Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 15/31.10.2016г. на заседание на ОбС

 

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони: 0707/ 2-33-78;  0701/ 4 -19 -13 ; 0707/ 2 - 34 - 80 -  факс:

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове и  на  основание  чл.  1,  ал.2  от  ЗМДТ, чл.21, ал.1,т.7 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №181

 

§1.Общински съвет - Сапарева баня приема Наредба за допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Сапарева баня както следва:

в глава Втора - местни данъци от Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Сапарева баня се създава нов раздел VІІ със следното съдържание:

Раздел VІІ

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

            Чл.37а.(1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров  превоз  на  пътници  за извършваната  от  тях  или  от  тяхно  име  дейност по таксиметров превоз на пътници.

            (2)  За  всички  останали  дейности  данъчно  задължените лица  се  облагат  по  реда  на Закона  за  корпоративното  подоходно  облагане,  съответно  Закона  данъците  върху доходите  на  физически  лица,  с  изключение  на  случаите  по  глава  първа,  раздел  VІI  от Закона за местните данъци и такси.

            (3)  Данъчно  задължени  лица  по  този  раздел  са  превозвачите,  притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителният директор на Изпълнителна агенция  "  Автомобилна  администрация"  и  разрешение  за  извършване  на  таксиметров превоз  на  пътници,  издадено  от  кмета  на  Община  Сапарева баня  по  реда  на  Закона  за автомобилните превози.

            Чл.37б.  (1)  Годишният  размер  на  данъка  върху  таксиметров  превоз  на  пътници   е  в размер на  300  лева

            (2)  Данъкът  върху  таксиметров  превоз  на  пътници  по  ал.1  се  дължи  от  данъчно задължените  лица  за  всеки  отделен  автомобил  ,  за  които  е  издадено  разрешение  за извършване на таксиметров превоз на пътници.

            (3)  Когато  до  31  Октомври  на  предходната  година  общинският  съвет  не  е  определил размера  на  данъка  върху  таксиметров  превоз  на  пътници  за  съответната  година, данъкът се събира на база действащият размер от предходната година.

            Чл.37в. (1) Преди получаването на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните  превози  данъчно  задължените  лица  подават  данъчни  декларация  по чл 61х, ал.1 от Закона за местните данъци и такси .

            (2) В декларация по ал.1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

            (3)  Данъчно  задължените  лица  подават  данъчна  декларация  за  всички  промени  в обстоятелствата,  които  имат  значение  за  определянето  на  данъка,  в  7-дневен  срок  от настъпване на обстоятелството.

            (4) при прехвърлянето на предприятието на едноличен търговец, данъчната декларация се подава и от прехвърлителя и от приобретателя в 7- дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговският регистър в съответната община.

            Чл.37г.  Дължимият  данък  върху  таксиметров  превоз  постъпва  в  приход  на  Община Сапарева баня  ако  разрешението  за  извършване  на  таксиметров  превоз  на  пътници  е издадено за нейната територия.

            Чл.37д  (1)  Когато  разрешението  за  извършване  на  таксиметров  превоз  на  пътници  е издадено през течение на годината, дължимият данък  за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ =ГДТПП х БМ  , където

                        12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишният данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.62, ал.1

БМ  е  броят  на  месеците  от  текущата  година,  следващи месеца  на  издаване  на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

            (2)  Когато  действието  на  разрешението  за  извършване на  таксиметров  превоз  на пътници  бъде  прекратено  през  течение  на  годината,  от  платеният  годишен  данък  се възстановява недължимо надвнесена част, определена по следната формула:

НВДТПП =ПГДТПП х БМ  , където:

                                    12

НВДТПП е недължимо внесена част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП  е  платеният  годишен  данък  върху  таксиметров  превоз  на  пътници  за текущата година;

БМ  е  броя  на  месеците  от  текущата  година,  следващи  месеца  на  прекратяване  на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

            Чл.37е. Данъкът по чл.37г от настоящата Наредба  се внася по сметките на Община Сапарева баня преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.

            Чл.37ж.  Възстановяване  на  надвнесен  данък  по  чл.37д от настоящата Наредба  се  извършва  по  писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Преходни и  заключителни  разпоредби  към  Наредбата  за допълнение  на  Наредбата  за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите на територията на община Сапарева баня

 

§ 2. Настоящото допълнение към Наредбата влиза в сила от 01.01.2017 г.

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                       / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ № 182

 

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя  на наследниците на Георги Иванов Мантарков следният  поземлен  имот : 

Имот с площ от 2.990  дка., с № 014313, съгласно скица-проект  № Ф31417 / 09.08.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местност „Фудиня", който имот е образуван от ПИ  № 014258 -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

2.На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                      /Иван Куйов/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройствона територията /ЗУТ/ и Решение № І - 2, взето  по  Протокол № 4 / 16.08.2016 година на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня,

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ГР.САПАРЕВА  БАНЯ взе

 

 РЕШЕНИЕ №183

 

О Д О Б Р Я В А:

 

Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват - поземлени имоти с идентификационен №53254.50.46 и №53254.50.89 по плана на новообразуваните имоти на местност "Ридо", з-ще с.Овчарци, Община Сапарева баня, третиращ изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - външно електрозахранване - ниско напрежение на обект „Масивна сграда за сезонно ползване", находящ се в поземлен имот с идентификационен №53254.50.46 по плана на новообразуваните  имоти  местност "Ридо", з-ще с.Овчарци, Община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил, съгласно графичната част на приложения към това Решение проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, с Възложител Георги Олегов Петров

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                          / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройствона територията /ЗУТ/ и Решение № І - 8, взето  по  Протокол № 4 / 16.08.2016 година на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня,

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ГР.САПАРЕВА  БАНЯ взе

 

РЕШЕНИЕ №184

 

 

О Д О Б Р Я В А:

 

Подробен устройствен план (ПУП) - Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти с идентификатори №65365.24.637, 65365.24.621 и 65365.60.1  по  Кадастралната карта  на гр.Сапарева баня, третиращ  изграждане на  елементи  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  - водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно - битови нужди и външно елекрозахранване - ниско напрежение на строеж: „Малкоетажна жилищна сграда", находящ се в поземлен  имот  с  идентификатор  №65365.24.636, местност "До банята",  по  Кадастралната карта  на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК - гр.София, изменена със Заповед КД-14-10-251/13.07.2012 година на Началника на СГКК - Кюстендил с Възложители Елисавета Григорова Захариева - Иванова и Борислав Владимиров Иванов.

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                              / Иван Куйов/

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №185

 

Общински съвет Сапарева баня дава съгласие за изграждане на строеж Второстепенна канализационна мрежа профил 1, профил 2, профил 3 и профил 4", с общата дължина на канализационната мрежа  (профили 1, 2, 3 и 4) - 744,01 м., минаващи по улица с осеви точки, както следва: Профил 1 минаващ по улица с осеви точки  314 - 415 - 315 - 316 - 317 - 318 (улица „Липа") по регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатор № 65365.601.855 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; Профил 2 минаващ по улица с осеви точки 264 - 323 - 320 (улица „Липа") по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.855 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и улица с осеви точки 320 - 321 (улица „Пчела") по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.861 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; Профил 3 минаващ по улица с осеви точки 319 - 320 (улица „Липа") по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.855 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и Профил 4 минаващ по улица с осеви точки 411 - 23 - 262 а - 262 - 261 - 260а - 260 - улица „Славяни" по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.814 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, които се предвиждат да се изграждат в имоти публична общинска собственост, съгласно Акт 60 от 04.06.2001 година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 129, том II, вх.р-р № 2390 от 27.09.2001 година

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                      / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, чл. 68, ал.1 и чл.68а, ал.1 от Закона за съдебната власт,

 

 

Общински съвет -Сапарева баня  взе

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №186

 

1. Общински съвет Сапарева баня открива процедура за определяне на съдебни заседатели за съдебния район на Районен съд Дупница.

2.Общински съвет Сапарева баня създава комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд-Дупница, да ги изслуша на публично заседание и изготви доклад до Общински съвет Сапарева баня, в състав от пет членове, както следва:

 

- Иван Куйов - Председател

- Георги Попмихайлов - член

- Костадин Николов - член

- Георги Тодоров - член

- Никола Фарфаров - член

 

3. Възлага на Председателя на Общински съвет Сапарева баня да обяви в един местен ежедневник, в електронните медии, както и на интернет страницата на Община Сапарева баня /в раздел "Общински съвет"/, откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.

4.Комисията да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, съобразно изискванията на чл.67 от ЗСВ и чл.68, ал.3 от ЗСВ, като състави списък на допуснатите кандидати до изслушване.

5. Комисията да публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня/в раздел "Общински съвет"/, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.

6.Комисията да представи в Общински съвет Сапарева баня  доклад по чл.68а, ал.3 от ЗСВ, в срок до 06.12.2016г., който да се публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня /в раздел "Общински съвет"/,  заедно с протокола от изслушването.

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                        / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и ал.9, чл.34, ал.2 от ЗОбС и чл.4, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.199 ал.1 от ЗУТ.

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №187

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2016 г. приета с Решение № 3 от Протокол № 5 / 28.01.2016 година, както следва:  

        Създава нов раздел ХІ: „Имоти които Община Сапарева баня има намерение да придобие в собственост".

В раздел ХІ: „Имоти които Община Сапарева баня има намерение да придобие в собственост" се добавя  № 1

-      №1 - 190 кв.м. от имот пл.№194, кв.1 по регулационни план на с.Овчарци, одобрен със Заповед № 2800 / 30.09.1987 г. за изграждане на обект публична общинска собственост - „Улица с осови точки 1а-1в"  по регулационния план на с.Овчарци ;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие за възмездно придобиване чрез покупко - продажба на 190 кв.м. от имот пл.№194, кв.1 по регулационния план на с.Овчарци, одобрен със Заповед № 2800 / 30.09.1987 г. - собственост на физическо лице - с пазарна оценка 6042.00 лв. с ДДС, срещу заплащане на цена в общ размер на 6042,00 лв. с ДДС, представляваща пазарната оценка на имота, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договора за покупко - продажба на имота подробно описан в т.ІІ на настоящото решение, при одобрена цена, в общ размер на 6042.00 лв. с ДДС

 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                          / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

               На основание  чл.21 ал. 1 т.6  във връзка с чл.27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.137 ал. 2  от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №188

 

                    1. Приема информация за текущото изпълнение на общинския бюджет към 30.06.2016 г. както следва:

                     1.1 По приходната част на бюджета  2 165 008.00 лв. съгласно приложение  № 1.

                    1.2  По разходната част на бюджета              2 165 008.00 лв. в това число инвестиционна програма -459 602 лв.

                    2. Приема информация за текущото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз  към 30.06.2016 година както следва:

                   2.1 По прихода на НФ   105 359.00 лв. съгласно Приложение № 2

                   2.2 По разхода                105 359.00 лв.

                   2.3 По прихода РА          129 843.00 лв.

                   2.4 По разхода                 129 843.00 лв.

 

 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                               / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

         На основание  чл.21 ал. 1 т.6 и т.12  от ЗМСМА,във връзка с чл. 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.83, ал.2  от Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., и указание БЮ №4/08.07.2016г. на Министъра на финансите и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №189

 

 

1.    Приема актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на община Сапарева баня за периода 2017-2019 год. съгласно  Приложение № 1.

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                        / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл.27, ал.3, чл.61, ал.1, във връзка 59, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   


Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 190

  1. Общински съвет - Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да участва като  партньор при кандидатстването и изпълнението на проектно предложение с наименование „Прилагане на мерки за повишаване качеството на живот, трудова заетост и активно включване на жителите на община Сапарева баня" по ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.005  "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ", финансирана от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014 - 2020 с цел създаване и развитие на социални услуги на територията на община Сапарева баня, чрез откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция.
  2. Общински съвет - Сапарева баня одобрява споразумението за сътрудничество между  Община Сапарева баня, с административен адрес: гр.Сапарева баня, ул."Германея"№1, ЕИК BG 000261616 и кандидата  - Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи" (АРГИ)", ЕИК175072609, седалище гр.София 1505, ул."Алеко Константинов" 25,  адрес на управление: гр.София 1505, ул."Алеко Константинов" 25, представлявано от Цветелина Йорданова Нешкова, в качеството му на Председател на УС./приложение №1/

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                / Иван Куйов /

 

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и внесена молба с вх.№М-187/ 24.10.2016г. от   Йордан Илиев Чучуганов.

 

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

  

РЕШЕНИЕ №191

 

 

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 400.00 лв. на   Йордан Илиев Чучуганов   по МОЛБА с вх.№ М-187/24.10.2016г.

2.    Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18 ж, ал.4  т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №192

 

 

 1. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Елена Василева Камджилова следния  поземлен  имот: 

Имот с площ от 0.799 дка., с № 029109 съгласно скица-проект  № Ф31373 / 25.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Фудиня", който имот е образуван от имот № 029109, местност „Фудиня" -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване: пасище,мера - публична общинска собственост.

            2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

.

 

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                         / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.18 ж,ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

                                                                                  РЕШЕНИЕ №193

 

            1. Общински съвет-Сапарева баня отменя т.2 от Решение №102 от Протокол №9/28.04.2016г.на Общински съвет-Сапарева баня.

           2.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Йордан Янев Мантарков  следния  поземлен  имот: 

Имот с площ 1.807 дка, с № 043026 съгласно скица - проект  № Ф31367 / 07.01.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Хадживаница", който имот е образуван от имот  № 043006, м. „Змиярнико" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване: пасище,мера - публична общинска собственост.

            3.На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                          / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/31.10.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост 

 

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

  

Р Е Ш Е Н И Е №194

 

 

            1.Общински съвет дава съгласието си да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Център за спешна медицинска помощ Кюстендил, филиал Сапарева баня към Министерство на здравеопазването, недвижим имот - публична общинска собственост, както следва:

Самостоятелен обект с площ от 13.23 кв.м, представляващ обект с идентификатор № 65365.601.941.10.2 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, находящ се в сграда с идентификатор №65365.601.941.10 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV- За баня и поликлиника, кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.941 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

Самостоятелен обект с площ от 72.44 кв.м, представляващ обект с идентификатор № 65365.601.941.10.3 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, находящ се в сграда с идентификатор №65365.601.941.10 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV- За баня и поликлиника, кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.941 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

Общата площ на предоставените за безвъзмездно управление за срок от 10 години помещения с идентификатори №№ 65365.601.941.10.2 и 65365.601.941.10.3 е 85.67 кв м. по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с цел изграждане на изцяло нов филиал за спешна медицинска помощ в община Сапарева баня.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за предоставените за безвъзмездно управление за срок от 10 години на Център за спешна медицинска помощ Кюстендил, филиал Сапарева баня към Министерство на здравеопазването, недвижим имот - публична общинска собственост.

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                       / Иван Куйов /