НовиниПринтирай

Oткрит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 039, отдели 57-б, 16-к, 16-и от общинска горска територията на Община Сапарева баня

 

О Б Я В А

 

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол №16/30.11.2016 г.; Решение №209 от Протокол №18/29.12.2016г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-54/10.02.2017 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 039, отдели 57-б, 16-к, 16-и от общинска горска територията на Община Сапарева баня

  ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

1.      НАЧАЛНА ЦЕНА

      Началната цена за добив на дървесина в Обект №039, отдел 57-б, 16-к, 16-и с лежаща маса 1927 куб.м е 49 147.00 лв /четиридесет и девет хиляди сто четиридесет и седем лева/ без ДДС

2.      ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1.Гаранция за участие за обект 039 - отдел 57-б, 16-к, 16-и - 5% от началната цена 49 147.00 лв. без ДДС или  2 457.35 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615 от 9.00 ч.  до 16.00 ч. на 28/02/2017 г.

  3.2. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок от 9.00 часа до 16.00 часа на 06.03.2017 год.

3.      ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден до 28/02/2017 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 06/03/2017 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0889512105

4.      ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 28/02/2017 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня 09.00 до 16.00 часа на 06/03/2017 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

5.      КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - от 9.00 до 16.00 часа до 28/02/2017 г. Офертите за повторния търг се депозират от 9.00 часа до 16.00 часа до 06.03.2017 г.

6.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 10.00 часа на 01/03/2017 год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.

7.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 07.03.2017 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

Общинска администрация  - Сапарева баня