Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 19/25.01.2017г. на заседание на ОбС

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони: 0707/ 2-23-65;  0888506822:

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №220


                                   

           Общински съвет - Община Сапарева баня приема началната тръжна цена за продажба на стояща дървесина на корен за търговци регистрирани в публичния регистър по чл.241 от Закона

за горите в следния вид:   

      

КАТЕГОРИЯ/СОРТИМЕНТ

ЦЕНА ЗА 1 ПЛ.КУБ.М БЕЗ ДДС

 

 

ИГЛОЛИСТНИ

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ НАД 50 СМ.

 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

ЕЛА - Іа КЛАС

96,00 лв.

СМЪРЧ - Іа КЛАС

96,00 лв.

БЯЛ БОР- Іа КЛАС

86,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - Іа КЛАС

80,00 лв.

БЯЛА МУРА - Іа КЛАС

96,00 лв.

в т.ч. ДРУГИ - Іа КЛАС

85,00 лв. 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 30 ДО 49 СМ.

 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

ЕЛА - І КЛАС

91,00лв.

СМЪРЧ - І КЛАС

91,00 лв.

БЯЛ БОР- І КЛАС

78,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - І КЛАС

70,00 лв.

БЯЛА МУРА - І КЛАС

91,00 лв.

 в т.ч.ДРУГИ - І КЛАС

58.00 лв. 

 

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 18 ДО 29 СМ.

 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

ЕЛА - ІІ КЛАС

80,00 лв.

СМЪРЧ - ІІ КЛАС

80,00 лв.

БЯЛ БОР- ІІ КЛАС

64,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - ІІ КЛАС

45,00 лв.

БЯЛА МУРА - ІІ КЛАС

80,00 лв.

в т.ч. ДРУГИ - ІІ КЛАС

48.00 лв. 

 

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 15 ДО17 СМ.

 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

ЕЛА - ІІІ КЛАС

35,00 лв.

СМЪРЧ - ІІІ КЛАС

35,00 лв.

БЯЛ БОР- ІІІ КЛАС

35,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - ІІІ КЛАС

30,00 лв.

БЯЛА МУРА - ІІІ КЛАС

40,00 лв.

в т.ч. ДРУГИ - ІІІ КЛАС

34.00 лв.

 

 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

ЕЛА - ІV и V КЛАС

30,00 лв.

СМЪРЧ - ІV и V КЛАС

30,00 лв.

БЯЛ БОР-ІV и V КЛАС

30,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - ІV и V КЛАС

25,00 лв.

БЯЛА МУРА - ІV и V КЛАС

30,00 лв.

 ТЕХН. ДЪРВЕСИНА - СРЕДНА

26.00 лв. 

ОБЛИ ГРЕДИ /ОТ 11 ДО14 СМ/ ІV КЛАС

30.00 лв. 

 в т.ч. ДРУГИ - ІV КЛАС и V КЛАС

28.00 лв. 

 

 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 VІ КЛАС - ОТ 3 ДО 7 СМ

25.00 лв. 

Игл. ритловици

25,00 лв.

Техн. дървесина - дребна

19.00 лв. 

 

 

ОЗМ

 

в т.ч. над 25 см.

45,00 лв.

в т.ч.под 25 см.

30,00 лв.

 

 

дърва иглолистни

16,00 лв./пл. куб.м

 

 

ШИРОКОЛИСТНИ

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ НАД 50 СМ.

 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

БУК - Іа КЛАС

83,00 лв.

ДЪБ - Іа КЛАС

85,00 лв.

ТОПОЛА - Іа КЛАС

60,00 лв

 

 

 

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ от 30 до 49 СМ.

 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

БУК - І КЛАС

83,00 лв.

ДЪБ - І КЛАС

85,00 лв.

ТОПОЛА - І КЛАС

55,00 лв

в т.ч.ДРУГИ - І КЛАС

56.00 лв.

