НовиниПринтирай

Обявление за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище

Дирекция „АГ и КС" , при Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ/Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г, изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г., доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.07.2010 г., бр. 54 от 16.07.2010 г., в сила от 16.07.2010 г., бр. 87 от 5.11.2010 г. / обявява на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект на техническата инфраструктура - „Обслужващ път на обект:

 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище - пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ водопровод за пречиствателна станция за отпадъчни води и външно ел.захранване до пречиствателна станция за отпадъчни води, землище гр.Сапарева баня" в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№65365.24.69, 65365.24.624, 65365.43,.40, 65365.43.66, 65365.43.158, 65365.43.201, 65365.43.205, 65365.43.208, 65365.58.11, 65365.58.239 и 65365.58.240 по Кадастралната карта за землището на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, с Възложител Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Кирилов Иванов, като изготвен на основание чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

В 30- дневен срок от получаване на настоящето Обявление, съгласно разпоредбите на чл.128, ал.5 от ЗУТ можете да направите писмени Възражения предложение и искания по проекта за Подробен устройствен план- парцеларен план до Общинска администрация гр.Сапарева баня.

 

 *Обявлението е достъпно в прикачения файл

 

Прикачени файлове

Обявление (1.27 MB)