НовиниПринтирай

Покана за провеждане на консултации за определяне състава и ръководството на СИК в Община Сапарева баня за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

 

На  основание   чл.91,   ал.1 и ал.4   от  Изборен  кодекс  и  във връзка с  Решение  №4182-НС от 01.02.2017г.  на  ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г., Решение №22/08.02.2017г. на Районна  избирателна комисия, гр.Кюстендил за определяне броя на членовете на СИК, съобразно броя на избирателите в съответната секция на територията на Община Сапарева баня, както и  извършено разпределение по политически партии и коалиции, за броя членове и ръководствата в СИК,  Ви   каня  на 16.02.2017г. от 14:00 часа   в кабинета на кмета на  Община Сапарева баня  на  консултации  за определяне  състав и ръководство  на  Секционните избирателни комисии в Община Сапарева баня за произвеждане на  изборите  за  народни представители  на 26 март 2017г.

В   съответствие   с   изискванията   на   Решение  №4182-НС от 01.02.2017г.  на ЦИК е   необходимо   да  представите  следните документи:

1.Заверено  от  партията  копие  на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание.С тях се удостоверяват имената на лицето/ лицата представляващи партията или коалицията.

2. Пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.

  3.След направената консултация в случаите когато е постигнато съгласие, представяте писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

   4.Списък на резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица за състави на СИК  и попълнена декларация от всяко лице, предложено за член на СИК, за несъвместимости с качеството член на СИК, съгласно приложението.

 

Приложение: образец на Декларация !

 

С уважение,

КАЛИН ГЕЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

 

 

 

Прикачени файлове

Покана (270.06 KB)