Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис -извлечение от Протокол №21/29.03.2017г. на заседание на ОбС

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони: 0707/ 2-23-65;  0888506822:

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

         На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17 т. 1 от Наредба № 12 от 25 Юли 2016 г. за прилагането на  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малко по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. и писмо от 10.03.2017г.,  от Държавен фонд „Земеделие", Разплащателна агенция, Централно управление. 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

Решение №256

 

Общински съвет Сапарева Баня допълва Решение № 178/27.09.2016г., взето по Протокол № 14/27.09.2016г. на заседание на Общински съвет Сапарева баня от 27.09.2016г. като създава нови точки 3 и 4, както следва:

„3.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение  за обект „Ремонт и модернизация на  ДГ "Св.Анна" -  база на детската градина в с.Овчарци, ул." Осми март" №4,  общ. Сапарева баня и база на детската градина в с.Ресилово, ул."Цар Самуил" №1, необходим на Община Сапарева баня за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 или други източници на финансиране".

 

„4.Дейностите по проект за обект „Ремонт и модернизация на  ДГ "Св.Анна"- база на детската градина в с. Овчарци и база на детската градина в               с. Ресилово  съответстват  на Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на услугите и развитието на човешкия капитал",  Специфична цел 1. Подобряване на образователната среда и инфраструктура, Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база от Общинския план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014-2020 г." 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл. 99 от ЗДвП, чл.31 ал.2 от Наредба за организацията на движението на територията на Община Сапарева баня и чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 ЗНА  

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №257

 

            I.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на движение на територията на община Сапарева баня, както следва:

 

            1.Приема ново Приложение №1 - обхват на „Синя зона" на територията на гр. Сапарева баня.

 

            2.Общински съвет Сапарева баня допълва Приложение - списък на платените общински паркинги, попадащи в обхвата на „Синя зона" от  Наредба за организация на движението на територията на Община Сапарева баня, с нова улица, а именно улица „Отец Паисий".

 

            3.Общински съвет Сапарева баня допълва Приложение - списък с улиците, попадащи в обхвата на зоната за кратковременно паркиране  „Синя зона" от  Наредба за организация на движението на територията на Община Сапарева баня, с нова улица, а именно улица „Плажа".

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА  

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

 

 РЕШЕНИЕ №258

 

1.      Отпуска финансови средства в размер на  500,00 лв. за награден фонд на участниците в открити международни турнири по шахмат под името „РИЛСКА ПРОЛЕТ" на Шахматен клуб „Марек Юнион Ивкони" гр. Дупница.

2.      Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Сапарева баня по дейност „Спортна база за спорт за всички".                        

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 и чл. 44, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 12, т. 1 от Закона за туризма

 

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

             РЕШЕНИЕ №259

 

 

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Сапарева баня за периода 2017-2020 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

                  РЕШЕНИЕ №260

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на Сотир Александров Гиздов следните  поземлени  имоти :  

  • Имот с площ от 2.027 дка., с проектен № 040072, съгласно скица-проект № Ф00311 / 27.01.2017 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност „Долна мера", който е образуван от поземлен имот № 040070 / образуван от имот №040067 - образуван от имот №040058/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
  • Имот с площ от 1.024 дка., с проектен № 040073, съгласно скица-проект № Ф00312 / 27.01.2017 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност „Долна мера", който е образуван от поземлен имот № 040070 / образуван от имот №040067 - образуван от имот №040058/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5,  чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2  , чл.41, ал.2 от ЗОбС , чл.33 от ЗС, чл.52, ал.,1 чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество

             

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №261

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 154

-         № 154 - поземлен имот с идентификатор №65365.601.94 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №18-2285-07.03.2014 г. на Началника на СГКК гр.Кюстендил, представляващ 92 / 1170 кв.м. ид. части от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2722, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня целия с площ 1170 кв.м.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и  „Д и С" ООД със седалище и адрес на управление гр.Дупница, обл.Кюстендил, ул."Цар Симеон Велики" №4, вх.В, ет.1, ап.25, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202169403, представлявано от управителя Станислав Станоев Скендерски, чрез продажбата  дела на Общината, който общински имот е 92 / 1170 кв.м. ид. части от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2722, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, целият с площ от 1170.00 кв.м., от които 1078 / 1170 кв.м. ид. части са собственост на  „Д и С 2012" ООД гр.Дупница, видно от  Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 158, том ІІ, рег.№ 4899, дело № 236 / 01.09.2015 г., вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под Акт №12, т.16, д.№1758, вх.рег.№ 4271 / 01.09.2015 г. и  съответстващ на поземлен имот с идентификатор №65365.601.94 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №18-2285-07.03.2014 г. на Началника на СГКК гр.Кюстендил/АЧОС № 1057/14.10.2014 г./

            ІІІ. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 100,00 лв. за 1 кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител -  инж.Владимир Владимиров, притежаващ лиценз № 100100888  от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба  дела на  общината .

           ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 100,00 лв. за 1 кв.м. без ДДС за продажба на 92 / 1170 кв.м. ид. части от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2722, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня целият с площ от 1170.00 кв.м. и съответстващ на поземлен имот с идентификатор №65365.601.94 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №18-2285-07.03.2014 г. на Началника на СГКК гр.Кюстендил.

           V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на  имота, подробно описан в т. 1 от настоящото  решение .

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е №262

 

            Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде извършен „Ремонти и модернизация на ДГ „Света Анна - база с.Ресилово ", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII - „За здравен пункт и детска градина", кв.56 по регулационния план на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 213 от 12.09.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, изменен със Заповед № РД - 08 - 109 от 14.03.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня, който е публична общинска собственост, съгласно Акт № 297 от 21.03.2017 година за публична общинска собственост.

 

            Приложение:

1.         Акт № 297 от 21.03.2017 година за публична общинска собственост.

2.         Скица от 2017 година, издадена от Община Сапарева баня;

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е №263

 

          Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде извършен „Ремонти и модернизация на ДГ „Света Анна - база с.Овчарци", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XX - „За детско заведение", кв.4а по регулационния план на с.Овчарци, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 2800 от 30.09.1987 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, изменен със Заповед 739 от 24.10.2007 година на Кмета на Община Сапарева баня, който е публична общинска собственост, съгласно съгласно Акт № 296 от 20.01.2017 година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница Акт № 142, дело №15 вх.р-р № 216 от 27.01.2017 година

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №264

 

            Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде извършен „Ремонти и модернизация на ДГ „Света Анна - гр.Сапарева баня", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХI - „За детска градина", кв.27 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен с Заповед № РД - 08 - 108 от 14.03.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.323 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, който е публична общинска собственост, съгласно Акт № 81 от 12.11.2012 година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 62, том 13, вх.р-р № 3439 от 22.11.2012 година.

            Приложение:

1.    Акт № 81 от 12.11.2012 година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 62, том 13, вх.р-р № 3439 от 22.11.2012 година.

2.    Скица от 2017 година, издадена от Община Сапарева баня;

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

     

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.18 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №265

 

 

1.Общински съвет Сапарева баня именува следната улица от регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен с Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, както следва:

         - улица с осови точки 437 - 439 - 440 - 441 - 416 по регулационния план на гр.Сапарева баня да се именува „Цар Симеон"

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия за създаване на локализационна единица /улица/.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/,  

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №266

 

 

1.    Общински съвет - гр.Сапарева баня приема  Доклад за 2016г. относно изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2011-2021г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №267

 

 

I.Общински съвет гр.Сапарева баня отменя Решение №36 взето по Протокол №7/06.07.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

            II.Общински съвет гр.Сапарева баня  дава съгласието си от имот с идентификатор :

  • ПИ №65365.210.995 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АПОС №138 от 02.09.2014 година /, целият с площ от 6 490 616 кв.м., вид територия - горска, нтп -иглолистна гора

да бъде  обособен  нов  поземлен имот, както следва:

  1. Имот с проектен идентификатор №65365.210.1004 по КК на гр.Сапарева баня, с площ от 1 616  кв.м. , вид територия - горска, нтп -  иглолистна гора,

 

 като площта на поземлни имоти с идентификатори №№65365.210.1004 и 65365..210.995 след промяната е съгласно приложената скица - проект за отстраняване на непълноти и грешки в поземлени имоти от Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            III.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да  извърши необходимите правни действия във връзка с разделянето на имота, описан в т.II от Решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от  ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №268

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавя  № 173

-         №173   -  Застроен урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I -За училище, кв.38 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Станке Димитров  с площ от 6 900,00 кв.м., в едно с изградената в имота  двуетажна масивна  сграда  /бивше Основно Училище „Св.Климент Охридски"/ със застроена площ от 1100,00 кв.м.

II.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез провеждането на  публично оповестен конкурс  за  срок от 10  /десет/  години част от имот - публична общинска собственост, представляващ  две класни стаи и физкултурен салон от първи надпартерен етаж от сградата заедно с част от коридор от същия първи надпартерен етаж на бившето  Основно училище „Св.Климент Охридски" /закрито с Решение №6 взето по Протокол №626.03.2008 година на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РЗ-14-119/14.05.2008 година на Министъра на Образованието / с обща площ от  167,04 кв.м.  находяща на ул."Христо Ботев"№10 в с.Сапарево, община Сапарева баня, актувана с Акт за публична общинска собственост № 15 / 20.01.2006 година, изградена в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - За училище, кв.38 по плана на с.Сапарево,  със застроена площ от 1100,00 кв.м., 

2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публично оповестен конкурс при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество .

 3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална конкурсна цена за отдаване под наем на имота в размер на 3.00 лв./кв.м. на месец.  

4. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Общината да сключи договор за наем с участника спечелил конкурса при условията на настоящото решение .

III.Специфични конкурсни условия

 Предоставянето на имота е обвързано със следните условия, които се явяват задължителни за  бъдещия наемател, а именно:

- Помещенията от първи етаж на сградата на бившето   Основно училище „Св.Климент Охридски" с.Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил с площ  от 167,04 кв.м. да се използват  под наем  с предназначение   единствено за социални услуги - разширяване, създаване и разкриване на социални услуги, водещи до социално включване и приобщаване   само на български граждани от социално уязвими групи на територията на община Сапарева баня.

- имотът  да се ползва само за дейности изискващи задължително само дневна форма на посещения и по никакъв начин да не са свързани с   настаняване от временен  и постоянен характер.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

На основание  чл.79, ал.3 от ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а" от Закона за водите и чл.24, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване  на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

         Общински съвет гр.Сапарева баня   взе  следното:

  РЕШЕНИЕ  №270

 

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратено действието на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610337 / 13.10.2010 година , издадено от Министерство на околната среда и водите на „Германея" ООД  гр.София.  

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде преиздадено разрешително за водовземане от минерална вода на „  СЪНИ ДРИЙМС 1" ООД, ЕИК 200758221,  със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул."Васил Левски" №11, представлявано от Управител  Николай Йорданов Говедарски от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня" при същите параметри разрешени в Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610337 / 13.10.2010 година , издадено от Министерство на околната среда и водите. 

            3.За разрешеното ползване, след преиздаване на разрешителното  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение № 3   взето по Протокол №5 от 16.03.2012 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите за  водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, област Кюстендил.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно  основание  чл.79, ал.3 от ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а" от Закона за водите и чл.24, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване  на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

             

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №269

 

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратено действието на Разрешително за водовземане от минерална вода №9 от 20.03.2015 година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня на „АНИКА 06" ЕООД  гр.София.  

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде преиздадено разрешително за водовземане от минерална вода на „ ИЛИ-НИКАЯ" ЕООД, ЕИК 202702221,  със седалище и адрес на управление: гр.София, район Искър, ул."Мюнхен" №14, Бизнес център Юг, сграда , етаж 3, от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня" при същите параметри разрешени в Разрешително за водовземане от минерална №9/ 20.03.2015 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

            3.За разрешеното ползване, след преиздаване на разрешителното  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение № 3   взето по Протокол №5 от 16.03.2012 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите за  водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, област Кюстендил.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

На основание  чл.79, ал.3 от ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а" от Закона за водите и чл.24, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване  на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

                     Общински съвет гр.Сапарева баня   взе  следното:

 РЕШЕНИЕ  №270

 

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратено действието на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610337 / 13.10.2010 година , издадено от Министерство на околната среда и водите на „Германея" ООД  гр.София.  

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде преиздадено разрешително за водовземане от минерална вода на „  СЪНИ ДРИЙМС 1" ООД, ЕИК 200758221,  със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул."Васил Левски" №11, представлявано от Управител  Николай Йорданов Говедарски от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня" при същите параметри разрешени в Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610337 / 13.10.2010 година , издадено от Министерство на околната среда и водите. 

            3.За разрешеното ползване, след преиздаване на разрешителното  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение № 3   взето по Протокол №5 от 16.03.2012 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите за  водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, област Кюстендил.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно  основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а" от Закона за водите и чл.24, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване  на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №271

 

 

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратено действието на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610214 / 24.07.2009 година , издадено от Министрество на околната среда и водите на Община Сапарева баня поради отказ от право на ползване на воден обект - сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбс, чл.56, ал.1 от ЗУТ и чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №272

 

 

Общински съвет Сапарева баня дава съгласие за поправка на техническа грешка в Решение №248 от протокол №20/28.02.2017г.  на Общински съвет Сапарева баня, като площта на имот УПИ /парцел/ I-450, кв.30 по плана на с.Овчарци, общ.Сапарева баня целия с  площ   вместо 858кв.м.  да се чете 585 кв.м.

 Настоящото Решение е неразделна част от Решение №248 от протокол №20/28.02.2017г. Общински съвет Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 21/29.03.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, чл.27, ал.4 от ЗМСМА и чл.22, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №273

 

Общински съвет Сапарева баня определя Георги Тодоров - общински съветник     при Общински съвет Сапарева баня, който  да  участва в комисия, назначена от кмета на Община Сапарева баня, която да извърши проверка  на захранването с ел.енергия на помпи, поставени в поземлен имот 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня във връзка с издадени от кмета на Община Сапарева баня разрешителни за водовземане на минерална вода от сондаж 1ХГ на НМВ   "Сапарева баня".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /