НовиниПринтирай

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – ЧОС , №041046, №000422, №000356, №000403, №000699, №007383, №007324, №006033

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ; чл. 37,ал.3; чл.85,ал.1 от Наредба   за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Сапарева баня, Решение № 60  от Протокол № 7/30.03.2016г.  на Общински съвет Сапарева баня и Заповед № РД-08-221/25.05.2016г. на кмета на община Сапарева баня и Писмо с Вх. №  П-1187/19.05.2016г.


НАРЕЖДАМ:

             І. Откривам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на община Сапарева баня, област Кюстендил при следните условия:

 

             1. Наименование и местонахождение на обектите на търга:

              1.1. Поземлен имот - ЧОС  №041046,  в местност  «Свети Илия» в землището на село Сапарево, целият с площ от  126, 841дка, начин на трайно ползване –  полска култура, категория на земята при неполивни условия- осма и девета, АЧОС №  1525/10.03.2016г.

                Начална годишна наемна цена  общо в размер на   1910,00 лв./година  -  /хиляда деветстотин и десет лева/. Начална наемна цена за целия срок на договора / 5 години/  за целия имот в размер на   9 550,00лв. /девет хиляди петстотин и петдесет лева/. Размер на депозита за участие в търга –955,00лв./  деветстотин и петдесет лева/.  Стъпка за наддаване –  9.55 лв./девет лева и петдесет и пет стотинки/.

 

1.2. Поземлен имот - ЧОС  №000422,  в местност  «Свети Георги» в землището на село Сапарево, целият с площ от  29,351дка, начин на трайно ползване –  полска култура, категория на земята при неполивни условия- осма, АЧОС №  612/06.06.2011г.

 Начална годишна наемна цена общо в размер на  447,00 лв./година  -  /четиристотин четиридесет и седем лева/. Начална наемна цена за целия срок на договора / 5 години/  за целия имот в размер на   2 235,00лв. /две хиляди двеста тридесет и пет лева/. Размер на депозита за участие в търга –223,50лв./двеста и двадесет и три лева и петдесет стотинки/.  Стъпка за наддаване –  2.23 лв./два лева двадесет и три стотинки/.

 

1.3. Поземлен имот - ЧОС  №000356,  в местност  «Кудевските егреци» в землището на село Сапарево, целият с площ от   40,912дка, начин на трайно ползване –  полска култура, категория на земята при неполивни условия- девета, АЧОС №   829/01.07.2013г.

 Начална годишна наемна цена общо в размер на   615,00лв./година  -  /шестстотин и петнадесет лева/. Начална наемна цена за целия срок на договора / 5 години/  за целия имот в размер на   3 075,00лв. /три хиляди седемдесет и пет лева/. Размер на депозита за участие в търга –307,50лв./триста и седем лева и петдесет стотинки/.  Стъпка за наддаване –  3,07лв./три лева и седем стотинки/.

 

1.4. Поземлен имот - ЧОС  №000403,  в местност  «Семчин дере» в землището на село Сапарево, целият с площ от   26,780дка, начин на трайно ползване –  полска култура, категория на земята при неполивни условия- девета, АЧОС №   1481/08.02.2016г.

 Начална годишна наемна цена общо в размер на   405,00лв./година  -  / четиристотин и пет лева/. Начална наемна цена на за целия срок на договора / 5 години/  за целия имот в размер на   2 025,00лв. /две хиляди двадесет и пет лева/. Размер на депозита за участие в търга – 202,50лв./двеста и два лева и петдесет стотинки/.  Стъпка за наддаване –  2,02лв./два лева и две стотинки /.

 

1.5. Поземлен имот - ЧОС  №000699,  в местност  «Ръжана» в землището на село Сапарево, целият с площ от   645,522дка, начин на трайно ползване –  др.селскост.т., категория на земята при неполивни условия- девета, АЧОС №   136/17.07.2014г.

 Начална годишна наемна цена общо в размер на 9 682,83лв./година  -  /девет хиляди шестстотин осемдесет и два лева и осемдесет и три  стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора / 5 години/  за целия имот в размер на   48 414,15лв. /четиридесет и осем хиляди четиристотин и четиринадесет лева и петнадесет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга – 4 841,41лв./четири хиляди осемстотин четиридесет и един лева и четиридесет и една стотинки/.  Стъпка за наддаване –  48,41лв./четиридесет и осем лева и четиридесет и една стотинки/.

 

1.6. Поземлен имот - ЧОС  №007383,  в местност  «Стубело» в землището на село Ресилово, целият с площ от 124,823дка, начин на трайно ползване –  полска култура, категория на земята при неполивни условия- пета, АЧОС №   1526/15.03.2016г.

Начална годишна наемна цена общо в размер на 2 904,00лв./година  -  /две хиляди деветстотин и четири лева/. Начална наемна цена за целия срок на договора / 5 години/  за целия имот в размер на   14 520,00лв. /четиринадесет хиляди петстотин и двадесет лева/. Размер на депозита за участие в търга – 1 452,00лв. /хиляда четиристотин петдесет и два лева/.  Стъпка за наддаване –  14,52лв. /четиринадесет лева и петдесет и две стотинки/.

 

1.7. Поземлен имот - ЧОС  №007324,  в местност  «Стубело» в землището на село Ресилово, целият с площ от   24,954дка, начин на трайно ползване –  полска култура, категория на земята при неполивни условия- пета, АЧОС №   1275/20.04.2015г.

 Начална годишна наемна цена общо в размер на 575,00лв./година  -  /петстотин седемдесет и пет лева/. Начална наемна цена за целия срок на договора / 5 години/  за целия имот в размер на   2 875,00лв. /две хиляди осемстотин седемдесет и пет лева/. Размер на депозита за участие в търга – 287,50лв./двеста  осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/.  Стъпка за наддаване –  2,87лв./два лева осемдесет и седем стотинки/.

 

1.8. Поземлен имот - ЧОС  №006033,  в местност  «Стубело» в землището на село Ресилово, целият с площ от   8,950дка, начин на трайно ползване –  полска култура, категория на земята при неполивни условия- пета, АЧОС №   1330/12.05.2015г.

Начална годишна наемна цена общо в размер на   206,00лв./година  -  /двеста и шест лева/. Начална наемна цена за целия срок на договора / 5 години/  за целия имот в размер на   1 030,00лв. /хиляда и тридесет лева/. Размер на депозита за участие в търга – 103,00лв./сто и три лева/.  Стъпка за наддаване –  1,03лв. /един лев и три стотинки/.

               

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/  стопански години, считано от датата на подписване на договора.


3. Размер на депозита -10% от началната тръжна цена на имота. Краен срок за внасяне на депозита   16.06.2016г. -  17:30 часа   по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 23.06.2016г. – 17:30 часа.

Забележка:  За всеки отделен имот за който участникът е заявил участие следва да бъде внесен съответният депозит, описан в т. I от  Заповед № РД- 08-221/25.05.2016г. на кмета на община Сапарева баня.                                                      

 4. Срок  за закупуване на тръжна документация –   16.06.2016г., 16:30 часа.


 Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                                 

 5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 16.06.2016г. - 17:30 часа в деловодството на общината.

 6. Срок за извършване на оглед на имота – всеки работен ден от 27.05.2016г. – 16.06.2016г. от 09:00 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 16:30 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

  7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния имот следва да внесе авансово цялата  дължима сума за  периода на наем  от 1 /една/ година преди подписване на договора  с общината.

 В едномесечен срок, считано  от изтичане на  1 година от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за втората година от срока на договора.

  В едномесечен срок, считано  от изтичане на  2 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  третата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  3 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  четвъртата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  4 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  петата  година от срока на договора.


  8. Място, ден и час на провеждане на търга:  17.06.2016г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.


 9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 24.06.2016г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 

10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  – 23.06.2016г., 16:30 часа.                                 

11. Срок за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг – всеки работен ден от 20.06.2016г. - 23.06.2016г. от 09:00 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 16:30 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.


12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг –  23.06.2016г., 17:30 часа в деловодството на общината.

 

 

 

За контакт: Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480