НовиниПринтирай

Протокол №3 съставен на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

 

                                                                                       Протокол 3

съставен на основание чл. 37и, ал. 6  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

 

 

        Днес,    01.07.2016 г., на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-08-14/18.01.2016г.и Заповед № РД-08-82/02.03.2016г. и във връзка с постъпило Възражение  вх. № ЖВ-26/16.06.2016 година от собствениците на животновъдни обекти, регистрирани в землището на с. Сапарево срещу Протокол №2 от 30.05.2016 година на комисията назначена със Заповед № РД-08-14/18.01.2016г.и Заповед № РД-08-82/02.03.2016г. на Кмета на община Сапарева баня се събра комисия в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славчо Коларски       -  зам. Кмет ОбА             

 СЕКРЕТАР: Илияна Базиргянова - юрисконсулт при ОбА                                              

ЧЛЕНОВЕ:               1.Димитринка Ангелкова - ст. Специалист»Общинска собственост»;

                                2. Силвия Гладникова - кмет на кметство  с. Ресилово

                                3.Йордан Йорданов - кмет на кметство с.Сапарево

                                4. Йордан Куйов - кмет на кметство  с. Овчарци                                                                     

                                5.Жасмина Джоргова - ст. експерт"СГС" и еколог

Комисията е в пълен състав.

 

Дневен ред на заседанието:

 

1.Комисията да разгледа Възражение  вх. № ЖВ-26/16.06.2016 година от собствениците на животновъдни обекти, регистрирани в землището на с. Сапарево

2.Комисията да състави протокол за окончателното разпределение на имотите за землището на с. Сапарево, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите се разпределят на правоимащите в землището на Община Сапарева баня.

 

Председателят на комисията прочете гласно изнесеното във Възражение  вх. № ЖВ-26/16.06.2016 година от собствениците на животновъдни обекти, регистрирани в землището на с. Сапарево.

 

Комисията прие следното: Съгласно чл.91, ал.1 от АПК, когато органът е колективен - в 14 дневен срок, от получаване на Възражението или протест административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни.

 

            Възражение  вх. № ЖВ-26/16.06.2016 година от собствениците на животновъдни обекти, е допустимо, като е подадено от заинтересованите лица в съответния срок за обжалване и е основателно. При разпределението на имотите по отношение на правоимащите Петър Бонжилов, Венцислав Грахльов, Мариян Грахльов, Асен Попов, Йордан Пешков и Пламен Ковачев, всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището но с. Сапарево, община Сапарева баня, че не е спазено изискването на закона, дефинирано в нормата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, съгласно която пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани селскостопански обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на  регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

На основание изложеното и чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, комисията реши да извърши преразпределение на имотите в землището на с. Сапарево на правоимащите по населено място и след това на животновъдите от  гр.Сапарева баня.

Във връзка с изложеното и на основание чл.91, ал.1 от АПК, във връзка с чл. 37и, ал.6 и 8 от ЗСПЗЗ, комисията взе следното

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 Изменя Протокол №2 от 30.05.2016 година на комисия назначена със Заповед № РД-08-14/18.01.2016г.и Заповед № РД-08-82/02.03.2016г. на Кмета на община Сапарева баня, в частта му за разпределение на общинските пасища, мери и ливади в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня по отношение на Възражението подадено от Петър Бонжилов, Венцислав Грахльов, Мариян Грахльов, Асен Попов, Йордан Пешков и Пламен Ковачев, всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището но с. Сапарево, община Сапарева баня, като след изменението в частта му  протокола придобива следното съдържание:

 

 

 

   Град Сапарева баня

 

1.Спас Антониев Джокин в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536550074 /стар 2650-0117/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  10 /десет/ броя овце, 1 говедо над 2 год. възраст, 5 коня над и 5 коня под 2 год. възраст - Каракачански, които се приравняват на 8 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 5 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 75 дка  в имоти от първа до седма категория и до 150 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на  155 дка или 310 дка  Същият  притежава 62, 373 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.45 000 кв.м от имот с идентификатор 65365.43.119, с площ 81 497кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Под ридо".

            2.Георги Иванов Гелев в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №.6536500284 /стар 2650-0273/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня,  притежава  20 /двадесет/ броя овце, 10 /десет/ броя коне над 2 год. възраст и 19 коня под 2 год. възраст, които се приравняват на 13 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 130 дка от I до VII  или 260дка от VIII  до  X категория.  и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 19 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 285 дка  в имоти от първа до седма категория и до 570 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на  415 дка или 830 дка. Същият  притежава 75, 440 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.  7 500 кв.м от имот с номер 038077 , м. „Белата ракита", с площ 12 959  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

2. 11 000 кв.м от имот с номер 000323 м. „Фусара", с площ 17 598 кв.м. н.т.п.: пасище, мера, категория VІІІ

3. 1 500 кв.м  от имот с номер  000526 , м. „Семчин", с площ  4 699  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

4. 2 500 кв.м от имот с номер 000348, м. „Боневица", с площ 15 100 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

5. 3 000 кв.м от имот с номер 000374 , м. „Душкевица", с площ 9 484  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  V

6. 1 000 кв.м от имот с номер  000421 , м. „Ръжана", с площ 1 397кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  Х

7. 1 000 кв.м от имот с номер  033050, м. „Крами дол", с площ  2 905  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

8. 7 000 кв.м от имот с номер 021174 , м. „Пазарски път", с площ 9 006  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

9. Имот с номер 021176 , м. „Пазарски път", с площ  1 636  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

10. Имот с номер 021177 , м. „Пазарски път", с площ 914  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

11. 3 000 кв.м от  имот с номер 035015 , м. „Завоя", с площ 7 054  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 12. 50 000 кв.м от имот с номер  000684 , м. „Лъкатица", с площ 1 068 572  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

   13. Имот с номер 045128 , м. „Крами дол", с площ   6 230 кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

              14. 30 000 кв.м от имот 65365.215.4, м. "Вировете", с площ 125 472 кв.м., н.т.п.:

ливада.

             85 367 кв.м - ливада ; 40 000 кв.м - пасище

 

      3. Красимир Методиев Мертакчийски  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536590130 /стар 2650-0100/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  113 /сто и тринадесет/ броя овце, 1 кон над 6 мес. възраст, които се приравняват на 18 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 180 дка от I до VII  или 360 дка от VIII  до  X категория.  Същият  притежава 147, 383 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.Имот с идентификатор 65365.9.29, с площ 2 981кв.м., н.т.п.: пасище.

2.Имот с идентификатор 65365.23.217, с площ 1 808 кв.м., н.т.п.:

пасище.

3.Имот с идентификатор 65365.23.542, с площ 0 951 кв.м., н.т.п.:

Пасище

4.Имот с идентификатор 65365.23.285, с площ 2 870 кв.м., н.т.п.:

пасище.

          5.Имот с идентификатор 65365.23.293, с площ 2 934 кв.м., н.т.п.:ливада.

          6.Имот с идентификатор 65365.23.288, с площ 1 017 кв.м., н.т.п.:

пасище.

7.Имот с идентификатор 65365.43.150, с площ 3 498кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „Ридо".

           8 .Имот с идентификатор  65365.37.55, с площ   9 088  кв.м., н.т.п.:

пасище.

            2 934 кв.м - ливада  ;  21 263 кв.м - пасище

 4.Костадин Иванов Гавазки в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536570010 /стар 2650-0249/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава 40 говеда над 2 год. Възраст, 17 говеда над 6 мес. Възраст и 1 кон над 6 мес.възраст, които се приравняват на  45 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 450 дка от I до VII  или 900дка от VIII  до  X категория  и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 4 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 60 дка  в имоти от първа до седма категория и до 120 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 510  дка или 1020 дка. Същият  притежава 344, 882 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

      1. 70 000 кв.м от имот с идентификатор 65365.215.8, с площ 102 359 кв.м., н.т.п.:

Ливада, местност „Вировете".

     2. 30 000 кв.м от имот 65365.215.4, м. "Вировете", с площ 125 472 кв.м., н.т.п.: ливада.

        100 000 кв.м - ливада

           5.Калоян Любомиров Леоампа в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536580519 /стар2650-0461/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  55 /петдесет и пет/ броя овце, 33 /тридесет и три/ броя говеда над 2 год. възраст, които се приравняват на 8 бр. животински единици /ЖЕ/ / и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 25 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 375 дка  в имоти от първа до седма категория и до 750 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 455  дка или 910 дка. Същият  притежава 112, 795 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

      1. 200 000 кв.м от имот с номер  042026 с площ 484 461   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ с. Сапарево в местност „Гръков рид"

      

6.Йордан Николов Михалков в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536510520 /стар2650-0582/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  11 /единадесет/ броя говеда над 2 год. възраст и 4 коня над 6.мес. възраст, които се приравняват на 4 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 40 дка от I до VII  или 80 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 11 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 165 дка  в имоти от първа до седма категория и до 330 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 205  дка или 410 дка.  Същият  не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

      1. 113 485 кв. м от имот с номер  041066 с площ 213 485   кв.м. н.т.п.: изоставена ливада категория VІІІ с. Сапарево в местност „Прогоно"

 

  7.Веска Николова Михалкова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536530505 /стар 2650-0482/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  30 /тридесет/ броя  говеда над 2 год. Възраст, 2/два/броя говеда над 6 мес.възраст, които се приравняват на 31 броя животински единици за говеда предназначени за производство на месо  се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 465 дка  в имоти от първа до седма категория и до 930 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

      1. 120 000 кв.м от Имот с номер 000700, м. „Лъкатица", с площ 612 815кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

     2. 130 000 кв.м от имот с номер  000428 , м. „Лъкатица", с площ 884 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 

8. Райна Георгиева Михалкова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536590470 /стар 2650-0363/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  28 /двадесет и осем/ броя  говеда над 2 год. възраст, 3/три/ броя говеда над 6 мес.възраст, които се приравняват на 30 броя животински единици за говеда предназначени за производство на месо  се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 450 дка  в имоти от първа до седма категория и до 900 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. Същият  притежава 130 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.160 000 кв.м от имот с идентификатор 65365.43.124, с площ 206 282кв.м., н.т.п.: пасище, мера , м. „ Под ридо".

 

9. Николай Йорданов Михалков  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536500094 /стар 2650-0282/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  75 бр./седемдесет и пет/ броя говеда и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ се приравняват на 70 броя животински единици и има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 700 дка от I до VII  или 1400 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 4 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 60 дка  в имоти от първа до седма категория и до 120 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 760  дка или1 420 дка.Същият  притежава 270  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

  1. 200 000 кв.м от Имот с номер 000700, м. „Лъкатица", с площ 612 815кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

  2. 70 000 кв.м от имот с номер  000428 , м. „Лъкатица", с площ 884 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 

  10. Никола Георгиев Йорданов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536550002 /стар 2650-0305/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава 12  /дванадесет/ броя овце, 2 говеда над 2 год-възраст и над 6 мес. възраст, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40дка от VIII  до  X категория категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 2 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 30 дка  в имоти от първа до седма категория и до 60 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 50  дка или 100 дка. Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 4,5 дка от имот с номер 038013 , м. „Белата ракита", с площ 16 920  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

2. 12 дка от имот с номер  000425 , м. „Марко", с площ 65 144  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

3. 2,570 дка от имот с номер  000474 , м. „Ръжана", с площ 2 570  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

4. 2 дка от имот с номер  000620 , м. „Лъкатица", с площ 4 000  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

5. 1 дка  от имот с номер  029050 , м. „Душкевица", с площ 11 635  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

6. 1 дка от имот с номер  029044 , м. „Завоя", с площ 2 153  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

  4 500 кв.м  - ливада  

          11. Михал Василев Мацанов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536580012 /стар 2650-0359/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  48 /четирдесет и осем/ броя овце, 1 брой кози, които се приравняват на 8 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160дка от VIII  до  X категория.  Същият  притежава 69, 550  наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

            1. 10 000 кв.мот имот с идентификатор 65365.2.8, с площ 17 589кв.м., н.т.п.: пасище.

          12. Владимир Костадинов  Иванов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536570156 /стар 2650-0354/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава   / тринадесет/ броя овце, 4/четири/ коня над 6 мес. Възраст, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 4 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 60 дка  в имоти от първа до седма категория и до 120 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 80  дка или 160 дка. Същият  притежава 50  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.20 000 кв.м от имот с номер  042014 , м. „Св.Илия", с площ 74 226  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

          13. Мария Георгиева Дукова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536510102/ стар 2650-0370/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава10/десет/ броя кози, 5 /пет/ броя говеда над и 5 броя говеда под 2 год. възраст, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40дка от VIII  до  X категория. и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите,  8 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 120 дка  в имоти от първа до седма категория и до 240 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 140  дка или 280 дка. Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 74 000 кв.м от имот с номер 000447 , м. „Лъкатица", с площ 120 688  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

         14. Крум Василев Белчински в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536540068 /стар2650-0285/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  124 /сто двадесет и четири/ броя овце, 12 /дванадесет/ коня над 6 мес. Възраст, които се приравняват на 31 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 310 дка от I до VII  или 620 дка от VIII  до  X категория. Същият  притежава 30 698 наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

  1.30 000 кв.м от имот с номер 000469, м. „Ръжана", с площ 40 245кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

5.15 000 кв.м от  имот с номер 000701, м. „Лъкатица", с площ 24 613кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

6. Имот с номер 021014 , м. „Пазарлски път", с площ 1 206  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

7. Имот с номер 021172 , м. „Рударски път", с площ 1 222  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

8. Имот с номер 027006 , м. „Сапаревски път", с площ 2 669  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

9. Имот с номер 027007 , м. „Пазарски път", с площ 15 301  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

10. Имот с номер 027008 , м. „Пазарски път", с площ 1 014  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

11. Имот с номер 027013 , м. „Пазарски път", с площ 1 267  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12. Имот с номер 027017 , м. „Пазарски път", с площ 3 444  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

13. Имот с номер 027019 , м. „Пазарски път", с площ 930  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

14. Имот с номер 027023 , м. „Пазарски път", с площ  1 439  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

15. Имот с номер 027044 , м. „Пазарски път", с площ 1 737  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

16. Имот с номер 027053 , м. „Пазарски път", с площ 1 670  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

17. Имот с номер 029005 , м. „Душкевица", с площ 1 012  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

18. Имот с номер 029008 , м. „Душкевица", с площ 1 116  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

19. Имот с номер 034002 , м. „Стубело", с площ 30 550  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

20. Имот с номер 034010 , м. „Стубело", с площ 1 421  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

21. Имот с номер 035001 , м. „Стубело", с площ 1 666  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

22. Имот с номер 035002 , м. „Стубело", с площ 1 357  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

23. Имот с номер 035003 , м. „Стубело", с площ 1 360  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

24. Имот с номер 035013 , м. „Стубело", с площ 1 421  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

25. Имот с номер 035017 , м. „Завоя", с площ 2 143  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

26. Имот с номер 037002 , м. „Джубрена", с площ 1 905  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

28. Имот с номер 038012 , м. „Белата ракита", с площ 1 633  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

.        29. 40 000 кв.м от имот с номер  000684 , м. „Лъкатица", с площ 1 068 572  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

      76 854 кв.м - ливада и  85 000 кв.м - пасище

           15.Елен Венциславов Георгиев в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536510024 /стар 2650-0398/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  19 /деветнадасет/ броя говеда над 2 г. възраст, 4 /четири/ броя говеда до 2 г. възраст, 12 /дванадесет/ коня над 6 мес. Възраст и три коня над 6 мес. възраст, които се приравняват на 3 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 30 дка от I до VII  или 60 дка от VIII  до  X категория  и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 33 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 495 дка  в имоти от първа до седма категория и до 990 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 525 дка или 1050 дка. . 200 000 кв.м от Имот с номер  000428 , м. „Лъкатица", с площ 884 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.Същият  притежава123, 994 наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

            2. 200 000 кв.м от Имот с номер  000428 , м. „Лъкатица", с площ 884 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

          16. Георги Кирилов Вучков  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536580065 /стар 2650-0302/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава 31 /тридесет и един/ броя овце, които се приравняват на 5 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 50 дка от I до VII  или 100 дка от VIII  до  X категория.  Същият  притежава 35,00 дка  земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. Имот с идентификатор 65365.58.3, с площ 11 986кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Под ридо".

          17. Михал Димитров Главянов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536580143 /стар 2650-0735/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава 139 /сто тридесет и девет/ броя овце, които се приравняват на 21бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 210 дка от I до VII  или 420дка от VIII  до  X категория.  Същият  притежава 190,357 дка  земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. Имот с идентификатор 65365.45.7, с площ 1 692кв.м., н.т.п.: пасище.

2. Имот с идентификатор 65365.16.150, с площ 1 813кв.м., н.т.п.: пасище.

3. Имот с идентификатор 65365.14.85, с площ 6 383кв.м., н.т.п.: пасище.

4. Имот с идентификатор 65365.14.78, с площ 4 691кв.м., н.т.п.: пасище.

          18.Елка Костадинова Чучуганова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №.6536520142 /стар 2650-0712/ - Елка Костадинова Чучуганова, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава 56 /петдесет и шест/ броя овце, които се приравняват на 8 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 50 000 кв.м от имот с номер  000384 , м. „Дърляница", с площ 163 408  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 

Сапарево

 

         1. Стамен Георгиев Грахльов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6537910134 /стар 2645-0107/ регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 1 /един/ брой говедо, които се приравняват на 1 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 10 дка от I до VII  или 20 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 20 000 кв.м от имот с номер  000384 , м. „Дърляница", с площ 163 408  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

          2. Венцислав Цанев Грахльов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537920229 /стар2645-0202/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 21 /двадесет и един/ броя коне, които се приравняват на 21 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 315 дка  в имоти от първа до седма категория и до 630 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. Същият  притежава 412,647  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.100 000 кв.м от имот с номер 000684, м. „Лъкатица", с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

          3. Мариян Венциславов Грахльов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537980399 /стар2645-0303/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 58 /петдесет и осем/ броя говеда над и под 2 год. възраст за месо, които се приравняват на 47 бр. животински  единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 705 дка  в имоти от първа до седма категория и до 1 410 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. Същият  притежава 559,491  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 300 000 кв.м от имот с номер 000684, м. „Лъкатица", с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

           2. 100 000 кв.м от Имот с номер  000428 , м. „Лъкатица", с площ 884 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

         4. Петър Костадинов Бонжилов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537920398 /стар 2645-0250/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 129 /сто двадесет и девет/ броя овце, които се приравняват на 18 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 180 дка от I до VII  или 360 дка от VIII  до  X категория.Същият  притежава 244,000  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 10 000 кв. м от  Имот с номер 000469, м. „Ръжана", с площ 40 245кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

2. Имот с номер 000683, м. „Лъкатица", с площ 4 506кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

           3. Имот с номер 000682, м. „Лъкатица", с площ 2 000кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

4. Имот с номер 000685, м. „Лъкатица", с площ 7 179кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

5. 20 000 кв.м от Имот с номер  000450 , м. „Лъкатица", с площ 73 269  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

6. 3 500 кв.м от  Имот с номер  000554 , м. „Ръжана", с площ 13 567  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

7. 38 000 кв.м от Имот с номер 038079 , м. „Белата ракита", с площ 48 467  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

8. 30 000 кв.м от имот с номер 000684, м. „Лъкатица", с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

10.1 000 кв. м от имот с номер 029004, в м. „Пазарски път", с площ 1 877 кв.м н.т.п.: ливада, категория VI

 

           5. Йордан Димитров Пешков в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6537920404 /стар 2645-0242/ регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 9 /девет/ броя овце, 2/два/ броя кози, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. Имот с номер  000419 , м. „Лъкатица", с площ 17 711  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

2. Имот с номер 038001 , м. „Белата ракита",  с площ 1 469  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

     3. Имот с номер 035020 , м. „Завоя", с площ 6 935  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

      6. Асен Николов Попов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537990031 /стар 2645-0004/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 15/петнадесет/ броя овце, 8 /осем/ броя говеда  над 2 год. възраст за месо, 7 /седем/ броя говеда под 2 год. възраст, които се приравняват на  4 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 40 дка от I до VII  или 80 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията, 10 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 150 дка  в имоти от първа до седма категория и до 300 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 190  дка или 380 дка  Същият притежава или има наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади с площ  201,259дка. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.50 000 кв.м от Имот с номер 000700, м. „Лъкатица", с площ 612 815кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

7. Пламен Кирилов Ковачев в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537960319 /стар2645-0559/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 18 /осемнадесет/ броя говеда над 2 год. възраст за месо и 9/девет/ броя говеда под 2 год. възраст за месо, които се приравняват на 23 бр. животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 345 дка  в имоти от първа до седма категория и до 690 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. Същият  притежава 380,00  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

     1.80 000 кв.м от Имот с номер 000700, м. „Лъкатица", с площ 612 815кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

           Настоящият протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ да се обяви в кметствата на съответните землища и се публикува на интернет страницата на община Сапарева баня. Същият може да се обжалва от заинтересованите по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районния съд гр. Сапарева баня.

   Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

 

Председател:   С. Коларски  -         /.................../

 

Секретар:     И. Базиргянова   -  /.................../  

 

 

Членове:

1.      Димитринка Ангелкова   -     /.................../  

 

2.      Силвия Гладникова    -          /.................../   

 

3.      Йордан Йорданов       -         /.................../    

 

4.        Йордан  Куйов          -         /.................../    

 

5.      Ж. Джоргова              -        /.................../