Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОT ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г. на заседание на ОбС

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

 

На основание чл. 346, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

 

Общински съвет –  Сапарева баня  взе

 

 

 

РЕШЕНИЕ №162

 

1.      Общински съвет  Сапарева баня приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община  Сапарева баня/Приложение №1/.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

 

На основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

Общински съвет –  Сапарева баня да  взе

 

 

 

РЕШЕНИЕ№ 163

 

 Общински съвет  Сапарева баня приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община  Сапарева баня / Приложение №1/

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

 

РЕШЕНИЕ №164

 

 

 

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 20 и  чл. 21, ал. 1, т. 23 и  ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53, ал. 2 и ал. 5 от ЗПУО  и чл.7, ал.2 от ПМС №84/06.04.2009 г.за приемане на Списък на средищните училища в РБ, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на обучението на пътуващите ученици от средищните училища, Общински съвет – Сапарева баня предлага на Министъра на образованието и науката, СУ "Христо Ботев" - гр. Сапарева баня да бъде включено в Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2016/2017 г.

         2. Общински съвет - гр. Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да изготви мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за включване на СУ "Христо Ботев" - гр. Сапарева баня в Списъка на Средищните училища в РБ за учебната 2016/2017 г.

 

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                 / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона

За местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134 ал.2,

т.2  от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/  

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №165

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изменен Подробен устройствен план – план за  регулация одобрен със Заповед №1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с обхват улица  с осови точки  215а –475   по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1004 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и УПИ, представляващи парцели LХVІІІ-463 и LVІІІ-466 кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.99 и 65365.602.100 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно изготвено  предложение за промяна  на плана за улична   регулация.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  Проекта  за изменение на ПУП - ПР.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №166

 

На основание чл.20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет Сапарева баня дава своето съгласие за сформиране на маломерна  яслена група в с. Ресилово към ДГ ”Св.Анна”, гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 


 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ №167

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.27, ал.3  и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с разпоредбите на § 56 от ПЗР към ЗИД на  Закона за защита при бедствия и чл. 65а, ал. 2  Общински  съвет Сапарева баня  определя за свои представители в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия следните общински съветници:

1. Орлин Пехливански

2. Георги Попмихайлов

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 и чл.14 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №168

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2016 г. приета с Решение № 3 от Протокол № 5 / 28.01.2016 година, както следва:  

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавят  № 189 и   190

-     №189 – поземлен  имот – частна общинска собственост № 011114, местност „Манафица” в землище на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 801 / 18.06.2013 г./, с площ от 22,032 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета;

-     №190 – поземлен  имот – частна общинска собственост № 011118, местност „Манафица” в землище на с.Ресилово, гр.Сапарева баня /АЧОС № 800 / 04.06.2013 г./, с площ от 21,362 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години, следният недвижим имот – частна общинска собственост:

- поземлен  имот – частна общинска собственост № 011114, местност „Манафица” в землище на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 801 / 18.06.2013 г./, с площ от 22,032 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка за наемна цена за целия имот в размер на 573.00 лв./годишно, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя  начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на   3 084.48 лв. за 5 годишния срок на договора.

ІІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години, следният недвижим имот – частна общинска собственост:

- поземлен  имот – частна общинска собственост № 011118, местност „Манафица” в землище на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 800 / 04.06.2013 г./, с площ от 21,362 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка за наемна цена за целия имот в размер на 590.00 лв./годишно, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя  начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  2950.00 лв. за 5 годишния срок на договора.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договорите за наем на имотите подробно описани по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №169

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня определя маломерни имоти с площ до 10 дка от общински поземлен фонд да бъдат да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок до 1 стопанска година, считано от 01.10.2016 година .

2. Общински съвет гр.Сапарева баня определя наемна цена на имотите в размер на  20.00лв./дка за землището на цялата територия на Община Сапарева баня.

3. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня ,  при наличие на   повече от едно заявление за конкретен маломерен имот да се внесе докладна записка за отдаване под наем по общия ред  .

4. Общински съвет гр.Сапарева баня  възлага на кмета да сключи договорите за наем на имотите по т.1 от решението.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

           РЕШЕНИЕ №170

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Филип Спасов Градевски  следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 2.821 дка., с № 040037, съгласно скица-проект  № Ф00243 / 18.05.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр.Дупница, офис Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност „Долна мера”  –   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

1.      На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ , чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ №171

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде измененПодробен устройствен план – план за регулация одобрен със Заповед №1031/ 16.07.1982г. на Председателя на ИК на ОбНС гр. Сапарева баня и Заповед №24/24.01.2005г., с обхват улица осови точки 339 – 340 – 485 – 486 по плана на гр. Сапарева баня , УПИ,представляващ парцел IX – за обществено обслужване, кв. 125 по плана на гр. Сапарева баня и УПИ , парцел XI , кв.125 по плана на гр. Сапарева баня, съгласно изготвено предложение за промяна на Проект за изменение на ПУП – ПР.

2. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на Проекта за изменение на ПУП – ПР.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 и чл.14 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

  

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

 

 

РЕШЕНИЕ №172

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2016 г. приета с Решение № 3 от Протокол № 5 / 28.01.2016 година, както следва:  

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавят  № 188

-     №188 – поземлен  имот – частна общинска собственост с идентификатор № 65365.6.116, местност „Лозята” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС № 1676 / 20.09.2016 г./, с площ от 111,488 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, стар идентификатор: Няма, номер по предходен план: 006116;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 10 стопански години, следният недвижим имот – частна общинска собственост:

- поземлен имот с идентификатор № 65365.6.116, местност „Лозята” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС № 1676 / 20.09.2016 г./, с площ от 111,488 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, стар идентификатор: Няма, номер по предходен план: 006116, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка за наемна цена за целия имот в размер на 2080.00 лв./годишно, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя  начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на   31216. 64лв. за 10 годишния срок на договора.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан  по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №173

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.36.78, местност “Кузни бунар”, по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 

            2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.36.78, местност “Кузни бунар”,  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,0 м. /1 – 3/

            Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            Интензивност  на  застрояване – Кинт. – 1,2

            Минимална  озеленена  площ – 40%

 

С цел изграждане на   една  сграда за обществено обслужване с преназначение  “Къща за настаняване на туристи”.

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

            7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На  основание   чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №174

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.24.214, местност “Грамчова чешма”,  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 

            2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.24.214, местност “Грамчова чешма”,  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,0 м. /1 – 3/

            Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            Интензивност  на  застрояване – Кинт. – 1,2

            Минимална  озеленена  площ – 40%

 

С цел изграждане на   една  сграда за обществено обслужване с преназначение  “Къща за настаняване на туристи с открит басейн”.

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

          6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

            7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

                                                        Общински  съвет Сапарева баня взе

 

 

 

                                                                       РЕШЕНИЕ №175

 

 

1.Дава съгласие за закриване, считано от 01.10.2016г., на Ученическа спортна школа /УСШ/-гр.Сапарева баня, продължила дейността си след 01.08.2016г.  съгласно § 18, ал. 1 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищното образование, като Център за подкрепа за личностно развитие.

2.Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да извърши всички последващи съгласно закона действия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.100, ал.9 от ППЗСПЗЗ, чл.37и, ал.3 и ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОбС.

 

 

 

                                   Р Е Ш Е Н И Е №176

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България, определена по пазарен механизъм, но не по-ниска от средното годишно рентно плащане за съответното землище или за общ.Сапарева баня и определя   наемна цена за определените с решение №2 от Протокол № 6 / 19.02.2016 г. ОбС гр.Сапарева баня за индивидуално ползване пасища, мери и ливади в размер, както следва:

 

ЗЕМЛИЩЕ

ПАСИЩА и МЕРИ

лв./дка

ЛИВАДИ

лв./дка

гр.Сапарева баня

8.00 лв./ дка

16.00 лв./ дка

с.Сапарево

8.00 лв./ дка

16.00 лв./ дка

с.Овчарци

8.00 лв./ дка

16.00 лв./ дка

с.Ресилово

8.00 лв./ дка

16.00 лв./ дка

 

2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си определените с решение №2 от Протокол № 6 / 19.02.2016 г. ОбС гр.Сапарева баня за индивидуално ползване пасища, мери и ливади да бъдат отдавани под наем за срок от 5 стопански години, при наемна цена в размер на приетата  наемна цена  в т.1 на настоящото решение, считано от 01.10.2016 година.

3. Определената в т.2 на настоящото решение наемна цена се заплаща както следва:

- авансово преди сключване на договора дължимата сума за периода от датата на сключване на договора до 30.09.2017 год. /първата стопанска година/;

- в едномесечен срок преди началото на съответната стопанска година;

4. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на кмета да сключи договорите за наем на имотите по т.2 от настоящото решение по реда и условията на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.9 от ППЗСПЗЗ.

5. Общински съвет гр.Сапарева баня допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед  защита на общ. интереси на жителите на общ.Сапарева баня, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на законовите срокове за кандидатстване и подаване на документи, предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

                      На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, чл.27 ал.4 и ал.5 и чл.21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17 т. 1 от Наредба № 12 от 25 Юли 2016 г. за прилагането на  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малко по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ  ВЗЕ

 

РЕШЕНИЕ №177

 

  1. Дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение  с наименование „Реконструкция на улици „ Славяни“, „Липа“ и „ Гюрица“ в град Сапарева баня, община Сапарева баня“, по реда на Наредба № 12 от 25 Юли 2016 г. за прилагането на  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малко по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.
  2. Дейностите по проект „Реконструкция на улици „ Славяни“, „Липа“ и „ Гюрица“ в град Сапарева баня, община Сапарева баня", съответстват на Приоритет 2 – Балансирано и устойчиво развитие на териториалната достъпност и инфраструктура, Специфична цел 2 – Подобряване и развитие на техническата инфраструктура, Мярка 1 – Рехабилитация и подмяна на пътна и улична мрежа и инфраструктура от Общинския план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014-2020 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

                      На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17 т. 1 от Наредба № 12 от 25 Юли 2016 г. за прилагането на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малко по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ  ВЗЕ

 

РЕШЕНИЕ №178

 

  1. Дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение  за обект „Ремонт и модернизация на  ДГ "Св.Анна", гр. Сапарева баня“, необходим на Община Сапарева баня за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 или други източници на финансиране“.

 

  1. Дейностите по проект за обект „Ремонт и модернизация на  ДГ "Св.Анна", гр. Сапарева баня“,  съответстват  на Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на услугите и развитието на човешкия капитал”, Специфична цел 1. Подобряване на образователната среда и инфраструктура, Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база от Общинския план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014-2020 г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /