НовиниПринтирай

Протокол №2 съставен на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

 

Протокол №2

съставен на основание чл. 37и, ал. 6  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

 

 

        Днес, 30.05.2016 г., във връзка с Решение № 32 прието с протокол №6/19.02.2016 година на ОбС Сапарева баня на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанска 2016/2017 г.и в изпълнение на Заповед № РД-08-14/18.01.2016г.и Заповед № РД-08-82/02.03.2016г.на Кмета на община Сапарева баня  комисия в състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Славчо Коларски       -  зам. Кмет ОбА             

                  СЕКРЕТАР: Илияна Базиргянова - юрисконсулт при ОбА                                       

                   ЧЛЕНОВЕ:   1.Димитринка Ангелкова - ст. Специалист»Общинска собственост»;

                                      2. Силвия Гладникова - кмет на кметство  с. Ресилово

                                       3.Йордан Йорданов - кмет на кметство с.Сапарево

                                       4. Йордан Куйов - кмет на кметство  с. Овчарци                                                                     

                                       5.Жасмина Джоргова - ст. експерт"СГС" и еколог

 

Дневен ред на заседанието:

 

1. Разглеждане на подадени заявления по чл. 37и, ал. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и окончателно разпределение на имоти - общинска собственост с НТП: пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, между правоимащите лица, които имат животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Разпределението се извършва на основание чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

   2.При наличие на необходимите площи, комисията да състави протокол за окончателното разпределение на имотите, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите се разпределят на правоимащите в землището където е регистриран животновъдния обект.

 

Комисията установи, че са подадени 33 броя заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ както следва:

 

Сапарева баня

 

1. Заявление с вх. № З-199-1/07.03.2016г. от Спас Антониев Джокин

2. Заявление с вх. № З-113-1/09.03.2016г. от Георги Иванов Гелев

3. Заявление с вх. № З- 90-1/07.03.2016г.  от Красимир Методиев Мертакчийски

4. Заявление с вх. № З- 63-1/10.03.2016г. от Костадин Иванов Гавазки

5. Заявление с вх. № З-114-1/09.03.2016г. от Калоян Любомиров Леоампа

6. Заявление с вх. № З-292-1/10.03.2016г. от Йордан Николов Михалков

7. Заявление с вх. № З-293-1/10.03.2016г. от Веска Николова Михалкова

8. Заявление с вх. № З-290-1/10.03.2016г. от Райна Георгиева Михалкова

9. Заявление с вх. № З-291-1/10.03.2016г. от Николай Йорданов Михалков

10.Заявление с вх. № З-70-1/07.03.2016г.  от Никола Георгиев Йорданов

11.Заявление с вх. № З-58-1/07.03.2016г.  от Михал Василев Мацанов

12.Заявление с вх. № З-136-1/07.03.2016г. от Владимир Костадинов Иванов

13 Заявление с вх. № З-130-1/10.03.2016г. от Мария Георгиева Дукова

14.Заявление с вх. № З-135-1/10.03.2016г. от Крум Василев Белчински

15.Заявление с вх. № З-150-1/02.03.2016г. от Елен Венциславов Георгиев

16.Заявление с вх. № З-350-1/08.03.2016г. от Георги Кирилов Вучков

17.Заявление с вх. № З-371-1/10.03.2016г. от Михал Димитров Главянов

18.Заявление с вх. № З-298-1/10.03.2016г. от Елка КостадиноваЧучуганова

 

Ресилово

 

1. Заявление с вх. № З-200-1/09.03.2016г. от Георги Йорданов Ефтимов

2. Заявление с вх. № З-153-1/08.03.2016г. от Виктор Стойчев Павлов

3. Заявление с вх. № З-336/07.03.2016г.     от Георги Йорданов Джермански

4. Заявление с вх. № З-345-1/07.03.2016г. от Петър Василев Гладников

 

Овчарци

 

1. Заявление с вх. № З-206-1/02.03.2016г. от Цвета Кирилова Тодорова

4. Заявление с вх. № З-133-1/08.03.2016г. от Георги Иванов Болюков

3. Заявление с вх. № З-184-1/02.03.2016г. от Георги Борисов Тодоров

4. Заявление с вх. № З-169-1/09.03.2016г. от Ивайло Първанов Пиперков

 

 

Сапарево

 

1. Заявление с вх. № З-211-1/02.03.2016г. от Стамен Георгиев Грахльов

2. Заявление с вх. № З-116-1/09.03.2016г. от Венцислав Цанев Грахльов

3. Заявление с вх. № З-117-1/09.03.2016г. от Мариян Венциславов Грахльов

4. Заявление с вх. № З-102-1/07.03.2016г. от Петър Костадинов Бонжилов

5. Заявление с вх. № З-190-1/09.03.2016г. от Йордан Димитров Пешков

6. Заявление с вх. № З-362-1/09.03.2016г. от Асен Николов Попов

7. Заявление с вх. № З-357-1/09.03.2016г. от Пламен Кирилов Ковачев

 

Комисията пристъпи към раглеждане на постъпилите заявления и приложените към тях документи на всеки заявител по реда на постъпването им в Общинска администрация община Сапарева баня.

 

   Град Сапарева баня

 

1.Спас Антониев Джокин в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536550074 /стар 2650-0117/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  10 /десет/ броя овце, 1 говедо над 2 год. възраст, 5 коня над и 5 коня под 2 год. възраст - Каракачански, които се приравняват на 8 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 5 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 75 дка  в имоти от първа до седма категория и до 150 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на  155 дка или 310 дка  Същият  притежава 62, 373 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.45 000 кв.м от имот с идентификатор 65365.43.119, с площ 81 497кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Под ридо".

 

2.Георги Иванов Гелев в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №.6536500284 /стар 2650-0273/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня,  притежава  20 /двадесет/ броя овце, 10 /десет/ броя коне над 2 год. възраст и 19 коня под 2 год. възраст, които се приравняват на 13 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 130 дка от I до VII  или 260дка от VIII  до  X категория.  и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 19 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 285 дка  в имоти от първа до седма категория и до 570 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на  415 дка или 830 дка. Същият  притежава 75, 440 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. Имот с номер 035020 , м. „Завоя", с площ 6 935  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

2.  7 500 кв.м от имот с номер 038077 , м. „Белата ракита", с площ 12 959  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

3. 38 000  кв.м от имот с номер 038079 , м. „Белата ракита", с площ 48 467  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

4. 6 000 кв.м от имот с номер 000323 м. „Фусара", с площ 17 598 кв.м. н.т.п.: пасище, мера, категория VІІІ

5. 1 500 кв.м  от имот с номер  000526 , м. „Семчин", с площ  4 699  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

6. 2 500 кв.м от имот с номер 000348, м. „Боневица", с площ 15 100 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

7. 2 200 кв.м от имот с номер 000374 , м. „Душкевица", с площ 9 484  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  V

8. 1 000 кв.м от имот с номер  000421 , м. „Ръжана", с площ 1 397кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  Х

9. 1 000 кв.м от имот с номер  033050, м. „Крами дол", с площ  2 905  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

10. 7 000 кв.м от имот с номер 021174 , м. „Пазарски път", с площ 9 006  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

11. Имот с номер 021176 , м. „Пазарски път", с площ  1 636  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12. Имот с номер 021177 , м. „Пазарски път", с площ 914  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

13. 3 000 кв.м от  имот с номер 035015 , м. „Завоя", с площ 7 054  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 14. 30 000 кв.м от имот с номер  000450 , м. „Лъкатица", с площ 73 269  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

15. 2 000 кв.м от имот с номер 045128 , м. „Крами дол", с площ 6 230  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

 

 ОБЩО : 111 205 кв.м

 

3. Красимир Методиев Мертакчийски  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536590130 /стар 2650-0100/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  113 /сто и тринадесет/ броя овце, 1 кон над 6 мес. възраст, които се приравняват на 18 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 180 дка от I до VII  или 360 дка от VIII  до  X категория.  Същият  притежава 147, 383 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.Имот с идентификатор 65365.9.29, с площ 2 981кв.м., н.т.п.: пасище.

2.Имот с идентификатор 65365.23.217, с площ 1 808 кв.м., н.т.п.:

пасище.

3.Имот с идентификатор 65365.23.542, с площ 0 951 кв.м., н.т.п.:

Пасище

4.Имот с идентификатор 65365.23.285, с площ 2 870 кв.м., н.т.п.:

пасище.

          5.Имот с идентификатор 65365.23.293, с площ 2 934 кв.м., н.т.п.:ливада.

          6.Имот с идентификатор 65365.23.288, с площ 1 017 кв.м., н.т.п.:

пасище.

7.Имот с идентификатор 65365.43.150, с площ 3 498кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „Ридо".

           8 .Имот с идентификатор  65365.37.55, с площ   9 088  кв.м., н.т.п.:

пасище.

   ОБЩО:      -  25 147  кв. м

 

4.Костадин Иванов Гавазки в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536570010 /стар 2650-0249/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава 40 говеда над 2 год. Възраст, 17 говеда над 6 мес. Възраст и 1 кон над 6 мес.възраст, които се приравняват на  45 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 450 дка от I до VII  или 900дка от VIII  до  X категория  и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 4 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 60 дка  в имоти от първа до седма категория и до 120 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 510  дка или 1020 дка. Същият  притежава 344, 882 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

    

  1. 71 000 кв.м от имот с идентификатор 65365.215.8, с площ 102 359 кв.м., н.т.п.:

Ливада, местност „Вировете".

     2.49 000 кв.м от имот 65365.215.4, м. "Вировете", с площ 125 472 кв.м., н.т.п.: ливада.

               ОБЩО :  120 000 кв.м

 

       5.Калоян Любомиров Леоампа в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536580519 /стар2650-0461/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  55 /петдесет и пет/ броя овце, 33 /тридесет и три/ броя говеда над 2 год. възраст, които се приравняват на 8 бр. животински единици /ЖЕ/ / и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 25 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 375 дка  в имоти от първа до седма категория и до 750 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 455  дка или 910 дка. Същият  притежава 112, 795 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

      1.170 000 кв.м от Имот с номер  042026 с площ 484 461   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ с. Сапарево в местност „Гръков рид"

 

6.Йордан Николов Михалков в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536510520 /стар2650-0582/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  11 /единадесет/ броя говеда над 2 год. възраст и 4 коня над 6.мес. възраст, които се приравняват на 4 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 40 дка от I до VII  или 80 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 11 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 165 дка  в имоти от първа до седма категория и до 330 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 205  дка или 410 дка.  Същият  не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

      1.90 000 кв. м от Имот с номер  041066 с площ 213 485   кв.м. н.т.п.: изоставена ливада категория VІІІ с. Сапарево в местност „Прогоно"

    2. 17 000 кв.мот имот с номер  000419 , м. „Лъкатица", с площ 17 711  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 

ОБЩО: 107 000 кв.м

 

           7.Веска Николова Михалкова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536530505 /стар 2650-0482/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  30 /тридесет/ броя  говеда над 2 год. Възраст, 2/два/броя говеда над 6 мес.възраст, които се приравняват на 31 броя животински единици за говеда предназначени за производство на месо  се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 465 дка  в имоти от първа до седма категория и до 930 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

      1.110 000 кв.м от Имот с номер 000700, м. „Лъкатица", с площ 612 815кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

    2. 120 000 кв.м от имот с номер  000428 , м. „Лъкатица", с площ 884 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 

9. Николай Йорданов Михалков  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536500094 /стар 2650-0282/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  75 бр./седемдесет и пет/ броя говеда и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ се приравняват на 70 броя животински единици и има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 700 дка от I до VII  или 1400 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 4 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 60 дка  в имоти от първа до седма категория и до 120 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 760  дка или1 420 дка.Същият  притежава 270  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

  1.240 000 кв.м от Имот с номер 000700, м. „Лъкатица", с площ 612 815кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

 

ОБЩО: 240 000 кв.м

 

  10. Никола Георгиев Йорданов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536550002 /стар 2650-0305/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава 12  /дванадесет/ броя овце, 2 говеда над 2 год-възраст и над 6 мес. възраст, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40дка от VIII  до  X категория категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 2 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 30 дка  в имоти от първа до седма категория и до 60 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 50  дка или 100 дка. Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.4,5 дка от имот с номер 038013 , м. „Белата ракита", с площ 16 920  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

2.12 дка от имот с номер  000425 , м. „Марко", с площ 65 144  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

3.2,570 дка от имот с номер  000474 , м. „Ръжана", с площ 2 570  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

   

ОБЩО: 19 070 кв.м

 

11. Михал Василев Мацанов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536580012 /стар 2650-0359/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  48 /четирдесет и осем/ броя овце, 1 брой кози, които се приравняват на 8 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160дка от VIII  до  X категория.  Същият  притежава 69, 550  наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

   1. 5 000 кв.мот имот с идентификатор 65365.2.8, с площ 17 589кв.м., н.т.п.: пасище.

 

  12. Владимир Костадинов  Иванов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536570156 /стар 2650-0354/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава   / тринадесет/ броя овце, 4/четири/ коня над 6 мес. Възраст, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 4 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 60 дка  в имоти от първа до седма категория и до 120 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 80  дка или 160 дка. Същият  притежава 50  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.15 000 кв.м от имот с номер  042014 , м. „Св.Илия", с площ 74 226  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 

 13. Мария Георгиева Дукова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536510102/ стар 2650-0370/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава10/десет/ броя кози, 5 /пет/ броя говеда над и 5 броя говеда под 2 год. възраст, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40дка от VIII  до  X категория. и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите,  8 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 120 дка  в имоти от първа до седма категория и до 240 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 140  дка или 280 дка. Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 74 000 кв.м от имот с номер 000447 , м. „Лъкатица", с площ 120 688  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

 

 14. Крум Василев Белчински в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536540068 /стар2650-0285/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  124 /сто двадесет и четири/ броя овце, 12 /дванадесет/ коня над 6 мес. Възраст, които се приравняват на 31 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 310 дка от I до VII  или 620 дка от VIII  до  X категория. Същият  притежава 30 698 наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

  1.35 000 кв.м от имот с номер 000469, м. „Ръжана", с площ 40 245кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

2.Имот с номер 000683, м. „Лъкатица", с площ 4 506кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

3. Имот с номер 000682, м. „Лъкатица", с площ 2 000кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

4. Имот с номер 000685, м. „Лъкатица", с площ 7 179кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

5.15 000 кв.м от  имот с номер 000701, м. „Лъкатица", с площ 24 613кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

6.Имот с номер 021014 , м. „Пазарлски път", с площ 1 206  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

7.Имот с номер 021172 , м. „Рударски път", с площ 1 222  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

8.Имот с номер 027006 , м. „Сапаревски път", с площ 2 669  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

9. Имот с номер 027007 , м. „Пазарски път", с площ 15 301  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

10. Имот с номер 027008 , м. „Пазарски път", с площ 1 014  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

11. Имот с номер 027013 , м. „Пазарски път", с площ 1 267  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12. Имот с номер 027017 , м. „Пазарски път", с площ 3 444  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

13. Имот с номер 027019 , м. „Пазарски път", с площ 930  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

14. Имот с номер 027023 , м. „Пазарски път", с площ  1 439  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

15.Имот с номер 027044 , м. „Пазарски път", с площ 1 737  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

16. Имот с номер 027053 , м. „Пазарски път", с площ 1 670  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

17.Имот с номер 029005 , м. „Душкевица", с площ 1 012  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

18. Имот с номер 029008 , м. „Душкевица", с площ 1 116  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

19.Имот с номер 034002 , м. „Стубело", с площ 30 550  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

20. Имот с номер 034010 , м. „Стубело", с площ 1 421  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

21. Имот с номер 035001 , м. „Стубело", с площ 1 666  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

22. Имот с номер 035002 , м. „Стубело", с площ 1 357  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

23. Имот с номер 035003 , м. „Стубело", с площ 1 360  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

24. Имот с номер 035013 , м. „Стубело", с площ 1 421  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

25. Имот с номер 035017 , м. „Завоя", с площ 2 143  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

26. Имот с номер 037002 , м. „Джубрена", с площ 1 905  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

27. Имот с номер 038001 , м. „Белата ракита",  с площ 1 469  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

28. Имот с номер 038012 , м. „Белата ракита", с площ 1 633  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 

ОБЩО :   142 000 кв.м

 

15.Елен Венциславов Георгиев в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536510024 /стар 2650-0398/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава  19 /деветнадасет/ броя говеда над 2 г. възраст, 4 /четири/ броя говеда до 2 г. възраст, 12 /дванадесет/ коня над 6 мес. Възраст и три коня над 6 мес. възраст, които се приравняват на 3 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 30 дка от I до VII  или 60 дка от VIII  до  X категория  и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 33 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 495 дка  в имоти от първа до седма категория и до 990 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 525 дка или 1050 дка. Същият  притежава123, 994 наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

            2. 200 000 кв.м от Имот с номер  000428 , м. „Лъкатица", с площ 884 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 

 

        16. Георги Кирилов Вучков  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536580065 /стар 2650-0302/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава 31 /тридесет и един/ броя овце, които се приравняват на 5 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 50 дка от I до VII  или 100 дка от VIII  до  X категория.  Същият  притежава 35,00 дка  земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 7 500 кв. м от имот с идентификатор 65365.58.3, с площ 11 986кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Под ридо".

 

   17. Михал Димитров Главянов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536580143 /стар 2650-0735/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава 139 /сто тридесет и девет/ броя овце, които се приравняват на 21бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 210 дка от I до VII  или 420дка от VIII  до  X категория.  Същият  притежава 190,357 дка  земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.Имот с идентификатор 65365.45.7, с площ 1 692кв.м., н.т.п.: пасище.

2.Имот с идентификатор 65365.16.150, с площ 1 813кв.м., н.т.п.: пасище.

3.Имот с идентификатор 65365.14.85, с площ 6 383кв.м., н.т.п.: пасище.

4.Имот с идентификатор 65365.14.78, с площ 4 691кв.м., н.т.п.: пасище.

        

18.Елка Костадинова Чучуганова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №.6536520142 /стар 2650-0712/ - Елка Костадинова Чучуганова, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава 56 /петдесет и шест/ броя овце, които се приравняват на 8 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 50 000 кв.м от имот с номер  000384 , м. „Дърляница", с площ 163 408  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 

Ресилово

 

1.  Георги Йорданов Ефтимов в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6252060038 /стар 2621-0244/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, притежава,  311 /триста и единадесет/ броя овце, 15 /петнадесет/ коня над 6 мес. възраст, които се приравняват на 58 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 580 дка от I до VII  или 1 160 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 10 000 кв.м. от Имот с номер 007313 , м. „Стубело", с площ 17 022  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

2. 4 000 кв.м. от Имот с номер 007316 , м. „Стубело", с площ 9 075  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

3. 3 000 кв.м. от  Имот с номер 009271 , м. „Средните", с площ 3 416  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

4. 6 500 кв.м. от Имот с номер 013012 , м. „Карачовица", с площ 6 715  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

5. Имот с номер 013028 , м. „Карачовица", с площ 2 290  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

6. Имот с номер 014043 , м. „Карачовица", с площ 1 313  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

7. 10 000 кв.м. от Имот с номер 034020 , м. „Воловски път",  с площ 13 514  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

8. Имот с номер  003097 , м. „Средна мера", с площ   7 889   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

         9. 4 000 кв.м. от Имот с номер 000015 , м. „Средна мера", с площ 10 992  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

       10. 4 000 кв.м. от Имот с номер 000051 , м. „Долиня", с площ 10 843  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

       11. 20 000 кв.м. от Имот с номер 007323 , м. „Стубело", с площ 34 147  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

       12. 3 400 кв.м. от  Имот с номер 009248 , м. „Средните", с площ 34 629  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

       13. 15 000 кв.м. от Имот с номер 016162 , м. „На ридо", с площ 174 927  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

 

2.  Виктор Стойчев Павлов в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6252000168 /стар 2621-0083/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, притежава  180 /сто и осемдесет/ броя овце, които се приравняват общо 28 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 280 дка от I до VII  или 560 дка от VIII  до  X категория. Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага п+равоимащото лице да получи:

 

1.95 000 кв.м. от имот с номер 016162 , м. „На ридо", с площ 174 927  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

 

3. Георги Йорданов Джермански  в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6252080065 /стар 2621-0163/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, притежава 14 /четиринадесет/ броя овце, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. Имот с номер 022079 , м. „Аджибримица", с площ 4 039  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

2. Имот с номер 022131 , м. „Аджибримица", с площ 14 430  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

3. Имот с номер 036021 , м. „Стеживо",  с площ 3 130  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 

           4.Петър Василев Гладников в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, (7/стар2621-0022/ Гладников ПВ, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, притежава  269 /двеста шейсет и девет/ броя овце, 19 /деветнадесет/ коня над 6 мес. възраст, 32 /тридесет и два/ броя говеда, 10 /десет/ броя кози, които се приравняват на 42 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 420 дка от I до VII  или  840 дка от VIII  до  X категория  и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 47 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 705 дка  в имоти от първа до седма категория и до 1410 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 1 125  дка или 2 250дка. Същият притежава 357,574 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.13 200 кв.м. от Имот с номер  003001 , м. „Средна мера", с площ   17613   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

2.10 000 кв.м. от  Имот с номер  003098 , м. „Средна мера", с площ   12580   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

3. 80 000 кв.м. от Имот с номер 000128 , м. „Долна мера", с площ 83 748  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

4.2 300 кв. м. от  Имот с номер 000123 , м. „Маноилица", с площ 11 173  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

 

Село Овчарци

 

        1.Цвета Кирилова Тодорова  в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5325450017 /стар 2647-0272/-Тодорова, ЦК, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, притежава 18 /осемнадесет/ броя овце, 7 /седем/ коня над 6 мес. Възраст - Каракачански, 7 /седем/ броя говеда над и под 2 год.възраст за месо, които се приравняват на 4 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 40 дка от I до VII  или 80 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите, 12 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 180 дка  в имоти от първа до седма категория и до 360 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на  220 дка или 440 дка. Същият  притежава 104,733 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

1.40 000 кв.м от Имот с номер 000054 , м. „Рафуденица",  с площ  73 044  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

 

         2.Георги Иванов Болюков в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №5325400191 /стар 2647-0121/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, притежава 15 /петнадесет/ броя овце, които се приравняват на 2 броя животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40 дка от VIII  до  X категория. Същият не притежава и няма  наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.  При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

1.Имот с номер  018146 , м. „Мерата", с площ  21 520   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

 

      3.Георги Борисов Тодоров в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №5325420195/стар2647-0122/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, притежава 11 /единадесет/ броя овце, 9 /девет/ коня над 6 мес. Възраст - Каракачански, 4 /четири/ броя говеда над 2 год.възраст за месо, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията.Същият не притежава и няма  наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

1. 6 000 кв.м от Имот с номер 014052 , м. „Блатото",  с площ  9 768  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

2. Имот с номер 014208 , м. „Горни ливади",  с площ  5 591  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

3. 4 000 кв.м от Имот с номер 016017 , м. „Мерата",  с площ  4 555  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

4.11 000 кв.м от  Имот с номер 016130 , м. „Мерата",  с площ  33 778  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

5. Имот с номер 018087 , м. „Керпиница",  с площ  3 548  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

6. Имот с номер 018095 , м. „Керпиница",  с площ  4 842  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

7. 10 000 кв.м от Имот с номер 018272 , м. „Горица",  с площ  15 660  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

8. 25 000 кв. м от Имот с номер 000010 , м. „Джерман",  с площ  27 049  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

 

  4. Ивайло Първанов Пиперков   в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №5325450129 /стар 2647-0023/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, притежава 1 /един/ брой овце, 9 /девет/ броя коня над 6 мес. Възраст, от тях 5 броя  - Каракачански, 5 /пет/ броя говеда над и под 2 год.възраст за месо, които се приравняват на 4 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 40 дка от I до VII  или 80 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията,   10  броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 150 дка  в имоти от първа до седма категория и до 300 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на  190 дка или 380 дка. Същият  притежава 100,00 дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

      1.Имот с номер 026022 , м. „Св.Богородица",  с площ  16 529  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

 

Сапарево

 

         1. Стамен Георгиев Грахльов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6537910134 /стар 2645-0107/ регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 1 /един/ брой говедо, които се приравняват на 1 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 10 дка от I до VII  или 20 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.10 000 кв.м от имот с номер 000684, м. „Лъкатица", с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

 

         2. Венцислав Цанев Грахльов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537920229 /стар2645-0202/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 21 /двадесет и един/ броя коне, които се приравняват на 21 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 315 дка  в имоти от първа до седма категория и до 630 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. Същият  притежава 412,647  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.60 000 кв.м от имот с номер 000684, м. „Лъкатица", с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

 

         3. Мариян Венциславов Грахльов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537980399 /стар2645-0303/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 58 /петдесет и осем/ броя говеда над и под 2 год. възраст за месо, които се приравняват на 47 бр. животински  единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 705 дка  в имоти от първа до седма категория и до 1 410 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. Същият  притежава 559,491  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 275 000 кв.м от имот с номер 000684, м. „Лъкатица", с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

 

4. Петър Костадинов Бонжилов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537920398 /стар 2645-0250/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 129 /сто двадесет и девет/ броя овце, които се приравняват на 18 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 180 дка от I до VII  или 360 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията,  1 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗ за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица от I до VII  или 30 дка от VIII  до  X категория или общо 195 дка или 390 дка .Същият  притежава 243,440  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

1. 38 000 кв.м от имот с номер 000684, м. „Лъкатица", с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

 

 

        5. Йордан Димитров Пешков в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6537920404 /стар 2645-0242/ регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 9 /девет/ броя овце, 2/два/ броя кози, които се приравняват на 2 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.  20 000 кв.м от имот с номер 000684, м. „Лъкатица", с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

 

 

       6. Асен Николов Попов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537990031 /стар 2645-0004/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 15/петнадесет/ броя овце, 8 /осем/ броя говеда  над 2 год. възраст за месо, 7 /седем/ броя говеда под 2 год. възраст, които се приравняват на  4 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 40 дка от I до VII  или 80 дка от VIII  до  X категория и за говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията, 10 броя животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 150 дка  в имоти от първа до седма категория и до 300 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория или има право на 190  дка или 380 дка  Същият притежава или има наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади с площ  201,259дка. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1.  40 000 кв.м от имот с номер 000684, м. „Лъкатица", с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

 

 7. Пламен Кирилов Ковачев в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537960319 /стар2645-0559/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава 18 /осемнадесет/ броя говеда над 2 год. възраст за месо и 9/девет/ броя говеда под 2 год. възраст за месо, които се приравняват на 23 бр. животински единици за отглеждане на животни от автохтонни/местни/ породи,  му се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица - в размер на 345 дка  в имоти от първа до седма категория и до 690 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. Същият  притежава 380,00  дка наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 77 000 кв.м от имот с номер 000684, м. „Лъкатица", с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

 

           Настоящият протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ да се обяви в кметствата на съответните землища и се публикува на интернет страницата на община Сапарева баня. Същият може да се обжалва от заинтересованите по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районния съд гр. Сапарева баня.

   Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

 

Председател:   С. Коларски  -         /.................../

 

Секретар:     И. Базиргянова   -  /.................../  

 

 

Членове:

1.      Димитринка Ангелкова   -     /.................../  

 

2.      Силвия Гладникова    -          /.................../   

 

3.      Йордан Йорданов       -         /.................../    

 

4.        Йордан  Куйов          -         /.................../    

 

5.      Ж. Джоргова              -        /.................../