Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №11/ 23.06.2016г. на заседание на ОбС


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №11/ 23.06.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г. и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18ж, ал.4, т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ №125

 

1. ОбС гр. Сапарева баня предоставя на наследниците на Добрена Стоилова Щрапульова следния поземлен имот:

Имот с площ 3,300дка, с №012137, съгласно скица проект №Ф00236/22.04.2016г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с. Ресилово, общ. Сапарева баня, местност „Стеживо", който имот е образуван от имот №012117, м. „Стеживо" - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ (АЧОС №1303/21.04.2015г.).

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл.45д, ал.2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр. Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №11/ 23.06.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г. и чл.19а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.18ж, ал.4, т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №126

 

1. ОбС гр. Сапарева баня предоставя на наследниците на Стаменко Михайлов Младенчев следния поземлен имот:

Имот с площ 0,882дка, с №014303, съгласно скица проект №Ф 31391/03.05.2016г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ. Сапарева баня, местност „ Фудиня", който имот съответства на имот №014303, м. „Фудиня" - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ (АЧОС № 1614/13.05.2016г..).

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл.45д, ал.2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр. Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №11/ 23.06.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание чл.130д ал .2 и 3 във връзка с чл.130а, ал.1 от ЗПФ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №127

 

1. Открива процедура за финансово оздравяване на община Сапарева баня.

 

2. Възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност.

 

3. Определя едномесечен срок за изготвянето на Плана за финансово оздравяване от датата на приемане на решението, като след изготвянето на плана да бъде проведено публично обсъждане в срок не по-кратък от 14 дни.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №11/ 23.06.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а от Закона за устройство на територията, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и постъпило заявление вх. № З - 964 от 15.06.2016 година от «ДАКО 15» ЕООД, представлявано от Управител Димитринка Тодорова Попова

 

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №128

 

Общински съвет Сапарева баня отменя Решение № 15 от Протокол №3 / 15.12.2015 година на Общински съвет Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №11/ 23.06.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната /ЗМСМА/ чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.61, ал.1, т.1, ал.3, т.4 от Закона за горите /ЗГ/ чл.17а, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/ и чл.112 от Закона за водите.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №129

 

 

1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде учредено право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии:

 

водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от сондаж 1ХГ на обект: „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел", предвидени за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.35.99 по кадастралната карта на гр.Сапарева баняодобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил.

 

2.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на изработване на проект на Подробен устрйствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от сондаж 1ХГ на обект: „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел", предвидени за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.37, 65365.35.67, 65365.35.99, 65365.35.181, 65365.35.183, 65365.35.184 по кадастралната карта на гр.Сапарева баняодобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил и поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня попадащ в отдел и подотдел 139 „а" по Лесоустройствен проект, одобрен със Заповед № РД - 05 - 110 от 04.04.2012 година Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил.

 

3.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от сондаж 1ХГ на обект: „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел", предвидени за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.37, 65365.35.67, 65365.35.99, 65365.35.181, 65365.35.183, 65365.35.184 по кадастралната карта на гр.Сапарева баняодобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил и поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня попадащ в отдел и подотдел 139 „а" по Лесоустройствен проект, одобрен със Заповед № РД - 05 - 110 от 04.04.2012 година Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил.

 

4.РАЗРЕШАВА започването на процедура по учредяване право на сервитут върху поземлен имот в горски територии - общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня попадащ в отдел и подотдел 139 „а" по Лесоустройствен проект, одобрен със Заповед № РД - 05 - 110 от 04.04.2012 година Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил.

 

5.Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ да отговаря на изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 година за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

6.Разрешава на „ДАКО 15" ЕООД да изработи за своя сметка проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване изискванията на т.3 и одобреното задание по т.2

7.Възложителя да съгласува проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализирани те контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобрение.

8.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

9.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сапарева баня.

10.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

11.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №11/ 23.06.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.44, ал.5, чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №130

 

1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъдат отпуснати 1000 лв. безвъзмездна парична помощ на Йоана Йорданова Ковачева.

2. Средствата да бъдат осигурени от дейност 122 Общинска администрация §42-14 от § Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

3. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да изпълни Решението на Общински съвет.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №11/ 23.06.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА; чл.9 от ЗМДТ

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №131

 

1.Общински съвет Сапарева баня изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци , такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня, приета с Решение №26по Протокол №15 от 07.12.2012г. на ОбС гр. Сапарева баня, изменена с Решение №18, взето по Протокол №26 от29.11.2013г. и Решение №2, взето по Протокол №28 от 20.12.2013г., изменена с Решение №4 от Протокол №3 от 14.02.2014г., изменена с Решение №1 от Протокол №7 от 16.04.2014г., изменена с Решение №3 от Протокол №17 от 19.12.2014г., изменена с Решение №1 от Протокол №5 от 29.04.2015г.на Общински съвет Сапарева баня.

