Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

ПОКАНА За заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня, във връзка с предстоящата сесия на 28.04.2016г.

Председател: 0707/2-23-65

 

   До

        

    ................................................

 

 

 

                                        П О К А Н А

 

     За заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня, във връзка с предстоящата сесия на  28.04.2016г.

                                                     СВИКВАМ:

 

     Постоянните комисии в 16:30ч. на  27.04.2016г. в заседателната зала на ОбС - Сапарева баня

 

Проект!

 

 

 

  Дневен ред:

 

1.      Докладна записка от  инж. Петър Василев – Управител на „ ВиК Паничище”- ЕООД,гр. Сапарева баня – с вх.№Д-40/31.03.2016г.

Относно: чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и чл.18 от Учредителния акт на „ ВиК Паничище” – ЕООД, прием на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на „ ВиК Паничище”ЕООД за 2015г.

2.      Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№Д-41/ 04.04..2016г.

            Относно:  Приемане на годишен план за ползване на дървесина  от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2016 г.

3.Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№Д-42/   05.04..2016г.

Относно:

 

 І. Определяне на ценоразпис за физически лица за продажба на стояща дървесина на корен и суха и паднала  дървесина по категории и асортименти, както и остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване.

 

ІІ. Определяне на ценоразпис за физически лица за продажба на добита дървесина от временен склад /в гората/.

 

1. Определяне на ценоразпис за физически лица за продажба на стояща дървесина на корен и суха и паднала  дървесина по категории и асортименти, както и остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване:

 

 

Строителна дървесина,

 дърва за огрев и вършина

мярка

Цена за продажба на дървесина на корен по ценоразпис без ДДС /лева/

Цена за продажба на дървесина на корен по ценоразпис с ДДС /лева/

 

 

 

 

1. Иглолистни обли дървени материали

 

 

 

а/едър

 

 

 

Іа клас на сортимента

пл. куб.м

50.00

60.00

І клас на сортимента

пл. куб.м

45.00

54.00

ІІ клас на сортимента

пл. куб.м

30.00

36.00

б/ среден

 

 

 

ІІІ клас на сортимента

пл. куб.м

15.00

18.00

ІV и V клас на сортимента

пл. куб.м

10.00

12.00

в/ дребна, ритловици, саръци

пл. куб.м

10.00

12.00

г/ ОЗМ

 

 

 

над 50 см

пл. куб.м

30.00

36.00

над 25 см

пл. куб.м

20.00

24.00

под 25 см

пл. куб.м

15.00

18.00

2. Широколистни обли дървени материали

 

 

 

а/ едър

 

 

 

Іа клас на сортимента

пл. куб.м

70.00

84.00

І клас на сортимента

пл. куб.м

60.00

60.00

ІІ клас на сортимента

пл. куб.м

40.00

48.00

б/ среден

 

 

 

ІІІ клас на сортимента

пл. куб.м

35.00

42.00

ІV и V клас на сортимента

пл. куб.м

30.00

36.00

в/ дребна, мертеци

пл. куб.м

30.00

36.00

ОЗМ над 25 см

 

 

 

твърди широк. видове

пл. куб.м

30.00

36.00

меки широк. видове

пл. куб.м

15.00

18.00

3. Дърва за горене и вършина

 

 

 

а/ дърва от иглолистни видове

пр. куб.м

6.00

7.20

б/ дърва от широк. меки дърв. видове

пр. куб.м

6.00

7.20

в/ дърва от широк. твърди дърв. видове

пр. куб.м

15.00

18.00

г/ клони и вършина

пр.куб.м

1.00

1.20

 

 

2. Определяне на ценоразпис за физически лица за продажба на добита дървесина от временен склад /в гората/:

 

Строителна дървесина,

дърва за огрев

мярка

Цена за продажба на добита дървесина от временен склад по ценоразпис без ДДС /лева/

Цена за продажба на добита дървесина от временен склад по ценоразпис с ДДС /лева/

