НовиниПринтирай

Заповед РД-00-25

С оглед възникнали важни обществени нужди - намаляване ширината на улица с осови точки 27 - 29 - 29А - 295 - 10А между квартали 8 и 65 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня е необходимо изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация /ПР/ в обхвата на улица с осови точки 27 - 29 - 29А - 295 - 10А между квартали 8 и 65 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ИК на ОНС гр. Кюстендил и Заповед №115/07.03.1988 година на Кмета на Община Сапарева баня.

Изработването на изменението ще се извърши за общинска сметка и ще се възложи по реда на чл. 124, ал. 2 от от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,/Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г, изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г., доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.07.2010 г., бр. 54 от 16.07.2010 г., в сила от 16.07.2010 г., бр. 87 от 5.11.2010 г./

С Решение №4 взето по Протокол № 43 / 29.06.2011 година на Общински съвет гр.Сапарева баня същият е изразил съгласието си да бъде изменен действащият Подробен устройствен план - план за регулация с обхвата описан по- горе.
С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл. 109, ал.1, чл.110, ал.1, т.2 от и §8, ал.2, т.3 от ЗУТ, чл. 134, ал.1, т.2 от ЗУТ, чл. 135, ал. 5 от ЗУТ, чл. 135, ал. 6 от ЗУТ и чл.44, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кемтът допуска:

1. Да се изработи Проект за изменение на действащ подробен устройствен план- план за регулация в следния териториален обхват: улица с осови точки 27 - 29 - 29А - 295 - 10А между квартали 8 и 65 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня , одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил и Заповед №115/07.03.1988 година на Кмета на Община Сапарева баня
Третиращ: поставяне в съответствие външната улична регулационна линия по имотните граници на поземлени имоти с пл.№ №2206, 2208, 2209, 2210, 2211 и 2212, находящи се в кв.65 по плана на с.Сапарево, ведно с намаляване на ширината на същата от 10,00 м. на 6,00 м.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ:
а) Дирекция „Архитектура , градоустройство и контрол по строителството":
- Проекта да бъде съобразен с изискванията на наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 г./ и се представи в Общината за провеждане на процедури по чл.128 и сл. от ЗУТ.
- Проекта да се представи в два еднообразни екземпляра, съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
- Възложителят да съгласува Проекта за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация /ПР/ с В и К и Електроразпределение по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

2. Изработването на изменението на подробния устройствен план в обхвата и при спазване на изискванията по т. 1 да се възложи по реда на чл. 124, ал. 2 от ЗУТ.

3. Настоящата заповед спира прилагането на действащия подробен устройствен план в териториалния обхват на допуснатото изменение по т. 1.

4. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж.Евелина Нешева - директор Дирекция „Архитектура , градоустройство и контрол по строителството".

5. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

6. Заповедта да се съобщи чрез поставяне на определените за това места в сградата на общината или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия, предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на община Сапарева баня.

 

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове

Прикачени файлове

Заповед (1.13 MB) Заповед (904.65 KB)