 

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 18 ДО 29 СМ.

 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

БУК - ІІ КЛАС

73,00 лв.

ДЪБ - ІІ КЛАС

75,00 лв.

ТОПОЛА - ІІ КЛАС

50,00 лв.

ЛИПА - ІІ КЛАС

58,00 лв.

в т.ч. ДРУГИ - ІІ КЛАС

46.00 лв.

 

 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 15 ДО17 СМ.

 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

 

БУК - ІІІ КЛАС

55,00 лв.

ДЪБ - ІІІ КЛАС

50,00 лв.

ТОПОЛА - ІІІ КЛАС

35,00 лв.

в т.ч.ДРУГИ - ІІІ КЛАС

30.00 лв.

 

 

технологична дървесина-средна

 

в т.ч бук

45,00 лв

в т.ч дъб

50,00 лв.

в т.ч топола

30,00 лв.

 в т.ч.други

22.00 лв.

 

 

Дребна шир. строителна дървесина

30.00 лв.

 

 

дърва широколистни

 

в т.ч. твърди дърв. видове

45,00 лв./пл.куб.м

в т.ч. меки дърв. видове

20,00 лв/пл.куб.м

 

 

ОЗМ над 25 см

 

в т.ч.бук

50,00 лв.

в т.ч.топола

33,00 лв.

в.т.ч. други

23.00 лв.

 

 

Вършина

1.00 лв.

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                               / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА

 

 

 

Общински съвет - Сапарева баня  взе

 

 РЕШЕНИЕ №221

 

 

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет - Сапарева баня приема Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от м. юни 2016г. до м. декември 2016г. включително.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

                   ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и внесено  заявление с вх.№ З-19/ 10.01.2017г. от     Виктор Стойчев Павлов.

 

 

 

 Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №222

 

 

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер  400,00лв. на  Виктор Стойчев Павлов по Молба с вх. №З-19/10.01.2017г.

2.    Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

Правното основание: чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №223

 

Общински съвет гр. Сапарева баня приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2017г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №224

 

 

            І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване с разгъната застроена площ 26,00 кв.м. на Мирела Бисерова Йовева от с.Сапарево, общ.Сапарева баня, ул. „Паисий" №34 към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.375.3 със застроена площ 24 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия,  собственост на „Мирела Бисерова Йовева от с.Сапарево, общ.Сапарева баня, ул. „Паисий" №34, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №471/27.04.2009 г. и АЧОС №559/25.08.2010 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.375 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня без провеждане на търг или конкурс, по пазарна цена определена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 95.00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 120.00 лв. за кв.м. без ДДС за учредено право на пристрояване с разгъната застроена площ 26,00 кв.м. на Мирела Бисерова Йовева от с.Сапарево, общ.Сапарева баня, ул. „Паисий" №34 към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.375.3 със застроена площ 24 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия,  собственост на „Мирела Бисерова Йовева от с.Сапарево, общ.Сапарева баня, ул. „Паисий" №34, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №471/27.04.2009 г. и АЧОС №559/25.08.2010 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.375 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване в имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.21 ал.1 т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ №225

 

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване с разгъната застроена площ 3,00 кв.м. и право на надстрояване с разгъната застроена площ 90 кв.м. на „ИРГО" ООД със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул. „Перуника" №6, представлявано от  Ирена Николова Ангелкова - Виячева и Георги Любенов Виячев към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.375.14 със застроена площ 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия,  собственост на „ИРГО" ООД със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул. „Перуника" №6, представлявано от  Ирена Николова Ангелкова - Виячева и Георги Любенов Виячев, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №471/27.04.2009 г. и АЧОС №559/25.08.2010 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.375 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня без провеждане на търг или конкурс, по пазарна цена определена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 95.00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 120.00 лв. за кв.м. без ДДС за право на пристрояване с разгъната застроена площ 3,00 кв.м. и право на надстрояване с разгъната застроена площ 90 кв.м. на „ИРГО" ООД със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул. „Перуника" №6, представлявано от  Ирена Николова Ангелкова - Виячева и Георги Любенов Виячев към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.375.14 със застроена площ 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия,  собственост на „ИРГО" ООД със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул. „Перуника" №6, представлявано от  Ирена Николова Ангелкова - Виячева и Георги Любенов Виячев, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №471/27.04.2009 г. и АЧОС №559/25.08.2010 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.375 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване и право на надстрояване на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №226


 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Христо Тодоров Пеев следните  поземлени  имоти :  

  • Имот с площ от 2.169 дка, с проектен идентификатор № 65365.23.751, по Кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, съгласно скица-проект  № 15-221602 / 10.05.2016 г.  издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Кюстендил, в землището на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, който имот е образуван от ПИ  с идентификатор № 65365.23.385 по КК на гр.Сапарева баня земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
  • Имот с площ от 1.379 дка, с проектен идентификатор № 65365.23.752, по Кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № 15-221628 / 10.05.2016 г  издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Кюстендил, в землището на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, който имот е образуван от ПИ  с идентификатор № 65365.23.385 по КК на гр.Сапарева баня земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

1.    На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ227

 

 

1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./,  с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява обект № 4 с площ 20 кв.м. и №5 с площ 20 кв.м., съгласно схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваеми търговски обекти павилиони, за срок от 3 години.

2. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичния търг с тайно наддаване по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3. Общински съвет Сапарева баня приема пазарна оценка в размер на 300 лв. на месец без ДДС за наем на обект № 4 с площ 20 кв.м. и пазарна оценка в размер на 300 лв. на месец без ДДС за обект № 5 с площ 20 кв.м., съгласно схема одобрена от гл.архитект на община Сапарева баня, част от недвижим имот - публична общинска собственост с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, изготвена от лицензиран оценител - инж.Владимир Владимиров, притежаващ Лиценз № 100100888 от 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, приложение към настоящата докладна записка.

4.Общински съвет Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на обект № 4 с площ 20кв.м., в размер на 300лв. на месец без ДДС и начална тръжна цена за отдаване под наем на обект №5 с площ 20 кв.м., в размер на 300лв. на месец без ДДС, съгласно пазарните оценки по т.3 от решението.

5.Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.5, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ, чл.64, ал.2, т.2 от Закона за енергетиката и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №228

 


            1.ДАВА  ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА право на прокарване и сервитут за  изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на  урбанизираната територия - външно електрозахранване - ниско напрежение на строеж „Сгради за обществено обслужване" в поземлен имот с идентификатор  65365.24.12, местност "Сиракова круша",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, през поземлени  имоти - общинска  собственост, представляващи  поземлени  имоти   с идентификатори  65365.24.622 и 65365.24.19 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, същите  с  трайно предназначение  на  територията „Земеделска".

 

2.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  - външно електрозахранване - ниско напрежение  на строеж „Сгради за обществено обслужване ", находящ се в поземлен  имот с идентификатор  65365.24.12, местност "Сиракова круша",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в  следният териториален обхват  -  поземлени  имоти  с  идентификатори  65365.24.622 и 65365.24.19, по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, което   е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

3.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със следния териториален обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори  65365.24.622 и 65365.24.19 по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, третиращ изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  - външно електрозахранване - ниско напрежение на строеж „Сгради за обществено обслужване" в поземлен имот с  идентификатор  65365.24.12,  местност "Сиракова круша",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

 

4.Проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване изискванията  по  т.3  и   одобреното  задание  по  т.2.

6.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            7.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на общината, района   или  кметството, както и на  други подходящи места в  съответната територия- предмет  на  плана и да се публикува на интернет страницата  на общината и в един местен  вестник.

            8.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя  след  заплащане на такса 70, съгласно  чл.55, т.17 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сапарева  баня.

