Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис -извлечения от Протокол №20/28.02.2017г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони: 0707/ 2-23-65;  0888506822:

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1, от Закона за закрила на детето

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

    РЕШЕНИЕ №233

 

 

     1.Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2017 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА и чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт,

 

 

Общински съвет - Сапарева баня  взе

  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №234

  

1. Общински съвет -  Сапарева баня определя   за съдебен заседател за  Окръжен съд- Кюстендил, които да бъде  предложен за избиране на Общото събрание на съдиите на   Окръжен съд Кюстендил.

 

-  Елизабет Александрова Гиздова

 

            2. Възлага на Председателя на Общински съвет -  Сапарева баня да изпрати списъка на кандидатите за съдебни заседатели, заедно с копие от настоящото решение и решението за откриване на процедурата и документите по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ до председателя на Окръжен съд - Кюстендил.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №235

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Георги Иванов Шумански  следните  поземлени  имоти :  

 • Имот с площ от 0.900 дка., с № 001011 съгласно скица-проект № Ф31839 / 03.05.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност „Кацарски дол", който е образуван от поземлен имот № 001001 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с площ от 0.423 дка., с № 038084, съгласно скица-проект № Ф31837 / 21.04.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност „Пръдла", който е образуван от поземлен имот № 038079 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с площ 0,165 дка. с № 050300 съгласно скица - проект № Ф31842 / 14.05.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност „Под селото", който е образуван от поземлен имот № 050261 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №236

 

1. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Георги Атанасов Саправлийски следният  поземлен  имот :  

 • Имот с площ от 1.558 дка., с № 016149 съгласно скица-проект № Ф31436 / 22.12.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местност „Мерата", който е образуван от поземлен имот № 016146 /образуван от ПИ № 016130 - образуван от ПИ 016001/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №237

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Георги Михайлов Базиргянов следният  поземлен  имот :  

 • Имот с площ от 0.390 дка., с № 047021 съгласно скица-проект № Ф31865 / 01.11.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност „Ридо", който е образуван от поземлен имот № 047010 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.3, ал.6 от Закона за пътищата /ЗП/

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №238

 

 

  1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието за промяна  на републикански път - публична държавна собственост, а именно път III - 6204  в участъка, преминаващ през територията на Община Сапарева баня - от км.4+400 до км.17+100 в общински път -  публична общинска собственост.

2. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Общината да проведе необходимите действия, свързани с процедурата по промяна, подробно описан в т.1 от настоящата докладна записка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На  основание  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №239

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.46.33, местност "Средна вада", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 

            2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.46.33, местност "Средна вада",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна предимно производствена устройствена зона- Пп, съгласно разпоредбите на чл.25, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване , допустими съгласно разпоредбите на чл.25, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони :

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,0 м. /1 - 3/

            Плътност  на  застрояване - Ппл - 80 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 2,0

            Минимална  озеленена  площ - 20%

 

С цел изграждане на   една малкоетажна сграда с преназначение  "Работилница за изделия от метали".

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

            7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.98, ал.4, чл. 100, ал. 9 от ППЗСПЗЗ, чл. 37о, ал.1, т.1 и т.2 и ал.4 и чл. 37и, ал.3, ал.12  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

 

         Общински съвет Сапарева баня взе

   РЕШЕНИЕ №240

 

                1.Приема годишен план за паша на мерите, пасищата и ливадите в община Сапарева баня за 2017 година и „Задължения на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите" в община Сапарева баня за стопанската 2017-2018 година, неразделна част от настоящото решение.

       1.1  Приема списък с размера и местоположението на  мерите, пасищата и ливадите от ОПФ през стопанската 2017-2018 година на територията на община Сапарева баня за индивидуално ползване, съгласно списък /Приложение №1/, неразделна част от това решение.

       1.2  Приема списък с размера и местоположението на  мерите, пасищата и ливадите от ОПФ през стопанската 2017-2018 година на територията на община Сапарева баня за общо ползване, съгласно списък /Приложение 2/. Мерите, пасищата и ливадите, определени за общо ползване, да се използват безвъзмездно от жителите на населеното място, притежаващи дребни земеделски стопанства с пасищни животни или от образуваните колективни стада.

        1.3  Приема правила за ползването на общинските мери пасища и ливади с НТП на територията на общината.

       1.4  Приема списък на регистрираните земеделски производители/животновъди и брой на притежаваните от тях животни Приложение№ 3 -таблица:

       2. Общински съвет Сапарева баня дава съгласие за предоставяне на общински мери, пасища и ливади за общо ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Сапарева баня. 

       3. Общински съвет Сапарева баня дава съгласие  свободните, неразпределени мери, пасища и ливади  да се предоставят за индивидуално  ползване  чрез отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години,  считано от 01.10.2017г. само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

       4. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител  инж. Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 година от Камарата на независимите оценители в България.  

       5. Общински съвет  Сапарева баня определя годишни наемни цени на общинските пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване, както следва:

 

ЗЕМЛИЩЕ

ПАСИЩА и МЕРИ

лв./дка

ЛИВАДИ

лв./дка

гр.Сапарева баня

8.00 лв./ дка

16.00 лв./ дка

с.Сапарево

8.00 лв./ дка

16.00 лв./ дка

с.Овчарци

8.00 лв./ дка

16.00 лв./ дка

с.Ресилово

8.00 лв./ дка

16.00 лв./ дка

 

        6. Общински съвет  Сапарева баня  възлага на Кмета на община Сапарева баня да сключи договорите за наем по реда и условията на чл. 37и ал.12 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 9 от ППЗСПЗЗ както и да  извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.18 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

  

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 Р Е Ш Е Н И Е №241

 

1.Общински съвет Сапарева баня именува следната улица от регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен с Решение № 2, взето по Протокол № 25 от 24.02.2006 година на Общински съвет Сапарева баня, както следва:

         - улица с осови точки 244 - 245 - 246 - 483 - 463 - 462 - 491 - 461 - 500 - 499 - 498 - 497 по регулационния план на гр.Сапарева баня да се именува „Отец Паисий"

 

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия за създаване на локализационна единица /улица/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.18 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 Р Е Ш Е Н И Е №242

  

           1.Общински съвет Сапарева баня именува следната улица от регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен с Решение № 2, взето по Протокол № 25 от 24.02.2006 година на Общински съвет Сапарева баня, както следва:

         - улица с осови точки 466 - 465 - 484 - 463 по регулационния план на гр.Сапарева баня да се именува „Гейзера"

 

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия за създаване на локализационна единица /улица/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.18 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

  

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 243

 

 

1.Общински съвет Сапарева баня именува следната улица от регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен с Решение № 2, взето по Протокол № 25 от 24.02.2006 година на Общински съвет Сапарева баня, както следва:

         - улица с осови точки 509 - 508 - 507 - 506 - 505 - 504 - 503 - 497 - 496 - 495 - 473 - 472 - 471 - 470 по регулационния план на гр.Сапарева баня да се именува „Плажа".

 

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия за създаване на локализационна единица /улица/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, и чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

        Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

          РЕШЕНИЕ №244

 

 

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня приема изготвения Отчет за състоянието и резултатите от управлението на общинската собственост за 2016 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.12 и т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.16, aл.1 от Закона за младежта и в изпълнение на заложените мерки и оперативни цели в Националната стратегия за младежта 2010-2020 година,

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №245

 

 

1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Oбщински  годишен план за младежта на община Сапарева баня -2017 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 и чл.14 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №246

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавят  от № 170 до 172

-         №170 - поземлен  имот - частна общинска собственост № 011008, местност „Манафица" в землище на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 799 / 04.06.2013 г./, с площ от 18,268 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета;

-         №171 - поземлен  имот - частна общинска собственост № 011086, местност „Манафица" в землище на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1148 / 26.02.2015 г./, с площ от 16,818 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета;

-         №172 - поземлен  имот - частна общинска собственост № 040070 /образуван от имот № 040067 - образуван от имот № 040058/ , местност „Долна мера" в землище на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1768 / 01.12.2016 г./, с площ от 11,872 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2017 година, следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот № 011008, местност „Манафица" в землище на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 799 / 04.06.2013 г./, с площ от 18,268 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета;

-         поземлен  имот № 011086, местност „Манафица" в землище на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1148 / 26.02.2015 г./, с площ от 16,818 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета;

-         поземлен  имот № 040070, местност „Долна мера" в землище на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 1768 / 01.12.2016 г./, с площ от 11,872 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста,

чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имотите в размер на   26,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договорите за наем на имотите подробно описани по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

  

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №248

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол №19 / 25.01.2017 година, както следва:  

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавят № 173 и № 174:

№173 - част от имот частна общинска собственост - УПИ / парцел/ І-450, кв.30 по плана на с.Овчарци, общ.Сапарева баня целия с площ 858 кв.м., която част представлява обект №1 с площ 12 кв.м., съгласно схема одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваем търговски обект -  павилион.

№174 - част от имот частна общинска собственост - УПИ / парцел/ І-450, кв.30 по плана на с.Овчарци, общ.Сапарева баня целия с площ 858 кв.м., която част представлява обект №2 с площ 8 кв.м., съгласно схема одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваем търговски обект -  павилион.

ІІ. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с тайно наддаване части от имот частна общинска собственост - УПИ / парцел/ І-450, кв.30 по плана на с.Овчарци, общ.Сапарева баня целия с площ 858 кв.м., които части представляват обект №1 с площ 12 кв.м. и №2 с площ 8 кв.м., съгласно схема одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваеми търговски обекти - павилиони  за срок от 3 години.

ІІІ. Общински съвет Сапарева баня приема пазарна оценка в размер на 48 лв.  на месец /без ДДС/ за наем на обект № 1 с площ 12 кв.м. и 32 лв. на месец за обект № 2 с площ 8 кв.м., съгласно схема одобрена от гл.архитект на община Сапарева баня, част от недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ / парцел/ І-450, кв.30 по плана на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, целия с площ 858 кв.м., изготвена от лицензиран оценител - инж.Владимир Владимиров, притежаващ Лиценз № 100100888 от 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, приложение към настоящата докладна записка.

ІV.  Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имотите в размер на:

-          обект № 1 с площ 12 кв.м. - 48.00 лв. на месец /без ДДС/, съгласно пазарната оценка по т.3 от решението;

-          обект № 2 с площ 8 кв.м. - 32.00 лв. на месец /без ДДС/, съгласно пазарната оценка по т.3 от решението;

V. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичния търг с тайно наддаване по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

VІ. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договорите за наем с участниците спечелили търга при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание: чл. 44, ал.1, т.1; чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.27, ал.3  от ЗМСМА; чл.23, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,  предлагам на Общински съвет - гр. Сапарева баня да приеме следното

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

  РЕШЕНИЕ №249

 

 

 1. Общински съвет - гр. Сапарева баня одобрява Годишен доклад на Община Сапарева баня / Приложение №1 и Приложение №2/  за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2016 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т. 8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134 ал.1, т.2  и ал.2, т.6  от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/  

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №250

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изменен Подробен устройствен план - план за  регулация одобрен със Заповед №1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ИК на  ОбНС гр.Сапарева баня   и 184 - 183 - 182 - 181    по плана на гр.Сапарева баня,  съгласно изготвено  предложение за промяна  на Проект за изменение на ПУП - ПР.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  Проекта  за изменение на ПУП - ПР.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.6, т. 23 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г."/ОПОС/, Приоритетна ос 2:"Отпадъци", процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци"

 

Общинският съвет - гр. Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е №251

 

1. Дава съгласие Община Дупница да е водеща община, а общините Сапарева баня и Бобов дол да са общини партньори във връзка с подготовката и кандидатстването с общото проектно предложение на трите общини по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци", Приоритетна ос „Отпадъци" по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г."

2.Дава съгласие за подготовка на проектното предложение от Община Дупница като водеща община за кандидатстване с проектното предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци", Приоритетна ос „Отпадъци" по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.".

3.Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите  действия за осигуряване на изискваните от общината документи за подготовката и за кандидатстване с проектното предложение по т.1 в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.", в т.ч. да подготви и подпише всички изисквани от община Сапарева баня документи за кандидатстване по процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци".

4.Дава съгласие, средствата, необходими за осигуряване на участието на община Сапарева баня  за:

 • покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата по проекта да бъдат възстановени от ОПОС;
 • покриване на допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос;
 • покриване на недопустими разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта,

да бъдат осигурени от един или от повече източници на финансиране, както следва:

 • ползване на кредит от ФЛАГ и/или заем от банка;
 • заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

За конкретния начин на финансиране ще бъде взето последващо решение на Общински съвет гр. Сапарева баня.

5.Община Сапарева баня  да не се присъединява към друго регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци".

6. Изградената със средства по процедура BG16M1OP002-2.002  инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, ще бъде общинска собственост, като собствеността на изградените инсталации за компостиране и за предварително третиране ще е съсобственост на трите общини-кандидати по проектното предложение.Дяловете на съсобственост на всяка една от трите общини в изградените с проекта инсталации за предварително третиране и за компостиране ще се определят пропорционално на броя на населението на съответната община през 2015г. по официалните данни на Националния статистически институт.

 

7.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия така, че собствеността на изградената инфраструктура (инсталации за компостиране и за предварително третиране), преди въвеждането й в експлоатация, да бъде прехвърлена от община Дупница - собственик на терена, съответно носител на вещното право на строеж, на останалите общини, съгласно посочените дялове на съсобственост в предходната т.6.

 

8.Съпътстващата инфраструктура, в т.ч. пътна инфраструктура, ВиК, електрическа инфраструктура, към инсталациите за компостиране и за предварително третиране ще е собственост на община Дупница, в чиито административни граници се намира същата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.6, т. 23 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г."/ОПОС/, Приоритетна ос 2:"Отпадъци", процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци"

 

 

 

Общинският съвет - гр. Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е №251

 

1. Дава съгласие Община Дупница да е водеща община, а общините Сапарева баня и Бобов дол да са общини партньори във връзка с подготовката и кандидатстването с общото проектно предложение на трите общини по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци", Приоритетна ос „Отпадъци" по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г."

2.Дава съгласие за подготовка на проектното предложение от Община Дупница като водеща община за кандидатстване с проектното предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци", Приоритетна ос „Отпадъци" по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.".

