приети с Решение № 14 по протокол № 6/11.04.2012 г. на Общински съвет Сапарева баня.

4. Общински съвет упълномощава кмета на община Сапарева баня да сключи договорите за наем при условията на точка I  от  настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОбС, чл.11, ал.1, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №293

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

 

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавя № 181 и № 182

-       №181 - поземлен  имот - публична общинска собственост с идентификатор №65365.57.2, местност „Пистата" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АПОС № 74 / 30.08.2012 г./ с площ 89 149 кв.м., трайно предназначение на територията:Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт; 

-       №182 - поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор №65365.19.165, местност „Прогоно" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АПОС № 727 / 14.09.2012 г./ с площ  170 627 кв.м., трайно предназначение на територията:Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства; 

-       ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 10 години,  чрез провеждане на публично оповестен конкурс следните недвижими имоти:

-       поземлен  имот - публична общинска собственост с идентификатор №65365.57.2, местност „Пистата" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АПОС № 74 / 30.08.2012 г./ с площ 89 149 кв.м., трайно предназначение на територията:Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт; 

-       част от поземлен имот  площ от 500 кв.м. от   имот - частна общинска собственост с идентификатор №65365.19.165, местност „Прогоно" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АПОС № 727 / 14.09.2012 г./ с площ  170 627 кв.м., трайно предназначение на територията: Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, находящо се по границата на ПИ 65365.19.165 с път от републиканската пътна мрежа ІІ-62; 

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална конкурсна цена за отдаването под наем на двата имот   в общ  размер на  320,00 лв.  месечно.

 

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният конкурс и да сключи договора за наем на имотите подробно описани по - горе при условията на настоящото решение.

 

V. Специфични условия:

 

1.    За поземлен  имот - публична общинска собственост с идентификатор №65365.57.2, местност „Пистата" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АПОС № 74 / 30.08.2012 г./ с площ 89 149 кв.м., трайно предназначение на територията:Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт; 

 

- Наемателят поема задължение да сертифицира от свое име и за своя сметка като „Летателна площадка" пистата.

- .Да  поддържа  валидно „Свидетелство за  Експлоатационна Дейност"

- Ползването на ПИ да бъде осъществявано по утвърден между наемодателя и наемателя график, като наемателя няма право да възпрепятства  ползването на имота, както от наемодателя така и от трети лица.

- Наемодателят има право да прекратява договора едностранно в срок от шест месеца, без да дължи неустойка.

 

2 .Да използва частта от поземлен имот  с площ от 500 кв.м. от   имот - частна общинска собственост с идентификатор №65365.19.165, местност „Прогоно" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АПОС № 727 / 14.09.2012 г./ с площ  170 627 кв.м., трайно предназначение на територията: Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, представляващ един брой укритие за въздухоплавателни средства, находящо се по границата на ПИ 65365.19.165 с път от републиканската пътна мрежа ІІ-62 - за местодомуване на въздухоплавателни средства.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                             / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

         На  основание: Чл.21 ал.1 т.5 във връзка с чл.27 ал.3 от ЗМСМА и съгласно ПМС №67/14.04.2010 г.

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №294

 

1.    На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Сапарева баня: Определя размер на основната месечна заплата на кмета на община  Сапарева баня в размер на 1 800.00 лв.

2.    На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Сапарева баня: Определя размер на основната месечна заплата на кметовете на кметства на територията на община Сапарева баня в размер на 800,00 лв.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

                  ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заявление вх.№ З-207 / 15.02.2017 година от „Д и С 2012" ООД гр.Дупница, представлявано от Управител - Станислав Станоев Скендерски.

                   

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №295

 

І. ОбС гр.Сапарева баня  приема следните промени в Годишна програма за управление на имоти общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 год..както следва:  

 

1. В раздел І  ПРОДАЖБИ  в колона „№ по ред" се  добавя №154

- № 154 -  поземлен имот с идентификатор № 65365.601.94 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №18-2285-07.03.2014 г. на Началника на СГКК гр.Кюстендил, с площ: 92 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 1057 / 14.10.2014 г./, представляващ поземлен имот с  идентификатор № 65365.601.94 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №18-2285-07.03.2014 г. на Началника на СГКК гр.Кюстендил с площ: 92 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 100.00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

                  4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 100.00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.7 и т.23 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.52, ал.1, т.3 и чл.194, ал.3 от Закона за водите.

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

                 РЕШЕНИЕ №296

 

Общински съвет дава съгласието си да бъде допусната поправка на явна фактическа грешка в издадени от Кмета на Община Сапарева баня Разрешителни за водовземане от минерална вода  от Находище на  минерална вода „Сапарева баня", като  в раздел "Задължения за заплащане на такса за водовземане" вместо „Титулярът на разрешителното: 1.Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително" се запише „Титулярът на разрешителното: 1.Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително"

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.23  и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.18 от Учредителния акт на „ВиК Паничище" ЕООД

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

               РЕШЕНИЕ №297

 

1.Общинският съвет Сапарева баня  приема годишен финансов отчет за 2016г. на „В и К Паничище "ЕООД, гр.Сапарева баня,  ЕИК 109578907.

2. Общинският съвет Сапарева баня  приема доклад за дейността за 2016г. на „В и К Паничище " ЕООД  гр.Сапарева баня, ЕИК 109578907.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              / Иван Куйов /