НовиниПринтирай

Допълнителен прием на кандидати по проект: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности Социален асистент и Домашен помощник в община Сапарева баня

При наличие на свободни места по  проект: BG051PО001-5.2.07-0217 - С-0001 «Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и  „Домашен помощник" в община Сапарева баня, чрез който се предоставят социалните услуги „Социален асистент" и "Домашен помощник", ще бъде извършван допълнителен прием на кандидати до попълване на свободните места. Проектът  се  реализира до 29.02.2012 г.

 

 • Получаването и подаването на документи за включване в проекта се извършва в Общинска Администрация Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. «Германея» 1, етаж 3, стая 1.

 

 • За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ могат да кандидатстват лица и деца с различни видове трайни увреждания или самотно живеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват, семейства на деца с трайни увреждания за преодоляване на социалната им изолация.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ:

 

 • ЗАЯВЛЕНИЕ - по образец, което ще получите в Община Сапарева баня.
 • Документ за самоличност - ксерокопие.

 

 • Ксерокопие от медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата - Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ксерокопие), Протокол от ЛКК
 • или други медицински документи, удостоверяващи заболявания - епикризи, копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата и други /ако има такива/.
 • Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на размера на месечната потребителска такса - по образец.
 • Пълномощно (свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично.

  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА «СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ» И  «ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ»:

 

 • ЗАЯВЛЕНИЕ - по образец, което ще получите в община Сапарева баня.
 • Документ за самоличност (ксерокопие)
 • Автобиография - написана от кандидата.
 • Свидетелство за съдимост - оригинал или ксерокопие, заверено от лицето с гриф „Вярно с оригинала".
 • Медицинско свидетелство - оригинал или ксерокопие, заверено от лицето с гриф „Вярно с оригинала".
 • Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен. )- оригинал.
 • Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс).
 • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично - оригинал.
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи) - оригинал.
 • Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи - редовно обучение) - оригинал.
 • Пенсионно разпореждане (за кандидат, който е придобил право на пенсия) - ксерокопие.

 

 

 •  ВАЖНО!
  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ СЕ ЗАПЛАЩА МЕСЕЧНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА (съгласно чл.17 от ЗСП) в размер, определен в Методиката за изчисление на потребителската такса към Национална програма « Асистенти на хора с увреждания», в зависимост от дохода си и обвързан с броя на часовете на ползваната услуга.

 

 

 

За допълнителна информация:

Екип по проекта:

Ръководител: инж. Радка Георгиева -  0707/ 2 3378, вътр. 208

Счетоводител: Калинка Андреева -  0707/ 2 3378, вътр. 204

       Координатор:  инж. Силвия Недялкова - 0707/ 2 3378, вътр. 213

 

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Сапарева баня и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане».