НовиниПринтирай

Обявление за допускане изработването на Проект за изменение на ПУП

Община Сапарева баня на основание чл.128 , ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г./, обявява на всички заинтересовани лица , че е издадена Заповед №РД - 00 - 22 / 14.06.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПР) в следния териториален обхват: урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І - 1398, ІІ - 1399, ІІІ- 1400, ІV - 1401, кв.13 по плана на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Преседателя на ИК на ОНС гр.Станке Димитров, третиращ поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии на УПИ /п-л/ ІІ - 1399, кв.13 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващите имотни граници на поземлен имот, с идентификатор 65365.602.943 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър - София, с Възложител Радостина Йорданова Вучелийска.

 

*Обявлението е достъпно в прикачения файл

Прикачени файлове

Обявление (1.23 MB)