НовиниПринтирай

Обявление до Кирил Николов Цинцийски и Радка Атанасова Цинцийска

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на Кирил Николов Цинцийски и Радка Атанасова Цинцийска, че със Заповед №221/18.05.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня е ОДОБРЕН Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация /ПР / в следния териториален обхват : улица с осови точки 62а - 64а - 65а - 66а - 67а - 19а - 18 и урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І - 2166, ІІ - 2167 и V - 2163, кв.12 по плана на с.Сапарево, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров и Заповед № 99/08.06.2001 година на Кмета на Община Сапарева баня, третиращ намаляване ширината на улицата на 6,00 м. в отсечката между осови точки 67 - 19 - 18 по плана на с.Сапарево, в едно с промяна номера на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - 2163, кв.12по плана на с.Сапарево, който след промяната получава ХІХ - 2163, кв.11 по плана на с.Сапарево и поставяне в съотвествие новите външни регулационни линии на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 2166 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ - 2167 по съществуващите имотни граници на поземлени имоти 2166 и 2167, кв.12 по плана на с.Сапарево, с възложител Община Сапарева баня, представлявано от Кмет инж.Сашо Иванов, изготвен на основание чл.109, ал.2, и чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.1, т.1 във връзка с §8 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./


На основание чл.61,ал.3 от АПК в 30 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня посоченото лице може да обжалва Заповедта, чрез Община Сапарева баня до Административен съд гр.Кюстендил.