НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ЧОС /АЧОС №1590/17.02.2017г./- УПИ, представляващ парцел I-450 в кв.30 по застроителния и регулационен план на с. Овчарци,община Сапарева баня, целият с площ от 585 кв.м

OБЯВА

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 248 от Протокол №20/28.02.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-130/28.03.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем н ачаст от имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Овчарци, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

              1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

              1.1. Част от имот - частна   общинска   собственост    /АЧОС №1590/17.02.2017г./- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-450 в кв.30 по  застроителния и регулационен план на с. Овчарци,община Сапарева баня, целият с площ от 585 кв.м., която част представлява обект № 1 с площ 12 кв.м., съгласно схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваеми търговски обекти -павилиони за срок от 3 години.

            Начална тръжна цена за обект № 1 с площ 12 кв.м. - 48.00лв. (четирдесет и осем лева и нула стотинки) на месец без ДДС.

 

            1.2. Част от имот - частна   общинска собственост  /АЧОС №1590/17.02.2017г./- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-450 в кв.30 по  застроителния и регулационен план на с. Овчарци,община Сапарева баня, целият с площ от 585 кв.м., която част представлява обект №2 с площ 8 кв.м., съгласно схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваеми търговски обекти -павилиони за срок от 3 години.

Начална тръжна цена за обект № 2 с площ 8 кв.м. - 32.00лв. (тридесет и два лева и нула стотинки) на месец без ДДС.

           2. Срок за отдаване под наем - 3 /три/  години, считано от датата на подписване на договор.

           3. Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита -   13.04.2017г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 24.04.2017г. - 17:00 часа.

           4. Срок за закупуване на тръжна документация - 13.04.2017г. - 17:00 часа.

                  Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

            5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 13.04.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 13.04.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

       7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на търга следва да внесе авансово на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота.

           8. Място, ден и час на провеждане на търга: 18.04.2017г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

        9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 25.04.2017г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

        10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 24.04.2017г., 17:00 часа.                         

        11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 24.04.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

        12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг - 24.04.2017г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

                                      

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480