НовиниПринтирай

Протокол №2 съставен на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

 

Протокол №2

съставен на основание чл. 37и, ал. 6  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

 

 

        Днес, 30.05.2016 г., във връзка с Решение № 32 прието с протокол №6/19.02.2016 година на ОбС Сапарева баня на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанска 2016/2017 г.и в изпълнение на Заповед № РД-08-14/18.01.2016г.и Заповед № РД-08-82/02.03.2016г.на Кмета на община Сапарева баня  комисия в състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Славчо Коларски       -  зам. Кмет ОбА             

                  СЕКРЕТАР: Илияна Базиргянова - юрисконсулт при ОбА                                       

                   ЧЛЕНОВЕ:   1.Димитринка Ангелкова - ст. Специалист»Общинска собственост»;

                                      2. Силвия Гладникова - кмет на кметство  с. Ресилово

                                       3.Йордан Йорданов - кмет на кметство с.Сапарево

                                       4. Йордан Куйов - кмет на кметство  с. Овчарци                                                                     

                                       5.Жасмина Джоргова - ст. експерт"СГС" и еколог

 

Дневен ред на заседанието:

 

1. Разглеждане на подадени заявления по чл. 37и, ал. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и окончателно разпределение на имоти - общинска собственост с НТП: пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, между правоимащите лица, които имат животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Разпределението се извършва на основание чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

   2.При наличие на необходимите площи, комисията да състави протокол за окончателното разпределение на имотите, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите се разпределят на правоимащите в землището където е регистриран животновъдния обект.

 

Комисията установи, че са подадени 33 броя заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ както следва:

 

Сапарева баня

 

1. Заявление с вх. № З-199-1/07.03.2016г. от Спас Антониев Джокин

2. Заявление с вх. № З-113-1/09.03.2016г. от Георги Иванов Гелев

3. Заявление с вх. № З- 90-1/07.03.2016г.  от Красимир Методиев Мертакчийски

4. Заявление с вх. № З- 63-1/10.03.2016г. от Костадин Иванов Гавазки

5. Заявление с вх. № З-114-1/09.03.2016г. от Калоян Любомиров Леоампа

6. Заявление с вх. № З-292-1/10.03.2016г. от Йордан Николов Михалков

7. Заявление с вх. № З-293-1/10.03.2016г. от Веска Николова Михалкова

8. Заявление с вх. № З-290-1/10.03.2016г. от Райна Георгиева Михалкова

9. Заявление с вх. № З-291-1/10.03.2016г. от Николай Йорданов Михалков

10.Заявление с вх. № З-70-1/07.03.2016г.  от Никола Георгиев Йорданов

11.Заявление с вх. № З-58-1/07.03.2016г.  от Михал Василев Мацанов

12.Заявление с вх. № З-136-1/07.03.2016г. от Владимир Костадинов Иванов

13 Заявление с вх. № З-130-1/10.03.2016г. от Мария Георгиева Дукова

14.Заявление с вх. № З-135-1/10.03.2016г. от Крум Василев Белчински

15.Заявление с вх. № З-150-1/02.03.2016г. от Елен Венциславов Георгиев

16.Заявление с вх. № З-350-1/08.03.2016г. от Георги Кирилов Вучков

17.Заявление с вх. № З-371-1/10.03.2016г. от Михал Димитров Главянов

18.Заявление с вх. № З-298-1/10.03.2016г. от Елка КостадиноваЧучуганова

 

Ресилово

 

1. Заявление с вх. № З-200-1/09.03.2016г. от Георги Йорданов Ефтимов

2. Заявление с вх. № З-153-1/08.03.2016г. от Виктор Стойчев Павлов

3. Заявление с вх. № З-336/07.03.2016г.     от Георги Йорданов Джермански

4. Заявление с вх. № З-345-1/07.03.2016г. от Петър Василев Гладников

 

Овчарци

 

1. Заявление с вх. № З-206-1/02.03.2016г. от Цвета Кирилова Тодорова

4. Заявление с вх. № З-133-1/08.03.2016г. от Георги Иванов Болюков

3. Заявление с вх. № З-184-1/02.03.2016г. от Георги Борисов Тодоров

4. Заявление с вх. № З-169-1/09.03.2016г. от Ивайло Първанов Пиперков

 

 

Сапарево

 

1. Заявление с вх. № З-211-1/02.03.2016г. от Стамен Георгиев Грахльов

2. Заявление с вх. № З-116-1/09.03.2016г. от Венцислав Цанев Грахльов

3. Заявление с вх. № З-117-1/09.03.2016г. от Мариян Венциславов Грахльов

4. Заявление с вх. № З-102-1/07.03.2016г. от Петър Костадинов Бонжилов

5. Заявление с вх. № З-190-1/09.03.2016г. от Йордан Димитров Пешков

6. Заявление с вх. № З-362-1/09.03.2016г. от Асен Николов Попов

7. Заявление с вх. № З-357-1/09.03.2016г. от Пламен Кирилов Ковачев

 

Комисията пристъпи към раглеждане на постъпилите заявления и приложените към тях документи на всеки заявител по реда на постъпването им в Общинска администрация община Сапарева баня.

 

   Град Сапарева баня

 

1.Спас Антониев Джокин в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536550074 /стар 2650-0117/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  10 /десет/ броя овце, 1 говедо над 2 год. възраст, 5 коня над и 5 коня под 2 год. възраст - Каракачански, които се приравняват на 8 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 5 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 75 дка  в имоти от първа до седма категория и до 150 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на  155 дка или 310 дка  Същият  притежава 62, 373 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.45 000 кв.м от имот с идентификатор 65365.43.119, с площ 81 497кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Под ридо".

 

2.Георги Иванов Гелев в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №.6536500284 /стар 2650-0273/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня,  притежава  20 /двадесет/ броя овце, 10 /десет/ броя коне над 2 год. възраст и 19 коня под 2 год. възраст, които се приравняват на 13 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 130 дка от I до VII  или 260дка от VIII  до  X категория.  и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 19 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 285 дка  в имоти от първа до седма категория и до 570 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на  415 дка или 830 дка. Същият  притежава 75, 440 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. Имот с номер 035020 , м. „Завоя", с площ 6 935  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

2.  7 500 кв.м от имот с номер 038077 , м. „Белата ракита", с площ 12 959  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

3. 38 000  кв.м от имот с номер 038079 , м. „Белата ракита", с площ 48 467  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

4. 6 000 кв.м от имот с номер 000323 м. „Фусара", с площ 17 598 кв.м. н.т.п.: пасище, мера, категория VІІІ

5. 1 500 кв.м  от имот с номер  000526 , м. „Семчин", с площ  4 699  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

6. 2 500 кв.м от имот с номер 000348, м. „Боневица", с площ 15 100 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

7. 2 200 кв.м от имот с номер 000374 , м. „Душкевица", с площ 9 484  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  V

8. 1 000 кв.м от имот с номер  000421 , м. „Ръжана", с площ 1 397кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  Х

9. 1 000 кв.м от имот с номер  033050, м. „Крами дол", с площ  2 905  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

10. 7 000 кв.м от имот с номер 021174 , м. „Пазарски път", с площ 9 006  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

11. Имот с номер 021176 , м. „Пазарски път", с площ  1 636  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12. Имот с номер 021177 , м. „Пазарски път", с площ 914  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

13. 3 000 кв.м от  имот с номер 035015 , м. „Завоя", с площ 7 054  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 14. 30 000 кв.м от имот с номер  000450 , м. „Лъкатица", с площ 73 269  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

15. 2 000 кв.м от имот с номер 045128 , м. „Крами дол", с площ 6 230  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

 

 ОБЩО : 111 205 кв.м

 

3. Красимир Методиев Мертакчийски  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536590130 /стар 2650-0100/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  113 /сто и тринадесет/ броя овце, 1 кон над 6 мес. възраст, които се приравняват на 18 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 180 дка от I до VII  или 360 дка от VIII  до  X категория.  Същият  притежава 147, 383 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.Имот с идентификатор 65365.9.29, с площ 2 981кв.м., н.т.п.: пасище.

2.Имот с идентификатор 65365.23.217, с площ 1 808 кв.м., н.т.п.:

пасище.

3.Имот с идентификатор 65365.23.542, с площ 0 951 кв.м., н.т.п.:

Пасище

4.Имот с идентификатор 65365.23.285, с площ 2 870 кв.м., н.т.п.:

пасище.

          5.Имот с идентификатор 65365.23.293, с площ 2 934 кв.м., н.т.п.:ливада.

          6.Имот с идентификатор 65365.23.288, с площ 1 017 кв.м., н.т.п.:

пасище.

7.Имот с идентификатор 65365.43.150, с площ 3 498кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „Ридо".

           8 .Имот с идентификатор  65365.37.55, с площ   9 088  кв.м., н.т.п.:

пасище.

   ОБЩО:      -  25 147  кв. м

 

4.Костадин Иванов Гавазки в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536570010 /стар 2650-0249/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава 40 говеда над 2 год. Възраст, 17 говеда над 6 мес. Възраст и 1 кон над 6 мес.възраст, които се приравняват на  45 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 450 дка от I до VII  или 900дка от VIII  до  X категория  и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 4 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 60 дка  в имоти от първа до седма категория и до 120 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 510  дка или 1020 дка. Същият  притежава 344, 882 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

    

  1. 71 000 кв.м от имот с идентификатор 65365.215.8, с площ 102 359 кв.м., н.т.п.:

Ливада, местност „Вировете".

     2.49 000 кв.м от имот 65365.215.4, м. "Вировете", с площ 125 472 кв.м., н.т.п.: ливада.

