НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-19/ 11.01. 2017г. на кмета на община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и Заповед №РД-22-02/09.01.2017 година на Областен управител на област Кюстендил,  във връзка  с констатирани  огнища  на високопатогенна Инфлуенца по птиците и опасността заболяването да проникне на територията на област Кюстендил и Решение на Областната епизоотична комисия от 06.01.2017 година за налагане мерки за недопускане проникването и разпространението на Инфлуенца по птиците на територията на община Сапарева баня

 

                                                           НАРЕЖДАМ:

 

I.Да се наложат следните мерки за изпълнение в община Сапарева баня:

 

          По отношение на болестта Инфлуенца по птиците Собствениците и управителите на птицевъдни обекти и «задни дворове»:

        1. Да осигурят необходимото работно облекло и лични предпазни средства на персонала работещ в големите птицевъдни обекти, засилят охраната и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащите от обекта транспортни средства и хора;

        2. Да не допускат излизането на птиците извън дворовете, препоръчва се птиците да се отглеждат в затворени помещения;

           3. Да не допускат  съвместно отглеждане на домашни патици и гъски с други домашни птици;

           4. Да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици;

           5.Фуражът предназначен за изхранване на птици да се съхранява във закрити помещения;

          6. Да използват само чиста питейна вода за напояване на птиците;

          7. Да не допускат с отпадъчни продукти от птици да бъдат изхранвани други домашни животни;

          8. Да не се допуска продажба на птици, провеждане на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на общината.

          9.Кметовете по населени места да следят за спазване на наложените забрани от страна на  собствениците на птицевъдни обекти и да изготвят списък на собствениците на птици и техния брой на територията на населеното място.

         10.Да уведомяват незабавно ветеринарния лекар, обслужващ птицевъдния обект или кмета на населеното място за всяко отклонение в здравословното състояние на птиците; 

         II.Органите на МВР да извършват контрол при придвижване на живи птици, да изискват ветеринарномедицинско свидетелство и при липсата му, да уведомяват незабавно ОДБХ на тел. 078 550630, 078550634 и 0887215236;

         III. Управителят на Общинско лесничейство  да забрани лова и разселването на пернат дивеч в природата на територията на община Сапарева баня и да организира засилено претърсване за откриване на трупове на прелетни, диви и водоплаващи птици, като за всяко констатирано нарушение уведомяват незабавно ОДБХ на тел. 078 550630, 078550634 и 0887215236;

          Контрола по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Председателя на Общинската епизоотична комисия.

     Заповедта ми да се доведе до знанието за сведение и изпълнение на Председателя на Общинската епизоотична комисия, кметовете на населени места от Община Сапарева баня, на ветеринарния лекар отговарящ за община Сапарева баня, Началника на  Участък на МВР гр. Сапарева баня, Началника на Общинско лесничейство гр. Сапарева баня, председателя на ловнорибарската дружинка, „ОМБП „Гражданска защита”, полската охрана и на всички собственици на селскостопански животни – птици  община Сапарева баня, деловодството и по подходящ начин да се огласи сред населението.

     Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

 

 

КАЛИН  ГЕЛЕВ     

 

Кмет на Община Сапарева баня