            9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            10.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

         На основание  чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от  Закона за публичните финанси във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г. и Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинския дълг, 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №229


1. Общински съвет Сапарева баня приема бюджета на община Сапарева баня за 2017 година, както следва:

            1.1. По приходите в размер на 5 582 115 лв. съгласно Приложение  № 1 в  т. ч.

1.1.1.          Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 2 315 697 лв.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държава дейности в размер на 2 124 810 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 година в размер на 222 784 лв., финансирани със същата сума съгласно  Приложение №5

1.1.1.3. Чужди средства  на разпореждане по проект - 16 897,00 лв.

1.1.1.4. Нетни приходи от продажба на услуги и др. - 15000.00 лв.

                  1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 266 418.00 лв. в т.ч.

                        1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на  570 200.00 лв.

                        1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 383 550.00 лв.

                          1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на  317 200.00 лв. в т.ч.

                            1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на  278 200.00 лв. в т.ч.

                           1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 39 000.00 лв.

                          1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности  в размер на 149 000.00 лв. в т. ч .

                         1.1.2.5. Трансфери между бюджетни  и извънбюджетни  сметки в размер на - 46 667 лв.

                         1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на - 64 270. 00 лв.

                         1.1.2.7.  Финансиране - 42 595.00 лв.

                          1.1.2.7.1. Погашение по дългосрочни заеми флаг  - 14 124.00лв.

                          1.1.2.7.2. Чужди средства - 0.00 лв.

                          1.1.2.7.3. Погашения по кредити - 35 973.00 лв.

                          1.1.2.7.4. Отчисления по  ЗУО - 40 000.00 лв.

                            1.1.2.7.5. Преходен остатък от 2015 година в размер на  47 502.00 лв.съгласно Приложение № 5

            1.2. По разходите в размер на 5 582 115.00 лв. разпределени по дейности, функции и параграфи съгласно приложение  № 1.

             1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 315 697.00 лв.

             1.2.2. За допълнително финансиране  на делегираните от държавата дейности в размер на 47 850.00 лв.

             1.2.3. За местни дейности в размер на  3 218 568.00 лв.

           1.3. Утвърждава балансиран общински бюджет за 2017 година, салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа 0.

       2. Приема инвестиционната програма за 2017 година в размер на

721 277.00 лв. /поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране/ съгласно приложение № 1.

       3. Утвърждава разходите за заплати  през 2017 година по приложение № 1 и приема числеността и СБРЗ на персонала в местните дейности и дофинансиране през 2017 година, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети. съгласно Приложение № 4.

            3.1. За делегирана от държавата дейност „Здравеопазване", в рамките  на средствата определени по стандарта и численост съгласно Приложение 4

            3.2. За местните дейности  дофинансиране и общинско предприятие „Общинско лесничейство",  в рамките на приложение № 1 и численост съгласно приложение № 4

       4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

            4.1. Членски внос  - 2 000.00 лв.

            4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 40 000.00 лв.

            4.3. Стипендии в размер на 6 500.00 лв./ за стипендии,  осигурявани от местни приходи/

           4.4. Субсидии за:

                   4.4.1. Читалища   -  63 100.00 лв., в т.ч. 51 100.00 лв.  субсидия ат РБ и 12 000.00 лв. дофинансиране.

                   4.4.2. Спортни клубове  - 30 000.00 лв.съгласно приложение № 3

                   4.4.3. Организации с нестопанска цел - 1000.00  лв. съгласно приложение №3

            4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по представянето и отчитането на целевите средства по точка 4.1. и 4.3.

       5. Приема следните лимити за разходи:

           5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

           5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 5 000.00 лв.

       6. Утвърждава списък на длъжностите - пътуващ педагогически персонал, който има право на транспортни разходи  за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работи, по приложение № 6 с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

            6.1. Упълномощава кмета на общината  текущо, при промяна на лицата да утвърждава поименен списък по т.6

       7. Утвърждава разходите и приходите на общинско предприятие „Общинско лесничейство", съгласно Приложение № 7.

