Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение на Протокол №10/31.05.2016г. на заседание на ОбС

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №10/   31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.99 от ЗДвП; чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №108

 

 

1.    Приема Наредба за организацията на движението на територията на Община Сапарева баня.

2.    Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме последващите, съгласно закона , действия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание: чл.44, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.7, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №109

 

            Общински съвет Сапарева баня изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на  Община Сапарева баня, приета от Общински съвет Сапарева баня с Решение №26 по Протокол №15от 07.12.2012г.  в глава четвърта, раздел I - Цени неуредени със Закон услуги, оказвани или предоставяни от Общината на физически и юридически лица в

1.    чл.79, т.6 „Провеждане на ритуал за сключване на граждански брак - 20 лв." се изменя както следва: „Провеждане на ритуал за сключване на граждански брак - 50 лв."

2.    Създава се към чл.79,т.6 нова подточка 6.1 със следното съдържание: „Провеждане на ритуал за сключване на граждански брак извън ритуалната зала на Община Сапарева баня / изнесен ритуал / - 100 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.27, ал.6 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №110

 

 

 

            На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет Сапарева баня приема Отчет за дейността на Общински съвет Сапарева баня и неговите комисии за периода от м. ноември 2015г. до м. април 2016г. включително.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.23

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ №111

 

1.    Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната  еднократна безвъзмездна парична  помощ в размер на 500,00 лв. на Бойко Георгиев Джаджаров по заявление с вх. №3-769/05.05.2016г.

2.    Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта по т.1 от бюджета на Община Сапарева баня §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и сл. От Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Общината

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №112

 

 

1.    Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015г. както следва:

1.1  По прихода - 5293080 лв. съгласно приложение №1

1.2  По разхода - 5293080 лв. в т. ч. инвестиционна програма в размер на  1437419 лв. съгласно приложение №2.

2.    Приема отчета по Извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2015г. както следва:

2.1  По прихода на НФ - 314662 лв. съгласно Приложение 3

2.2  По разхода            -   314662 лв.

2.3  По прихода РА      -   6978501 лв. съгласно Приложение 4

2.4  По разхода            -   6978501 лв.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1 т.6 и във връзка с чл.9, ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №113

 

 

1.    Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015г. съгласно Приложение №1.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

            На основание: чл.21 ал.1 т.8,чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и молба вх.№М-50/18.02.2016 г. от ЕТ „Румяна Ангелкова - ГАЛЕН" гр.Сапарева баня, с управител - Румяна Димитрова Ангелкова.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №114

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2016 г. приета с Решение № 3 от Протокол № 5 /28.01.2016 год..както следва:  

1. В раздел ІІ  ПРАВО НА СТРОЕЖ  в колона „№ по ред" се  добавя №1

- № 1 -  пристрояване с разгъната застроена площ 55,00 кв.м. на ЕТ „Румяна Ангелкова-ГАЛЕН", ЕИК: 819362576, със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, ул.„Отец Паисий" №53, представлявано от Управител - Румяна Димитрова Ангелкова, собственик на законно изграден самостоятелен обект №65365.602.1200.2.8 с площ 70.47 кв.м., построен чрез „Преустройство на част от сутеренен етаж от съществуваща сграда включваща: „Сутеренен етаж", „Кафе-аперитив", „Аптека за готови лекарствени форми", „Фризьорски салон", „Самостоятелни стаи за настаняване" и „Офиси" в „Пицария", находяща се в сграда с идентификатор № 65365.602.1200.2, със застроена площ 167.00 кв.м., Брой етажи 3, Предназначение: Сграда за търговия, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №1471/20.10.2015г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXX, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1200 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване с разгъната застроена площ 55,00 кв.м. на ЕТ „Румяна Ангелкова-ГАЛЕН", със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, ул.„Отец Паисий" №53 към законно изграден самостоятелен обект №65365.602.1200.2.8 с площ 70.47 кв.м., собственост на ЕТ „Румяна Ангелкова-ГАЛЕН", със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, ул.„Отец Паисий" №53, представлявано от Управител - Румяна Иванова Ангелкова, находящ се в сграда с идентификатор № 65365.602.1200.2 със застроена площ 167.00 кв.м., Брой етажи 3, Предназначение: Сграда за търговия, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №1471/20.10.2015г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXX, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1200 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня без провеждане на търг или конкурс, по пазарна цена определена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 92.00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 150.00 лв. за кв.м. без ДДС за право на пристрояване с разгъната застроена площ 55,00 кв.м. към законно изграден самостоятелен обект №65365.602.1200.2.8 с площ 70.47 кв.м. построен чрез „Преустройство на част от сутеренен етаж от съществуваща сграда включваща: „Сутеренен етаж", „Кафе-аперитив", „Аптека за готови лекарствени форми", „Фризьорски салон", „Самостоятелни стаи за настаняване" и „Офиси" в „Пицария", находяща се в сграда с идентификатор № 65365.602.1200.2, със застроена площ 167.00 кв.м., Брой етажи 3, Предназначение: Сграда за търговия, построена по отстъпено право върху общински урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LXXX, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1200 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Г-н Калин Гелев-Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване в имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /                                                     

