НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 65365.43.118, местност ”Краище” /”Криви дол”/ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня

ОБЯВА

 

На основание  чл. чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 24а, ал.5, от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл. 85  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 151 от Протокол №12/29.07.2016г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед РД-08-527/26.10.2016г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

              1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

              1.1. Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 65365.43.118, местност Краище” /”Криви дол”/ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня /АЧОС №911/28.10.2013г./, с площ от 19,394 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: 043118.

            Начална тръжна цена – 2 620.00лв. (две хиляди шестстотин и двадесет лева и нула стотинки) за целия имот за 5 годишния срок на договора.

Размер на депозита за участие в търга – 262.00лв. (двеста шестдесет и два лева и нула стотинки).

             2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ стопански  години, считано от 01.10.2016г.

           3. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена  на  имота внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита  17.11.2016г. -  17:30 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 24.11.2016г. – 17:30 часа.

           4. Срок за закупуване на тръжна документация –   17.11.2016г., 17:30 часа.

                  Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                     

           5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 17.11.2016г. - 17:30 часа в деловодството на общината.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на имота – до 17.11.2016г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

          7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния имот следва да внесе авансово цялата  дължима сума за  периода на наем  от 1 /една/ година преди подписване на договора  с общината.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  1 година от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за втората година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  2 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  третата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  3 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  четвъртата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  4 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  петата  година от срока на договора.

          8. Място, ден и час на провеждане на търга: 18.11.2016г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 25.11.2016г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  – 24.11.2016г., 17:30 часа.                     

         11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг – до 24.11.2016г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

          12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг –  24.11.2016г., 17:30 часа в деловодството на общината.                          

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480