 

 

 

 

1. Иглолистни обли дървени материали

 

 

 

а/едър

 

 

 

Іа клас на сортимента

пл. куб.м

75.00

90.00

І клас на сортимента

пл. куб.м

70.00

84.00

ІІ клас на сортимента

пл. куб.м

55.00

66.00

б/ среден

 

 

 

ІІІ клас на сортимента

пл. куб.м

35.00

42.00

ІV и V клас на сортимента

пл. куб.м

30.00

36.00

в/ дребна, ритловици, саръци

пл. куб.м

30.00

36.00

г/ ОЗМ

 

 

 

над 50 см

пл. куб.м

50.00

60.00

над 25 см

пл. куб.м

40.00

48.00

под 25 см

пл. куб.м

30.00

36.00

2. Широколистни обли дървени материали

 

 

 

а/ едър

 

 

 

Іа клас на сортимента

пл. куб.м

85.00

102.00

І клас на сортимента

пл. куб.м

80.00

96.00

ІІ клас на сортимента

пл. куб.м

75.00

90.00

б/ среден

 

 

 

ІІІ клас на сортимента

пл. куб.м

70.00

84.00

ІV и V клас на сортимента

пл. куб.м

65.00

78.00

в/ дребна, мертеци

пл. куб.м

65.00

78.00

ОЗМ над 25 см

 

 

 

твърди широк. видове

пл. куб.м

63.00

75.60

меки широк. видове

пл. куб.м

40.00

48.00

3. Дърва за горене и вършина

 

 

 

а/ дърва от иглолистни видове

пр. куб.м

21.00

25.20

б/ дърва от широк. меки дърв. видове

пр. куб.м

21.00

25.20

в/ дърва от широк. твърди дърв. видове

пр. куб.м

33.00

39.60

 

4.Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№Д-46/ 13.04..2016г.

Относно:  Ползването на дървесина по ценоразпис от Общинска горска територия  в отдели със суха и паднала дървесина в резултат на биотични и абиотични въздействия, както следва:

 

    -отдел 38 „е” със стояща маса бял бор 10 куб.м, стояща маса смърч 10 куб.м, лежаща  маса по сортиментен лист: дърва бял бор – 7 пл. куб.м, дърва смърч-1 пл. куб.м;

   -отдел 39 „д” със стояща маса бял бор 10 куб.м., стояща маса смърч 10 куб.м лежаща маса по сортиментен лист: дърва бял бор – 10 пл. куб.м, дърва смърч – 3 пл. куб.м

   -отдел 43 „к” със стояща маса бял бор 20 куб.м., лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бял бор / ІІ клас – 2 куб.м/, дърва бял бор – 13 пл. куб.м;

 -отдел 51 „и” със стояща маса смърч  80 куб.м., стояща маса бял бор 10 куб.м,  лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина смърч / І клас – 35 куб.м, ІІ клас – 23 куб.м /, средна строителна дървесина смърч /ІІІ клас – 1 куб.м, ІV клас – 3 куб.м/ / дърва смърч – 5 пл. куб.м.;

  -отдел 73 „а” със стояща маса бял бор 20 куб.м., лежаща маса по сортиментен лист: дърва бял бор – 11 пл. куб.м.;

- отдел73 „б” със стояща маса бял бор 20 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: дърва бял бор – 13 пл. куб.м;

- отдел 75 „а” със стояща маса бял бор 10 куб.м, лежаща маса по сортимент лист: едра строителна дървесина бял бор/ ІІ клас -1 куб.м /, дърва бял бор 2 пл. куб.м.;

- отдел 119 „а” със стояща маса ела 10 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина ела /І клас – 2 куб.м, ІІ клас – І куб.м/;

- отдел 120 „е” със стояща маса ела 50 куб.м, лежаща маса по сортимент лист: едра строителна дървесина ела /І клас – 25 куб.м, ІІ клас – 3 куб.м/, дърва ела – 16 пл. куб.м;

- отдел 151 „ж” със стояща маса бял бор10 куб.м,  лежаща маса по сортиментен лист:  дърва бял бор 9 пл. куб.м;

 

5.Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№Д-47/  18.04..2016г.

Относно: Приемане на докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през 2015г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година.

 

6. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№ М-216-1/  20.04..2016г.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ от ФОНД ПЪРВА ПОМОЩ.

 

7. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№ М- 100-1/  20.04..2016г.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ от ФОНД ПЪРВА ПОМОЩ.

 

8. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№Д-49/  21.04..2016г.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за новородено дете от бюджета на Общината за 2016г.

 

9. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№Д-48/  21.04..2016г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017г. на община Сапарева баня.

 

10.  Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№ П-878-1/ 21.04..2016г.

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Сапарева баня за провеждане на редовно общо събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василев” АД, гр. Кюстендил.

 

11. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№М-75-4/ 21.04..2016г.

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №47 от Протокол№7/30.03.2016г на ОбС Сапарева баня, касаещо кандидатстване на църковното настоятелство при Храм „Св. Влмчк. Георги Победоносец” – кв. Гюргево, гр. Сапарева баня, представляван от свещеник Димитър Недялков – председател, с проектно предложение с наименование: „Ремонт и консервационно – реставрационни дейности на Храм „Св. Вмчк. Георги Победоносец” , вкл. прилежащото пространство и камбанарията на храма” за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка7, подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност”.

 

12. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№М-75-5/ 21.04..2016г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на църковното настоятелство при Храм „Св. Влмчк. Георги Победоносец” – кв. Гюргево, гр. Сапарева баня, представляван от свещеник Димитър Недялков  за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка7, подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност”.

 

13.  Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№М-78-3/ 21.04..2016г.

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №49 от Протокол№7/30.03.2016г на ОбС Сапарева баня, касаещо кандидатстване на  Девически манастир „Покров на Пресвета Богородица” – с.Ресилово, представляван от  игумения Мелания и храм „Св. Николай”- с.Ресилово, представляван от свещеник Райко Ваклин,  с проектни предложения   за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка7, подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност”.

 

14. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№М-78-4/ 21.04..2016г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на  Девически манастир „Покров на Пресвета Богородица”-с.Ресилово, представляван от игумения Мелания с проектно предложение  за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка7, подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност”.

 

15. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№М-79-3/ 21.04..2016г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на църковното настоятелство при Храм „Св. Николай”   –  с. Ресилово, представляван от свещеник  Райко Ваклин  с проектно предложение  по мярка7, подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност”.

 

16. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П671-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

17. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-747-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

18. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-748-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

19. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-752-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

20. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-753-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

21. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-941-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 22. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-942-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

 23. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-943-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

 24. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-944-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

 25. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-945-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

 26. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-946-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

 27. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-947-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

 28. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-948-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

 29. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-949-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

30. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№П-977-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ, бр.62 от 10.08.2010г.

 

31. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№3-696-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на строеж „Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове на село Сапарево, община Сапарева баня (кл. 1-10), минаващи по уличната мрежа на с. Сапарево.

 

32. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№3- 700-1/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Съгласие за изграждане на строеж „Реконструкция на довеждащ водопровод от напорен резервоар „Фудиня” до ок42, с.Овчарци с дължина 702.07м, минаващ през поземлен имот с номер 027047, местност „Фудиня” по картата на възстановената собственост на землището на с. Овчарци, поземлени имоти с номера 53254.50.78; 53254.50.89 и 53254.50.104 по плана на новообразуваните имоти на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности „Ридо” и „Долците” в землището на с. Овчарци, одобрен със Заповед №101 от 10.03.2009г. на Областния управител на Област Кюстендил.

 

33. Докладна записка от  Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – с вх.№3- 18-2/22.04.2016г.

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план / ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.

 

34. Други.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                         / Иван Куйов /