НовиниПринтирай

Заповед 289

Съгласно Решение № І - 2, взето по Протокол № 1 / 29.03.2011 година на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня и чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ /Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г./ и на основание правомощията на Кмета на Общината, установени в чл.44, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Кметът одобрява:

Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в следния териториален обхват: поземлен имот с планоснимачен № 026261, местност „Над селото" по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм - при спазване следните пределно допустими стойности на параметрите за застрояване, както следва:

- плътност на застрояване - 50%
- интензивност на застрояване Кинт - 1,2
- Етажност / Височина / - 1- 3 етажа - / 3-10,00 м /
- минимална озеленена площ - 50%

с цел изграждане на една малкоетажна жилищна сграда, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Сашка Велкова Тодорова, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57 / 2001 година/

С Решение №4, точка 4, взето по Протокол № 4 / 20.06.2011 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция "Земеделие", гр.Кюстендил на основание чл.22, ал.1 и чл.32, ал.1 от ППЗОЗЗ е утвърдена площадка /трасе/.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Община Сапарева баня пред Административен съд гр.Кюстендил.

 

 *Заповедта е достъпна в прикачените файлове

 

Прикачени файлове

Заповед (1.29 MB) Заповед (741.37 KB)