               ОБЩО :  120 000 кв.м

 

       5.Калоян Любомиров Леоампа в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536580519 /стар2650-0461/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  55 /петдесет и пет/ броя овце, 33 /тридесет и три/ броя говеда над 2 год. възраст, които се приравняват на 8 бр. животински единици /ЖЕ/ / и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 25 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 375 дка  в имоти от първа до седма категория и до 750 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 455  дка или 910 дка. Същият  притежава 112, 795 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

      1.170 000 кв.м от Имот с номер  042026 с площ 484 461   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ с. Сапарево в местност „Гръков рид"

 

6.Йордан Николов Михалков в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536510520 /стар2650-0582/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  11 /единадесет/ броя говеда над 2 год. възраст и 4 коня над 6.мес. възраст, които се приравняват на 4 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 40 дка от I до VII  или 80 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 11 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 165 дка  в имоти от първа до седма категория и до 330 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 205  дка или 410 дка.  Същият  не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

      1.90 000 кв. м от Имот с номер  041066 с площ 213 485   кв.м. н.т.п.: изоставена ливада категория VІІІ с. Сапарево в местност „Прогоно"

    2. 17 000 кв.мот имот с номер  000419 , м. „Лъкатица", с площ 17 711  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 

ОБЩО: 107 000 кв.м

 

           7.Веска Николова Михалкова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536530505 /стар 2650-0482/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  30 /тридесет/ броя  говеда над 2 год. Възраст, 2/два/броя говеда над 6 мес.възраст, които се приравняват на 31 броя животински единици за говеда предназначени за производство на месо  се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 465 дка  в имоти от първа до седма категория и до 930 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

      1.110 000 кв.м от Имот с номер 000700, м. „Лъкатица", с площ 612 815кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

    2. 120 000 кв.м от имот с номер  000428 , м. „Лъкатица", с площ 884 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 

9. Николай Йорданов Михалков  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536500094 /стар 2650-0282/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  75 бр./седемдесет и пет/ броя говеда и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ се приравняват на 70 броя животински единици и има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 700 дка от I до VII  или 1400 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 4 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 60 дка  в имоти от първа до седма категория и до 120 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 760  дка или1 420 дка.Същият  притежава 270  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

  1.240 000 кв.м от Имот с номер 000700, м. „Лъкатица", с площ 612 815кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

 

ОБЩО: 240 000 кв.м

 

  10. Никола Георгиев Йорданов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536550002 /стар 2650-0305/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава 12  /дванадесет/ броя овце, 2 говеда над 2 год-възраст и над 6 мес. възраст, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40дка от VIII  до  X категория категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 2 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 30 дка  в имоти от първа до седма категория и до 60 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 50  дка или 100 дка. Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.4,5 дка от имот с номер 038013 , м. „Белата ракита", с площ 16 920  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

2.12 дка от имот с номер  000425 , м. „Марко", с площ 65 144  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

3.2,570 дка от имот с номер  000474 , м. „Ръжана", с площ 2 570  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

   

ОБЩО: 19 070 кв.м

 

11. Михал Василев Мацанов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536580012 /стар 2650-0359/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  48 /четирдесет и осем/ броя овце, 1 брой кози, които се приравняват на 8 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160дка от VIII  до  X категория.  Същият  притежава 69, 550  наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

   1. 5 000 кв.мот имот с идентификатор 65365.2.8, с площ 17 589кв.м., н.т.п.: пасище.

 

  12. Владимир Костадинов  Иванов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536570156 /стар 2650-0354/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава   / тринадесет/ броя овце, 4/четири/ коня над 6 мес. Възраст, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 4 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 60 дка  в имоти от първа до седма категория и до 120 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 80  дка или 160 дка. Същият  притежава 50  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.15 000 кв.м от имот с номер  042014 , м. „Св.Илия", с площ 74 226  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 

 13. Мария Георгиева Дукова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536510102/ стар 2650-0370/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава10/десет/ броя кози, 5 /пет/ броя говеда над и 5 броя говеда под 2 год. възраст, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40дка от VIII  до  X категория. и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите,  8 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 120 дка  в имоти от първа до седма категория и до 240 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 140  дка или 280 дка. Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 74 000 кв.м от имот с номер 000447 , м. „Лъкатица", с площ 120 688  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

 

 14. Крум Василев Белчински в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536540068 /стар2650-0285/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  124 /сто двадесет и четири/ броя овце, 12 /дванадесет/ коня над 6 мес. Възраст, които се приравняват на 31 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 310 дка от I до VII  или 620 дка от VIII  до  X категория. Същият  притежава 30 698 наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

  1.35 000 кв.м от имот с номер 000469, м. „Ръжана", с площ 40 245кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

2.Имот с номер 000683, м. „Лъкатица", с площ 4 506кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

3. Имот с номер 000682, м. „Лъкатица", с площ 2 000кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

4. Имот с номер 000685, м. „Лъкатица", с площ 7 179кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

5.15 000 кв.м от  имот с номер 000701, м. „Лъкатица", с площ 24 613кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

6.Имот с номер 021014 , м. „Пазарлски път", с площ 1 206  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

7.Имот с номер 021172 , м. „Рударски път", с площ 1 222  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

8.Имот с номер 027006 , м. „Сапаревски път", с площ 2 669  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

9. Имот с номер 027007 , м. „Пазарски път", с площ 15 301  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

10. Имот с номер 027008 , м. „Пазарски път", с площ 1 014  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

11. Имот с номер 027013 , м. „Пазарски път", с площ 1 267  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12. Имот с номер 027017 , м. „Пазарски път", с площ 3 444  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

13. Имот с номер 027019 , м. „П