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.37, ал.5  то ЗОС, във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ №116

 

 

1.    Допълва Годишната програма за управление на имоти - общинска собственост за 2016г. в раздел II „Право на строеж" в колона № по ред се добавя №2 както следва:

№2 „Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - За училище, кв.45 по плана на гр. Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.603.171 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня с площ от 5 800,00 кв. км."

2.    Общински съвет гр. Сапарева баня учредява безвъзмездно право на строеж в полза на Държавата върху следния имот - частна общинска собственост / АЧОС №30/01.02.2006г./

3.    3.Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имота, подробно описан в настоящото Решение.

4.    4.Общински съвет упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе всички необходими процедури по промяна на ПУП - ПР в обхвата на гореописания УПИ, с цел осигуряване на възможност върху новообразувания УПИ с площ от 1 000 кв. м да се изгради нов филиал на Спешна медицинска помощ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание:  чл.44, ал.1, т.1, чл.21 , ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

         

  

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №120

 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройствона територията /ЗУТ/ и Решение № І - 9, взето  по  Протокол № 2 / 12.04.2016 година на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня.

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ГР.САПАРЕВА  БАНЯ, РЕШИ:

 

О Д О Б Р Я В А:

 

Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.57.9 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване - средно напрежение, на обект „Цех за производство на продукти от месо", предвиден с проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.22.229, местност „Блатски път", и част от поземлен имот с идентификатор № 65365.22.119, местност Блатски път, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с Възложител „Гревилея" - ЕООД, гр.София.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

            На основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 и чл.14 от ЗОбС, чл.24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ ,чл.11 , ал.1 и  чл.39, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №121

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2016 г. приета с Решение № 3 от Протокол № 5 /28.01.2016 год..както следва:  

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавят № 179

-      №179 - поземлен  имот - частна общинска собственост № 025036, местност „Бистрена"  в землището на с.Овчарци /АЧОС №1548/15.04.2016 г./, с площ от  4,153 дка, начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята при неполивни условия: Шеста;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 6 стопански години, считано от 01.10.2016 година недвижим имот - частна общинска № 025036, местност „Бистрена"  в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня /АЧОС №1548 / 15.04.2016 г./, с площ от  4,153 дка, начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята при неполивни условия: Шеста, чрез  публичен търг с явно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка за наемна цена изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя  начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 20,00 лв.  на дка за година.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договор за наем на имота подробно описан  по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от ЗМСМА и във връзка с оптимизиране числеността на персонала

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №122

 

 

 

            Одобрява допълнителна численост в размер на една щатна бройка изнесено работно място на технически сътрудник, който ще осъществява дейностите по обслужване на гражданите по реда на Закона за Кадастъра и имотния регистър / дофинансирана от собствени приходи в Общинска администрация Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №123

 

 

 

Общински съвет  Сапарева баня  приема Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна помощ в сила от 01.01.2016г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/31.05.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание: чл.17, ал.1, т.3; чл.21, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и 5, чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №124

 

 

 

1.    Общински съвет Сапарева баня приема да осигури необходимите финансови средства на ОДЗ „Св. Анна" - сума в размер на 3 400 лв.

2.    Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /