НовиниПринтирай

Заповед №РД-08- 72/24.02.2017г. на кмета на община Сапарева баня относно забрана на паленето на автомобилни гуми,пластмаси и други средства за разпалване на обредните огньове

    ЗАПОВЕД

№РД-08-72/24.02.2017г.

 

        Във връзка с провеждането на традиционния празник „Сирни заговезни" и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 49, ал.1 т.2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред общественото имущество и околната среда на територията на община Сапарева баня

                                                                                      НАРЕЖДАМ:

 

    1.Забранявам паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на огньовете, направени по повод празника „Сирни заговезни" на 26.02.2017 година на територията на Община Сапарева баня.

    2. Забранявам паленето  на огньове върху тревните  площи в община Сапарева баня както и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност за пожар.

    3. Всички огнища трябва да са загасени най късно до 21,00 часа на 26.02.2017 година.

    4.Извършването на обредните традиции, свързани със „Сирни заговезни"/паленето на огньове за здраве и благоденствие/ трябва да става контролирано и при непрекъснато наблюдение.

    5.Контролът по изпълнението на настоящата заповед за  населените места на община Сапарева баня възлагам на Комисия в състав:

    1.Камен Стоев - специалист „ОМБП и Гражданска защита" община Сапарева баня,

    2.Николай Йорданов - полски пазач община Сапарева баня

    3.Георги Борисов - полски пазач община Сапарева баня

която да се събере на 26.02.2017 година и да направи проверка по населените места - гр. Сапарева баня, с. Ресилово, с. Овчарци и с. Сапарево.за изпълнението на заповедта.

     6.За неспазването на настоящата заповед на нарушителите да се наказват с глоби в размер от 100 до 200 лева, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред общественото имущество и околната среда на територията на община Сапарева баня. За нарушения извършени от малолетни или непълнолетни лица да се санкционират техните законни представители;

     7.    За извършената проверка да бъдат съставени протоколи от назначената комисия и кметовете по населени места, които да се представят в срок до 28.02.2017 година пред Кмета на Община Сапарева баня.

    Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Сапарева баня,  деловодството и да се връчи на заинтересованите длъжностни  лица за сведение и изпълнение, както и да се сведе до знанието на Началника на РУ"Полиция" община Сапарева баня

 

 

КАЛИН  ГЕЛЕВ     

Кмет на Община Сапарева баня

 

  

ЖД/