 

2. В глава III „Местни такси", раздел II - Такси за ползване на пазари, тържща, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение в чл. 45, ал.4 се допълва т.4.3, която гласи:

За обекти с кратковременен характер ( павилиони, кабини, маси, сергии, атракционно-развлекателни съоръжения ), поставени на територията на Община Сапарева баня за срок до 3 дни, таксата се определя за квадратен метър на ден:

От 1 до 5 кв. м - в размер на 20,00лв. на ден

От 5 до 10 кв.м - в размер на 50,00лв. на ден

Над 10 кв.м - в размер на 50,00лв. + 1,00лв. на всеки допълнителен кв.м

Т. 4.4. За обектите по т.4.3, поставени без разрешение за извършване на амбулантна търговия, таксата се заплаща на място в двоен размер на таксата, определена в т.4.3.

 

3.В глава III „Местни такси", раздел II - Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение в чл. 47, ал.5 се променя, като след промяната придобива следния вид:

 

 

„ Такса за ползване на маси за консумация и столове за сядане пред заведения и магазини се заплаща за срок до една година, в зависимост от желанието на ползвателя, но не по-кратък от 6 месеца.

Лицата ,за които се констатира, че ползват маси за консумация и столове за сядане пред заведения и магазини, но не са заплатили такса за ползване, заплащат такса в размер, определен съобразно установената използвана площ за едногодишен срок".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Куйов /

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №11/ 23.06.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.5, чл.124а от ЗУТ, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №132

 

1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде учредено право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - външно електрозахранване - ниско напрежение на обект „Масивна сграда за сезонно ползване", находящ се в поземлен имот с идентификационен №53254.50.46 по плана на новообразуваните имоти местност "Ридо", з-ще с.Овчарци, Община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил, през поземлен имот - общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификационен №53254.50.89 по плана на новообразуваните имоти на местност "Ридо", з-ще с.Овчарци , Община Сапарева баня, същият с трайно предназначение на територията „Земеделска".

 

2.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - външно електрозахранване - ниско напрежение на обект „Масивна сграда за сезонно ползване", находящ се в поземлен имот с идентификационен №53254.50.46 по плана на новообразуваните имоти местност "Ридо", з-ще с.Овчарци, Община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил, в следният териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 65365.32.215, 65365.32.314 и 65365.32.187, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, което е неразделна част от настоящото решение.

 

3.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със следния териториален обхват - поземлени имоти с идентификационен №53254.50.46 и №53254.50.89 по плана на новообразуваните имоти на местност "Ридо", з-ще с.Овчарци , Община Сапарева баня, третиращ изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - външно електрозахранване - ниско напрежение на обект „Масивна сграда за сезонно ползване", находящ се в поземлен имот с идентификационен №53254.50.46 по плана на новообразуваните имоти местност "Ридо", з-ще с.Овчарци, Община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил.

4.Проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване изискванията по т.3 и одобреното задание по т.2.

6.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

7.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това местта в сградата на общината,района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен весник.

8.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70, съгласно чл.55, т.17 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сапарева баня.

9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

10.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №11/ 23.06.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ №133

Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2016 г. от Общинска горска територия предвидени по лесоустройствен проект в отдели както следва с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност:

 

отдел 114 „б" възраст 60 г.със стояща маса бял бор 10 куб.м, смърч 60 куб.м, ела 120 куб.м, бреза 10 куб.м.

отдел 119 „в" възраст 40 г. със стояща маса ела 110 куб.м, смърч 50 куб.м, бял бор 10 куб.м, бреза 30 куб.м, ива 10 куб.м;

отдел 120 „е" възраст 130 г. със стояща маса ела 2580 куб.м, бял бор 10 куб.м, смърч 10 куб.м, бреза 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2016 г. за търговци: които:

1.1. осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на:

а) община, в която попадат територии на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, в което се извършва ползването на дървесина, или

б) съответната община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №11/ 23.06.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1 от ЗМСМА, чл.37, ал.6, т.2 и ал.7 от ЗОС, чл.65, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №134

 

I.ОбС гр. Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2016г., приета с Решение №3 от Протокол №5 / 28.01.2016г., както следва:

В раздел II ПРАВО НА СТРОЕЖ в колона „№ по ред" се добавя №2

№2 - безвъзмездно право на строеж в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LXX-462 - „За черква „Св. Никола", кв.74 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.98 по Кадастралната Карта на гр. Сапарева баня / АЧОС №771/10.01.2013г./.

II.ОбС гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено безвъзмездно право на строеж на Българска патриаршия чрез Черковното настоятелство при черква „Свети Четиридесет мъченици", със седалище гр. Сапарева баня, Кюстендилска област, представлявано от Председателя на Църковното настоятелство по право енорийски свещеник Вергил Ненков Андреев в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LXX-462 - „За черква „Свети Никола", кв.74 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.98 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня за срок от 10 г., с цел изграждане на „Реконструкция и основен ремонт на средновековна църква „Св. Никола" гр.Сапарева баня и подобряване на прилежащото пространство".

III.ОбС гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за безвъзмездно право на строеж в имота, подробно описан в т.I от настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Куйов /