       8. Одобрява индикативен годишен  разчет за сметките за средства  на Европейски съюз в размер 656 212.00 лв. съгласно Приложение 8

       9. Приема субсидирана численост на персонала в читалищата съгласно приложение 10.

      10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Приложение № 15

      11.   Определя максимален размер на дълга както следва:

           11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 год. в размер на 400 000.00 лв.

           11.2. Общинските гаранции, които  може да бъдат издадени през 2017 г. в размер на 0.00 лева

           11.3. Общинският дълг и общинските гаранции към края на 2017 год. в размер на 450 000.00 лв.   

      12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани  през 2017 г. - 200 000лв. при спазване на правилото наличните към края на годината задължения за разходи  да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните  четири години.

      13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи , които могат да бъдат поети  през 2017 год. в размер на  900 000лв.   при спазване на правилото наличните към края на годината  поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

      14. Определя размера на просрочените задължения от минали  години, които ще бъдат разплатени от бюджета 2017 година в размер не по- малко от 30% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2016 год. или

337 403.00 лв. съгласно Приложение 11.

      15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година в размер на 300 000.00 лв.

      16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

           16.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от  държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

           16.2. В частта на местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга без да изменя общия размер на разходите.

          16.3. Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

    17. Възлага на кмета:

    17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

     17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

      17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

         17.4.  Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

       17.5 Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани  дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина до преустановяване на нарушението.

              17.6. Да включва информацията по  чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителната записка към тях.

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации , чиито бюджет е част от общинския бюджет.

            18. Упълномощава кмета:

             18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и  да кандидатства за финансирането им със средства по структорни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

     18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

        19. Приема план-сметката  за разходите от такса битови отпадъци по Приложение № 12.

        20. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г. съгласно приложение № 13.

        21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 14.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и внесена   молба с вх.№ З-83/ 23.01.2017г. от      Владимир Ангелов Цветанов.

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №230

 

 

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 400,00лв.  на   Владимир Ангелов Цветанов по Молба с вх. №З-83/23.01.2017г.

2.    Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.18 ж,ал.4 т.1 и 2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

           РЕШЕНИЕ №231

 

 

 

    1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Никола Христов Куйов  следните  поземлени  имоти:  

Имот с площ 1.669 дка, с № 018308 съгласно скица - проект  № Ф31393 / 14.05.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Горица", който имот е образуван от имот  № 018146, м. „Мерата" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Имот с площ 1.422 дка, с № 018309 съгласно скица - проект  № Ф31394 / 14.05.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Горица", който имот е образуван от имот  № 018146, м. „Мерата" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Имот с площ от 1.857 дка., с № 018248 съгласно скица-проект  № Ф31390 / 03.05.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Грабежо", който имот е образуван от имот №018248  м. „Грабежо" -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

          Имот с площ от 1.272 дка., с № 018306 съгласно скица-проект  № Ф31382 / 07.03.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Дабевица", който имот е образуван от имот №018288  м. „Дабевица" -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

           2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.01.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

Основание: чл.21, ал.1 т.7 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

 

 

Общински съвет - Сапарева баня  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №232

 

 

1.Общински съвет - Сапарева баня определя следните цени за ползване на ски-влек „Бекяра", с. Паничище, общ. Сапарева баня:

1.1. цена за целодневно ползване от възрастни - 15 /петнадесет/ лева

1.2. цена за полудневно ползване от възрастни /4 часа/ - 10 /десет/ лева

1.3. цена за целодневно ползване от деца - 7 /седем/ лева

1.4. цена за полудневно ползване от деца /4 часа/ - 4 /четири/ лева

2. Настоящото решение влиза в сила от момента на неговото приемане от Общински съвет - Сапарева баня.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /