Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 31.05.2016г. /вторник/ от 10:15 ч. в заседателната зала на ОбС

 

   До

            

    ........................................

 

           П О К А Н А

                 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

                На  31.05.2016г., от 10,15 ч.

 

          СВИКВАМ:

 

 

              Редовно заседание на Общински  съвет , при следния

 

 

 

   Проект!

  Дневен ред:

 

  

 

1.    Докладна записка  от  Иван Куйов Председател на ОбС сапарева баня с вх. №Д-52/17.05.2016г.

Относно:Приемане на Наредба за организацията на движението на територията на Община Сапарева баня.

2.    Докладна записка  от  Иван Куйов Председател на ОбС  Сапарева баня с вх. №Д- 61/ 25.05.2016г.

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня, приета от Общински съвет Сапарева баня с Решение №26 по Протокол №15 от 07.12.012г.

3.    Докладна записка  от  Иван Куйов Председател на ОбС  Сапарева баня с вх. №Д- 60/ 25.05.2016г.

Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Сапарева баня и неговите комисии за периода от м. ноември 2015г. до м. април 2016г. вкл.

4.    Докладна записка  от  Иван Куйов Председател на ОбС  Сапарева баня с вх. № 3-769-1/ 09.05.2016г.

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ от фонд първа помощ.

5.    Докладна записка  от   Калин Гелев Кмет на община   Сапарева баня с вх. №Д- 54/ 19.05.2016г.

Относно: Приемане отчета за изпълнение  на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Сапарева баня към 31.12.2015г.

6.    Докладна записка  от   Калин Гелев Кмет на община   Сапарева баня с вх. №Д- 55/ 19.05.2016г.

Относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015г.

7.    Докладна записка  от   Калин Гелев Кмет на община   Сапарева баня с вх. №М- 50-1/ 12.05.2016г.

Относно: Учредяване право на пристрояване без провеждане на търг или конкурс.

 8. Докладна записка  от   Калин Гелев Кмет на община   Сапарева баня с вх. № Д-    56/ 19.05.2016г. 

Относно: Отмяна на Решение №69, взето по  Протокол №7 от 30.03.2016г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 9.Докладна записка  от   Калин Гелев Кмет на община   Сапарева баня с вх. № П-703- 5/ 19.05.2016г.

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – общинска собственост.

  10. Докладна записка  от   Калин Гелев Кмет на община   Сапарева баня с вх. № Д-    57/ 20.05.2016г. 

Относно: Одобряване на задание , разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктора извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктора – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно – битови нужди и външно електрозахранване – ниско напрежение на строеж: „ Малкоетажна жилищна сграда”, находящ се в поземлен имот с идентификатор №65365.24.636, местност „До банята”, по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК – гр. София, изменена със Заповед КД-14-10-251/13.07.2012г. на Началника на СГКК – Кюстендил , в обхват поземлени имоти с идентификатори №65365.24.637, 65365.24.621 и 65365.60.1 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК – гр.София.

11. Докладна записка  от   Калин Гелев Кмет на община   Сапарева баня с вх. № Д-    58/ 20.05.2016г. 

Относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план /ПП/.

12. Докладна записка  от   Калин Гелев Кмет на община   Сапарева баня с вх. № Д-    59/ 20.05.2016г.

Относно:  Одобряване на Проект за подробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план /ПП/.

13. Докладна записка  от   Калин Гелев Кмет на община   Сапарева баня с вх.  №3-315-1     / 18.05.2016г.

Относно:  Одобряване на Проект за подробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план /ПП/.

14. Докладна записка  от   Калин Гелев Кмет на община   Сапарева баня с вх.  №3-605-1     / 18.05.2016г.

Относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

15. Среща разговор с началника на РУ Дупница, г-н Борислав Динев  относно дейността и постигнатите резултати на служителите от РУ Дупница.

16. Други.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             / Иван Куйов /