Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис -извлечение от Протокол №22/19.04.2017г. на заседание на ОбС

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони: 0707/ 2-23-65;  0888506822

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/19.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно основание : чл.52, ал.8 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №274

 

Общински съвет - Сапарева баня приема Програма за управление на отпадъците на територията на Община Сапарева баня за 2016-2020 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/19.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.17, ал.1, т.3  от закона за опазване на земеделските земи, чл.28 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи , чл. 110, ал.1, т.1 и чл.124а  от  ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е №275

 

 

           1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с номер 023005, местност "Прогоно", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня.

 

            2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер 023005, местност "Прогоно", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

               Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 13,50 м. /1 - 4/

      Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 2,0

    Минимална  озеленена  площ - 40%

 

С цел изграждане на една сграда за обществено обслужване с преназначение  "Хотел".

 

          3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в  обхвата  и  при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

        5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2  от ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за  това места в сградата на общината, района или  кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на  плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен  вестник.

         7.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 22/19.04.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23  от ЗМСМА

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №276

 

 

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 400,00 лв.  на  Катя Георгиева Пехливанска по Заявление с вх. №З-35/18.04.2017г.  

2.    Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /