НовиниПринтирай

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обект № 034, отдели 34-в, 34-з от общинския горски фонд на територията на Община Сапарева баня

О Б Я В А

 

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 74 от Протокол №9/28.04.2016 г.; Решение №138 от Протокол №12/29.07.2016г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-384/26.08.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 034, отдели 34-в, 34-з от общинския горски фонд на територията на Община Сапарева баня

  ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА – ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

1.      НАЧАЛНА ЦЕНА

      Началната цена за добив на дървесина в Обект №034, отдел 34-в, 34-з с лежаща маса 1282 куб.м е 33 064.00 лв /тридесет и три хиляди шестдесет и четири лева/ без ДДС

2.      ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1.Гаранция за участие за обект 034 отдел 34-в, 34-з - 5% от началната цена 33 064.00 лв. без ДДС или  1653.20 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 08/09/2016 г.

  3.2. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 15.09.2016 год.

3.      ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден до 08/09/2016 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 15/09/2016 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0889512105

4.      ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 08/09/2016 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 15/09/2016 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

5.      КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - 16.00 часа до 08/09/2014 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа до 15.09.2016 г.

6.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА – 10.00 часа на 09/09/2016 год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.

7.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 16.09.2016 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

 

Общинска администрация  - Сапарева баня