НовиниПринтирай

Обявление до Венцеслава Костадинова Миладинова

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс (Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.), Община Сапарева баня съобщава на Венцеслава Костадинова Миладинова Заповед № 289 / 06.07.2011 г. на Кмета на Община Сапарева баня за одобряване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с планоснимачен № 026261, местност „Над селото" по КВС на землището на с.Ресилово, община Сапарева бавя.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 17.08.2011 г. за период от 14 дни.