Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.09.2016г. от 10,15 ч. в заседателната зала на ОбС

Председател: 0707/2-23-65

 

   До

           

    ........................................

 

        П О К А Н А

                 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

                На   27.09.2016г., от 10,15 ч.

 

    СВИКВАМ:

 

 

              Редовно заседание на Общински  съвет , при следния

 

                                                                                        Проект!

  Дневен ред

 

 

 

1.    Докладна записка с изх.№ДЗ45/13.09.2016г. от Иван Куйов-Председател на Общински съвет Сапарева баня

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Сапарева баня.

2.    Докладна записка с изх.№ДЗ46/13.09.2016г. от Иван Куйов-Председател на Общински съвет Сапарева баня

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Сапарева баня.

3.    Докладна записка с изх. №Д-80/19.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Включване на СУ „ Христо Ботев” – гр. Сапарева баня в Списъка на средищните училища през новата 2016/2017 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерски съвет.

4.    Докладна записка с изх. №Д-81/20.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация с обхват улица с осови точки 215а – 475 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1004 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня и УПИ, представляващи парцели LXVIII-463 и LVIII-466 кв.74 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.99 и 65365.602.100 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

5.     Докладна записка с изх. №Д-82/20.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Предложение за разрешение от Общински съвет гр. Сапарева баня за съществуване на маломерна яслена група в с. Ресилово ДГ „Св. Анна” гр. Сапарева баня.

6.    Докладна записка с изх. №Д-83/20.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Съгласие за изграждане на база за интензивно стопанисване на дивеч – дива свиня.

7.    Докладна записка с изх. №Д-84/21.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Определяне представители на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.

8.    Докладна записка с изх. №Д-85/21.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

9.    Докладна записка с изх. №Д-86/21.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Отдаване под наем маломерни имоти от общински поземлен фонд.

10. Докладна записка с изх. №Д-87/21.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

11. Докладна записка с изх. №Д-88/21.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация с обхват улица с осови точки 339 – 340 – 485 – 486 по плана на гр. Сапарева баня, УПИ, представляващ парцел IX – за обществено обслужване, кв125 по плана на гр. Сапарева баня и УПИ, парцел XI, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня.

12. Докладна записка с изх. №Д-89/21.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост. 

13. Докладна записка с изх. №Д-90/21.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.36.78, местност „Кузни бунар”, по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК.

14. Докладна записка с изх. №Д-91/21.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.24.214, местност „ Грамчова чешма”, по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК.

15.  Докладна записка с изх. №Д-92/21.09.2016г. от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Прекратяване дейността на УСШ към СУ „Христо Ботев” – гр. Сапарева баня.

16. Други.