НовиниПринтирай

Обявление за разделяне на два самостоятелни урегулирани поземлени имота

Дирекция „АГ и КС" , при Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ/,/Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г, изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г., доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.07.2010 г., бр. 54 от 16.07.2010 г., в сила от 16.07.2010 г., бр. 87 от 5.11.2010 г.. / обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД - 00 - 23 / 14.06.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация /ПР/ с обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, Заповед № 221/28.12.2001 година, Заповед №513/08.12.2005 година на Кмета на Община Сапарева баня и Решение №2 взето по Протокол №25/24.02.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, третиращ разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва: УПИ, представляващ парцел І -За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня и УПИ, представляващ парцел VІІ - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня с Възложител Община Сапарева баня.

 

*Обявлението е достъпно в прикачения файл

Прикачени файлове

Обявление (992.40 KB)