Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Докладна записка за приемане на Oбщински годишен план за младежта на община Сапарева баня -2017 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. САПАРЕВА БАНЯ

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Калин Гелев   -  Кмет на община Сапарева баня

 

ОтносноПриемане на Oбщински  план за младежта 2017г.

 

 

Мотиви: Съгласно Закона за младежта, кметовете на общините имат задължение  да отговарят за провеждането на общинска  политика за младежта в съответствие с държавната политика, поради  което е необходимо да бъде  изготвен проект на Общински  годишен план за младежта на община Сапарева баня.

 

 

           На основание: чл. 21, ал.1, т.12 и т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА;чл.16,ал.1  от Закона за младежта и в изпълнение на заложените мерки и оперативни цели в Националната стратегия за младежта 2010-2020 година, предлагам на Общински съвет - гр. Сапарева баня да приеме следното:

 

 

ПРОЕКТ !

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Oбщински  годишен план за младежта на община Сапарева баня -2017 г.

 

                                                     

 

 

 

Вносител:                                                                       

Калин Гелев                                                                  

Кмет на Община Сапарева баня