Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за приемане на Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна помощ

                                                                                                                           До общински съвет- гр. Сапарева баня                                         

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

От

ИВАН ГЕОРГИЕВ КУЙОВ

Председател Общински съвет Сапарева баня

 

 

                     Относно: Приемане на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ

 

                     На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА предлагам, Общински съвет Сапарева баня да вземе следното :

 

 

                                                                                    ПРОЕКТ

                                                                              Р Е Ш Е Н И Е:

 

                    1. Общински съвет Сапарева баня приема ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ  в сила от 01.01.2016 г. на община Сапарева баня.

 

                  

 ИВАН КУЙОВ

Председател Общински съвет