Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От ПРОТОКОЛ №8/ 14.04.2016г. НА ИЗВЪРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №8/  14.04.2016г.

НА ИЗВЪРЕДНО  ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

 

 

 

 

На основание: Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня   взе

 

               

РЕШЕНИЕ №71

1. Общински съвет гр.Сапарева баня одобрява кандидатстването на Община Сапарева баня за финансиране на проект: „Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове на село Сапарево, община Сапарева баня (кл.1-10)”.

 

2. ОбС гр. Сапарева баня определя проекта с наименование: „Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове на село Сапарево, община Сапарева баня (кл. 1-10)”  като приоритетен за развитието на общината.

 

3. ОбС гр. Сапарева баня определя проекта с наименование: „Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове на село Сапарево, община Сапарева баня (кл. 1-10)”  като отговарящ на Общинския план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014 – 2020г.   

 

      4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава кмета на Община Сапарева    баня да предприеме по – нататъшни действия във връзка с кандидатстването на Община Сапарева баня с по- горе цитирания проект, като подписва и оформя всякакви книжа и документи в тази връзка пред Предприятие за  управление на дейностите по опазване на околната среда  към МОСВ.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                              

   / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №8/  14.04.2016г.

НА ИЗВЪРЕДНО  ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

 

  

      На основание: чл.44, ал.1, т.1;чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2; чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  във връзка с  постъпило заявление с вх. №  3-612/11.04.2016г.  от свещеник   Димитър Айдаров – председател на църковното настоятелство   при храм « Успение Богородично» - с.  Сапарево.

 

 

ОбС гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №72

 

I .ОбС гр. Сапарева баня допълва като приоритетни проектните предложения в Общинския план за развитие на Община Сапарева 2014-2020г., включващи  дейности по извършване на  обновяване   на сградата и прилежащите пространства, включително и вертикалната планировка  на параклис  «Свети Никола» – с.  Сапарево,  съответстващи на приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика”, специфична цел 2. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, мярка 3. Проучване, експониране и социализиране на природните, археологически и културни паметници и дадености.

 

 

       ІI . ОбС гр. Сапарева баня определя  дейностите по извършване на  обновяване   на сградите и прилежащите пространства, включително и вертикалната планировка на     параклис „ Свети Никола” – с.  Сапарево като отговарящи и  приоритетни  на  Общинския план за развитие  на община Сапарева баня за периода  2014 – 2020г.   

 

 

       ІІI. ОбС гр.Сапарева баня подкрепя и одобрява кандидатстването на   параклис „ Свети Никола „ – с.  Сапарево  за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка 7, подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на бобекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност”.

 

 

     IV. ОбС гр. Сапарева баня одобрява извършването ремонт и консервационно- реставрационни работи на параклис „ Свети Никола” , с. Сапарево.

 

       V. ОбС гр.Сапарева баня възлага на кмета на общината да съдейства  на свещеник   Димитър Айдаров - председател на църковното настоятелство  при храм « Успение Богородично»   - село  Сапарево  за подготовката на инвестиционните проекти.

  

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

    / Иван Куйов /