Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.12.2016 г. /четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

 ПОКАНА

 

                 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС  на   29.12.2016г. от 10:15ч. /  четвъртък  /, в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

 СВИКВАМ:

               Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

Проект!


Дневен ред:


1.Докладна записка от г-н  Костадин Николов - Общински съветник при Общински съвет гр. Сапарева баня с изх. №ДЗ 44/17.11.2016г.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци,  такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

2. Докладна записка от г-н   Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-121/ 13.12.2016г.

ОТНОСНО: Приемане на предложения за осъществяване на дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за 2017г.

3.  Докладна записка от г- н Иван Куйов - Председател на Общински съвет Сапарева баня с изх. № Д-123/13.12.2016г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебен заседател за района на Окръжен съд  - Кюстендил.

4. Докладна записка от г-н   Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-124/ 16.12.2016г.

ОТНОСНО:

І.Провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив/сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина, и ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества стояща и лежаща маса:

Подотдел 57-б

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бук-21 куб.м, дърва бук 404 пл. куб.м., едра строителна дървесина бял бор 7 куб.м, средна строителна дървесина бял бор 1 куб.м и дърва бял бор 2 пл. куб.м; едра строителна дървесина ела -129 куб.м, средна строителна дървесина ела - 20 куб.м, дребна строителна дървесина ела - 1 куб.м и дърва ела 10 пл. куб.м; едра строителна дървесина смърч - 480 куб.м, средна строителна дървесина смърч - 40 куб.м, дребна строителна дървесина смърч - 1 куб.м и дърва смърч 37 пл. куб.м., дърва върба - 26 пл. куб.м и дърва бреза 1 пл. куб.м.

подотдел 16-к

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бял бор 1 куб.м, средна строителна дървесина бял бор 4 куб.м и дърва бял бор 1 куб.м;, дърва върба 24 пл. куб.м, дърва габър - 153 пл. куб.м, дърва бук 271 пл. куб.м, дърва бреза 47 пл. куб.м, дърва трепетлика - 47 пл. куб.м, дърва ела - 1 пл. куб.м.

подотдел 16-и

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бял бор 17 куб.м, средна строителна дървесина бял бор 34 куб.м, дребна строителна дървесина бял бор 1 куб.м и дърва бял бор 104 куб.м;

С единична цена за добив е както следва:

-          21 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

-          25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   4 000лв. без ДДС

 ІІ. Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдели 57-б, 16-к и 16-и по следните начини:

1.    Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдели 57-б, 16-к, 16-и, общинска горска територия.

2.    Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за горите, съгласно който се заплащат  разходите за добив.

 

5. Докладна записка от г-н   Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-125/ 16.12.2016г.

 ОТНОСНО:  Ползване на дървесина от Общинска горска територия в отдели:

отдел 166 „а" възраст 100 г., със стояща маса бял бор 170 куб.м, смърч 30 куб.м, ела 10 куб.м;

отдел 166 „б" възраст 60 г., със стояща маса бял бор 120 куб.м, смърч 330 куб.м, ела 50 куб.м;

отдел 166 „в" възраст 100 г., със стояща маса бял бор 2120 куб.м, смърч 900 куб.м, бяла мура 110 куб.м, ела 20 куб.м;

отдел 175 „л" възраст 110 г., със стояща маса бял бор 240 куб.м, смърч 30 куб.м;

               Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в отдел 166 „а", 166 „б", 166 „в", 175 „л" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

6. Докладна записка от г-н   Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-126/ 16.12.2016г.

 ОТНОСНО:  Ползване на дървесина от Общинска горска територия в отдели:

отдел 99 „г" възраст 120 г., със стояща маса бял бор 40 куб.м, смърч 50 куб.м, бук 20 куб.м; ела 120 куб.м, ива 20 куб.м, бреза 10 куб.м;

отдел 99 „д" възраст 70 г., със стояща маса бял бор 20 куб.м, смърч 80 куб.м, бук 30 куб.м, ела 250 куб.м, ива 10 куб.м, бреза 10 куб.м;

отдел 104 „з" възраст 45 г., със стояща маса смърч 140 куб.м, ела 320 куб.м, бук 10 куб.м;

               Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в отдел 99 „г", 99 „д", 104 „з" е посочено в Приложенито към съответната Докладна записка.

7.Докладна записка от г-н   Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №П-2548-1/22.12.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 8.Докладна записка от г-н   Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-127/ 22.12.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

9.Докладна записка от г-н   Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-128/ 22.12.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

10.  Докладна записка от г- н Иван Куйов - Председател на Общински съвет Сапарева баня с изх. № Д-129/22.12.2016г.

ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Дупница, които се предлагат за избиране на Общото събрание на съдиите на Окръжен съд Кюстендил.

11. Други.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 Иван Куйов