3.Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите  действия за осигуряване на изискваните от общината документи за подготовката и за кандидатстване с проектното предложение по т.1 в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.", в т.ч. да подготви и подпише всички изисквани от община Сапарева баня документи за кандидатстване по процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци".

4.Дава съгласие, средствата, необходими за осигуряване на участието на община Сапарева баня  за:

 • покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата по проекта да бъдат възстановени от ОПОС;
 • покриване на допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос;
 • покриване на недопустими разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта,

да бъдат осигурени от един или от повече източници на финансиране, както следва:

 • ползване на кредит от ФЛАГ и/или заем от банка;
 • заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

За конкретния начин на финансиране ще бъде взето последващо решение на Общински съвет гр. Сапарева баня.

5.Община Сапарева баня  да не се присъединява към друго регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци".

6. Изградената със средства по процедура BG16M1OP002-2.002  инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, ще бъде общинска собственост, като собствеността на изградените инсталации за компостиране и за предварително третиране ще е съсобственост на трите общини-кандидати по проектното предложение.Дяловете на съсобственост на всяка една от трите общини в изградените с проекта инсталации за предварително третиране и за компостиране ще се определят пропорционално на броя на населението на съответната община през 2015г. по официалните данни на Националния статистически институт.

 

7.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия така, че собствеността на изградената инфраструктура (инсталации за компостиране и за предварително третиране), преди въвеждането й в експлоатация, да бъде прехвърлена от община Дупница - собственик на терена, съответно носител на вещното право на строеж, на останалите общини, съгласно посочените дялове на съсобственост в предходната т.6.

 

8.Съпътстващата инфраструктура, в т.ч. пътна инфраструктура, ВиК, електрическа инфраструктура, към инсталациите за компостиране и за предварително третиране ще е собственост на община Дупница, в чиито административни граници се намира същата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл. 19 от Закона за автомобилните превози  във връзка с чл. 16в от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №252

 

 

            1.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде  проведена процедура   по реда на ЗОП, при спазване на реда, предвиден в глава втора, раздел първи на Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и в съответствие с Регламент 1370/2007 на Европейския парламент,  с предмет "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми", съгласно маршрутни разписания по три обособени позиции, както следва:

            1.1    Обособена позиция №1 - възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените маршрутни разписания от  областна транспортна схема:

 

                        -АГ гр. Дупница - с. Сапарево;

            1.2   Обособена позиция №2  - възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените маршрутни разписания от  републиканската транспортна схема:

 

                        -АГ „Запад" гр.София - с. Сапарево;

 

            1.3   Обособена позиция №3  - възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените маршрутни разписания от  републиканската транспортна схема:

 

                        -АГ гр. Дупница - АГ- гр. Самоков

 

            2.Общински съвет Сапарева баня  определя срок на договорите за извършване на обществения превоз на пътници по Обособена позиция  №1, Обособена позиция №2 и   Обособена позиция №3,  за срок от 5 години от сключване.на договора .

            3.С настоящото решение Общински съвет Сапарева баня делегира изпълнението на своите функции, относно провеждането на процедурата на Кмета на община Сапарева баня и го оправомощава  да предприеме, подготви и извърши всички правни и фактически действия по подготовката на процедурата по реда на ЗОП, нейното провеждане и сключване на договор.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

На основание  чл.21 ал. 1 т.6 и т.12  от ЗМСМА,във връзка с чл. 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.83, ал.2  от Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., и указание БЮ № 1/08.02.2017г. на Министъра на финансите и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджета на община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

                                                                                                                     

          Р Е Ш Е Н И Е №253

 

 

Общински съвет Сапарева баня приема  средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности на община Сапарева баня за периода 2018-2020 год. съгласно  Приложение № 253

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На  основание  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 Р Е Ш Е Н И Е №254

 

 

          1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.32.10, местност "Горнио герен", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 

         2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.10, местност "Горнио герен",  по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна  височина и плътност - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 12,50 м. /1 - 4/

             - Плътност  на  застрояване - Ппл - 40 %

            - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,6

            - Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на   една  малкоетажна  жилищна  сграда.

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

            7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/28.02.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл. 21, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5, чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА

 

ОбС гр. Сапарева баня  взе


РЕШЕНИЕ №255

 

1. Общински съвет дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с проект "Подобряване на материалната база в Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня", по приложение 2 от Методика за разпределние на средствата по Фонд "Социална закрила".

 

1.    Общински съвет - Сапарева баня дава съгласие за осигуряване на собствения принос на общината в размер на 10 % от общата стойност на проект с наименование "Подобряване на материалната база в Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня", а именно сумата от  2 971,40 лв. Проектът ще бъде подаден във Фонд "Социална закрила", по Приложение 2 от Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                               / Иван Куйов /