НовиниПринтирай

Заповед № РД-08-14/09.01.2017 година, гр. Сапарева баня

Предвид усложнената зимна обстановка и възможни рискове за здравето на учениците и във връзка с писмо на РЗИ гр. Кюстендил с изх. № П-ДР-10 от 04.01.2017г. и на основание чл.44, ал.1, т.1 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.105, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование

 

З А П О В Я Д В А М:

Обявявам за неучебен 11 януари 2017г. за СУ „Христо Ботев" гр. Сапарева баня , поради невъзможността отоплителните инсталации в училището да постигнат необходимите температури за нормалното и безопасно пребиваване на учениците в него.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Славчо Коларски - зам. Кмет на Община Сапарева баня.

Копие от настоящата заповед да се връчи на зам. Кмета С. Коларски и на Директора на СУ „Христо Ботев", както и да се оповести чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 


КАЛИН ГЕЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