НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, намиращи се на територията на Община Сапарева баня, Област Кюстендил

ОБЯВА

 

На основание  чл. чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 24а, ал.5, от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл. 85  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 168 от Протокол №14/27.09.2016г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-594/13.12.2016г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, намиращи се на територията на Община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

              1. Наименование и местонахождение на обектите на търга:

         1.1. Поземлен имот – частна общинска собственост с 011114, местност Манафица” в землището на с. Ресилово, общ. Сапарева баня /АЧОС №801/18.06.2013г./, с площ от 22,032 дка, начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета.

            Начална тръжна цена – 3 084.48лв. (три хиляди осемдесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки) за целия имот за 5 годишния срок на договора.

Размер на депозита за участие в търга – 308.45лв. (триста и осем лева и четиридесет и пет стотинки).

 

            1.2. Поземлен имот – частна общинска собственост с №011118, местност ,,Манафица в землището на с. Ресилово, общ. Сапарева баня /АЧОС №800/04.06.2013г./, с площ от 21,362 дка, начин на трайно ползване: полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета.

            Начална тръжна цена – 2 950.00лв. (две хиляди деветстотин и петдесет лева и нула стотинки) за целия имот за 5 годишния срок на договора.

Размер на депозита за участие в търга – 295.00 лв. (двеста деветдесет и пет лева и нула стотинки).

 

           2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ стопански години.

            3. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена  на  имота внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

 

Краен срок за внасяне на депозита  04.01.2017г. -  17:00 часа.   

 

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 11.01.2017г. – 17:00 часа.

        4. Срок за закупуване на тръжна документация –   04.01.2017г., 17:00 часа.

                  Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

            5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 04.01.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

         6. Срок и условия за извършване на оглед на имота – до 04.01.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

         7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния имот следва да внесе авансово цялата  дължима сума за  периода на наем  от 1 /една/ година преди подписване на договора  с общината.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  1 година от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за втората година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  2 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  третата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  3 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  четвъртата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  4 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  петата  година от срока на договора.

         8. Място, ден и час на провеждане на търга:  05.01.2017г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 12.01.2017г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  11.01.2017г., 17:00 часа.

        11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг – до 11.01.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

         12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг –  11.01.2017г., 17:00 часа в деловодството на общината.

  

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480